Sper fakta om spelbranschen

Fakta om spelbranschen

Här hittar du korta fakta om spelbranschen. Du kan också gå vidare till Spelinspektionen som kvartalsvis redovisar nettoomsättningen (spelarnas insatser minus vinster) på den svenska spelmarknaden. Spelinspektionen gör också årligen en marknadsundersökning om spel. Den senaste är från 2023. I Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, som är en riksomfattande undersökning om befolkningens hälsa och levnadsvanor, ingår frågor om man har spelat om pengar senaste året och om riskabelt spelande, det vill säga om spelandet medfört en eller flera negativa konsekvenser. Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om spelande och statistik över spelproblem på sin hemsida.


 • Den svenska spelmarknaden är sedan 2019 reglerad av spellagen. Den innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa effekterna av spelandet ska begränsas.
 • Spelmarknaden är uppdelad i tre delar: onlinespel och vadhållning, lotterier och bingo samt en monopoldel som omfattar statliga kasinon och spel på värdeautomater.
 • Knappt 100 bolag har aktiva licenser för onlinespel och vadhållning på den svenska spelmarknaden, licenser för allmännyttiga ändamål ej medräknat.
 • Skatt på licenspliktigt spel tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål är skattebefriat och överskottet går till allmännyttiga ändamål.
 • Spelföretag med svensk licens omsatte 27 miljarder kronor efter utbetalda vinster 2022.
 • Under 2021 omsatte spel, hos spelföretag som inte hade svensk licens, 2,4 miljarder kronor.
 • Spel om pengar står för en procent av den disponibla inkomsten.
 • Under 2023 har 75 procent av alla svenskar spelat om pengar någon gång under det senaste året. Motsvarande andel 2019 var 72 procent.
 • Statens intäkter från spelskatten uppgick 2022 till 4,3 miljarder kronor. Jämfört med 2021 ökade intäkterna med drygt 6 procent.
 • Spel på hästar skapar ett överskott på knappt två miljarder kronor till hästsporten.
 • De allmännyttiga ideella organisationernas intäkter från spel uppgick till 1,5 miljarder kronor 2022, vilket var en minskning med drygt 6 procent jämfört med 2021.
 • Drygt fyra procent av befolkningen mellan 16-84 år har ett riskabelt spelande. Jämfört med 2015 har andelen i befolkningen som befinnes sig i riskzonen minskat från knappt 6 procent.
 • Av de med riskabelt spelande har 3 procent viss risk för spelproblem, knappt 1 procent en förhöjd risk och en halv procent har spelproblem.
 • Män har betydligt högre andel med såväl viss risk, förhöjd risk som spelproblem jämfört med kvinnor.
 • I februari 2024 har 106 000 personer valt att stänga av sig från spel via Spelpaus.se.
 • Sedan 2017 gäller att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av spel.
 • Sedan 2019 gäller omsorgsplikten som har till syfte att skydda konsumenten från riskfyllt spelande.
 • Cirka 2 500 personer är anställda hos spelbolagen med säte i Sverige och cirka 10 000 hos företag med svensk licens men med säte utomlands.

Statskontorets utvärdering av omregleringen

Statskontoret har på uppdrag av regeringen under 2018–2022 utvärderat effekterna av omregleringen av den svenska spelmarknaden den 1 januari 2019, bland annat när det gäller kanaliseringen och konsumentskyddet på spelmarknaden. Statskontoret bedömer att spelmarknaden fungerar bättre 2021 än 2018. Omregleringen har förbättrat förutsättningarna att nå riksdagens mål för spelområdet om att spelmarknaden ska vara under offentlig kontroll, ha ett starkt konsumentskydd och värna intäkterna från spel till föreningslivet och staten.

Enligt Statskontoret är den viktigaste effekten av omregleringen att den svenska statens kontroll över spelmarknaden har ökat. Efter omregleringen har kanaliseringen – andelen av svenskarnas spelande som sker hos företag med licens i Sverige – ökat betydligt. Det innebär att en större del av spelandet sker hos spelföretag som följer svensk spellagstiftning och betalar skatt i Sverige. Statens ökade kontroll över spelmarknaden innebär också att staten får bättre möjligheter att bland annat motverka matchfixning och reglera innehållet i spelreklamen.

Omregleringen har lett till att konsumentskyddet på spelmarknaden har stärkts. Den nya spelregleringen innebär att det införts hårdare krav för spelföretagen när det gäller spelansvar och marknadsföring. En viktig del i detta är den nya regeln om omsorgsplikt som innebär att spelföretagen ska ta ansvar för att motverka spelproblem bland sina kunder.

Vidare pekar Statskontoret på att omregleringen i hög grad har bevarat förutsättningarna för föreningslivet att ta del av intäkterna från spel, med undantag för de föreningar som står bakom bingohallarna. Även statens förutsättningar att ta del av intäkterna från spel har bevarats i hög grad

Statskontoret framhåller dock att trots att konsumentskyddet stärkts går det att göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av spelande. För att omsorgsplikten ska fungera effektivt behövs det mer kunskap om vad åtgärder till följd av omsorgsplikten får för effekter för spelarnas beteende. Det behövs även en tydligare reglering av hur spelföretagen får behandla personuppgifter för att motverka överdrivet spelande. Vktigt att särskilja detta avsnitt så att det tydligt framgår att det är en kommentar från Sper. Spers målsättning är att medlemmarna ska tillhandahålla hållbara, säkra produkter och att kommunicera detta på ett trovärdigt och genomtänkt sätt. Branschens självreglering inom marknadsföring och spelansvar bidrar till att omsorgen om spelarna  ständigt utvecklas och förbättras.