Integritetspolicy

Spelbranschens Riksorganisation, org.nr 802458–0758, Götgatan 22 A, 118 46 Stockholm, nedan kallad Sper, har upprättat en integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Policyn är senast uppdaterad den 19 december 2022. Sper är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina (den registrerade) personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas. Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter.


Rättslig grund

Personuppgiftsbehandlingen utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Vi stödjer vår behandling på följande grunder:

  • Personuppgifter behandlas när Sper ingår avtal med den registrerade. Behandlingen är därmed berättigad på grundval av avtal med den registrerade.
  • Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på ditt uttryckliga samtycke.
  • Personuppgifter behandlas för att kunna utföra uppgifter som har med affärsverksamheten att göra. Behandlingen är därmed berättigad på grundval av ”berättigade intressen”.

Kontakta oss

Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter är du välkommen att mejla till info@sper.se.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar dels för att besvara frågor som kommer in via Spers olika kanaler.

Av policyn framgår kategori av registerade, ändamål med behandlingen, vilka uppgifter som registreras och på vilken rättslig grund. Av policyn framgår vidare hur personuppgifter behandlas i relation till tredjepartsleverantörer, vad som gäller överföring av personuppgifter till tredjeland och dina rättigheter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy för att säkerställa att den uppfyller gällande lagkrav. Uppdaterad integritetspolicy publiceras på vår webbplats.