Uppfattningar om spel

Den svenska spelmarknaden bygger på ett licenssystem där alla aktörer ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Aktörer som har spellicens får vända sig till svenska konsumenter med sina produkter och sin marknadsföring. Det ställs samtidigt hårda krav på att licenshavarna skyddar konsumenterna från osunt spelande. De som beviljas licens har en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Spelbeteenden ska monitoreras, misstänkt penningtvätt rapporteras och matchfixning motverkas. Spelare som har behov av att stänga av sig från spel kan göra det. Lagen ska skapas ordning på marknaden och konsumenterna ska skyddas på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

Det finns en negativ uppfattning om spelbranschen och förtroendet för branschen är låg. Mängden spelreklam, medias artiklar om spelproblem och politikernas missnöje ger bilden av en bransch helt utan ansvarskänsla. Detta är dock en bild som branschen inte håller med om. Spelbranschens riksorganisation (Sper) arbetar för att skapa en sund, modern och hållbar spelbransch och menar att läget aldrig varit bättre än det är idag för att lyckas.

Vi möts av en del uppfattningar och kritiska frågor om hur det egentligen fungerar i spelbranschen. För att kunna ge ett korrekt och nyanserat svar behöver frågan oftast sättas i ett större sammanhang. Därför har vi tagit de sex vanligaste frågorna – som samtidigt sammanfattar våra största utmaningar som bransch att lösa – och försökt besvarat dessa.

Sper besvarar de vanligaste frågorna om spel

Den svenska spelmarknaden genomgick en övergripande förändring den 1 januari 2019 då en ny spellag trädde i kraft. Den nya regleringen syftar till att få ordning och reda på marknaden och stärka skyddet för konsumenterna och innebär bland annat en stärkt reglering av spelreklamen och att ett nationellt licenssystem för spelbolag införts.

Den tidigare lagstiftningen, lotterilagen från 1994, innebar att endast tre aktörer kunde få tillstånd att erbjuda spel: staten, hästsporten och folkrörelserna. Efter att tekniken sprungit ifrån lotterilagen ökade kraven år från år på statsmakterna att modernisera spelmarknaden och därför beslutades att införa ett licenssystem. Licenssystemet innebär att spel-marknaden delades upp i tre delar:

  • En konkurrensutsatt del, som främst gäl-ler spel online och vadhållning.
  • En andra del som förbehålls spel för all-männyttiga ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo.
  • En tredje del som enbart gäller för staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

Den nya lagstiftningen har formen av en ram-lag som stöds av regeringens förordning samt Spelinspektionens föreskrifter. Spellagstiftningen har sedan omregleringen blivit mer strikt än tidigare och dessutom omfattas nu alla bolag som är aktiva på spelmarknaden. Det finns i och med det nya regelverket också legala möjligheter att hindra spelbolag utan licens från att agera på den svenska spel-marknaden.

Lagstiftningen fortsätter att utvecklas. Riks-dagen beslutade hösten 2022 om ytterligare åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från sen svenska spelmarknaden. Från den 1 juli 2023 införs ett krav på tillstånd för spel-programvara. Tillståndskravet gäller för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel enligt 7 och 8 kap i spellagen. Den som får tillstånd att hantera spelprogramvara får inte tillverka, tillhandahålla, installera och/eller ändra spelprogramvara åt någon som saknar nöd-vändig spellicens i Sverige. Syftet med till-ståndsplikten är främst att begränsa till-gången till sådan programvara för olicensie-rade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige. Samtidigt införs ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamför-bud för olicensierat spel.

Regeringen har också i december 2022 överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till åtgärder mot olaglig spelverksam-het och organiserad brottslighet inom idrotten, s.k. matchfixning. Lagändringarna före-slås träda i kraft den 1 juli 2023.

OBLIGATORISK OMSORGSPLIKT

Med dagens spelreglering måste spelbolagen följa strikta regler om bonus, tydliga spelansvarsknappar och tre sekunder mellan varje spelomgång på spelautomater. Stor betydelse spelar den långtgående omsorgsplikten som är obligatorisk för samtliga licensierade spelbolag förutom hos lotteriarrangörer där avstängningen ska ske lokalt hos respektive bolag enligt Spelinspektionens reglering.

Omsorgsplikten innebär att en licenshavare ska säkerställa att sociala och hälso-mässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. För att möjlig-göra detta måste licenshavaren följa spela-rens beteenden för att vid behov kunna be-gränsa spelandet.

Spelinspektionen har hösten 2021 beslutat om en vägledning för licenshavarnas omsorgsplikt. I vägledningen ges exempel på hur tecken på överdrivet spelande kan identifieras och vilka åtgärder. Spelinspektionen för-väntar sig att licenshavaren vidtar när spelare uppvisar tecken på överdrivet spelande. Spelinspektionen har vidare utfärdat föreskrifter och allmänna råd om spelansvar.

Regleringen av spelansvaret innebär bland annat att spelare kan stänga av sig från allt spel och att bonusar inte får erbjudas annat än vid första speltillfället. De tekniska kraven hos spelbolagens spelsystem måste certifieras av ett särskilt certifieringsinstitut. Samtliga personer i spelbolagens styrelser och ledande tjänstemän ska genomgå en lämplighetskontroll.

En särskild lagstiftning för så kallad match-fixing, ”spelfuskbrott”, ska öka möjligheten att bekämpa uppgjorda matcher, travlopp el-ler någon annan åtgärd som är ägnad att på-verka utgången av ett spelutfall.

Regeringen överväger också att komplettera spelbolagens rätt att behandla person-uppgifter för att motverka problemspelande, så att även personuppgifter från spelarprofiler och spelares spelbeteende får användas. Spelbolag föreslås ges möjlighet att granska och analysera självrapporterade uppgifter om en spelares hälsa och ekonomi för att kunna motverka överdrivet spelande. Förslaget syftar till att underlätta samhällets sam-lade arbete med att motverka problemspelande och innebär bland annat att självrapporterade uppgifter om spelares hälsa och ekonomi får analyseras för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder. Lagändringarna före-slås träda i kraft den 1 januari 2024.

Statskontoret har på regeringen uppdrag utvärderat omregleringen och kommit fram till att den bidragit till ett bättre skydd mot överdrivet spelande. Nästan 200 000 spelare blev kontaktade av spelföretag under första halvåret 2021 för att företagen misstänkte el-ler identifierade ett problemspelande. Av dessa minskade 53 procent sitt spelande hos det spelföretag som tog kontakten, medan 6 procent stängde av sig från spel från spelföretaget.

SANKTIONSMÖJLIGHETER

Spelinspektionen bedriver tillsyn över marknaden. Nu förfogar också Spelinspektionen över betydande sanktionsmöjligheter som kan följa upp överträdelser av lagstiftningen för att utdela sanktioner. I dag har knappt 100 aktörer licens för spelverksamhet. I den siffran är inte allmännyttiga organisationer in-räknade. Under 2021 genomförde myndigheten 1 090 tillsynsaktiviteter. Spelinspektionen kommer också från den 1 juli 2023 att bedriva tillsyn över hanteringen av spelprogramvara och får i samband med detta utdela sanktioner om regelverket inte efterlevs.

Kanalisering, d.v.s. hur mycket av spelandet som sker till licensierade bolag i Sverige, är en viktig fråga och var ett av de grundläggande syftena till omregleringen av den svenska spelmarknaden. Kanaliseringen är viktig för att få konsumenterna att välja att spela hos ansvariga, tillförlitliga och kontrollerbara bo-lag. Spelbolagen som har licens har accepterat de villkor som den nya lagstiftningen anger. Enligt Statskontorets senaste beräkningar har kanaliseringsgraden ökat från under 50 procent före omregleringen till upp-skattningsvis 87 procent 2021. Det är en betydande ökning och enligt Statskontoret en tydlig effekt av omregleringen.

SPERS UPPFATTNING:
KANALISERINGEN KAN HOTAS

En utveckling mot ett striktare regelverk än det som gäller i dag bör vägas mot konsekvenserna gällande kanaliseringen. En hög kanalisering var ett av målen med omregleringen av den svenska spelmarknaden. Ett mer strikt regelverk kan riskera att kanaliseringen sjunker genom att aktörer lämnar det svenska licenssystemet. Detta skulle vara negativt för den svenska spelmarknaden och för kunderna som får ett minskat konsument-skydd och säkerhet för sitt spelande.

Det bör också beaktas att en viss varsamhet krävs för att inte spelmarknaden ska drabbas av ständiga förändringar vilket kraftigt stör spelbolagens strategiska planering. Vissa justeringar kan naturligtvis behöva göras efter en tid då någon kantighet eller kryphål har upptäckts men det bör undvikas att fatta allt-för snabba och ogrundade beslut innan spel-marknaden har fått möjlighet att stabiliserats. Förändringar bör ske stegvis i stället för att ryckvis göra punktinsatser för att ”rätta till” lagstiftningen. Spelmarknaden behöver en förutsägbar och långsiktigt hållbar reglering.

Spelbranschen anser vidare att lagstiftaren och tillsynsmyndigheter måste stävja all form av marknadsbearbetning eller tillgänglighet mot den svenska marknaden av aktörer utan licens. Sper välkomnar därför regeringens förslag till åtgärder mot olaglig spelverksam-het och organiserad brottslighet inom idrotten, s.k. matchfixning. Tillsammans med det nyligen beslutade uttryckliga förbudet mot främjande i spellagen kommer förändringarna att bidra till att olicensierat spel kan för-hindras och möjligheterna att motverka matchfixning stärks betydligt.

SJÄLVREGLERING OCH PRAXIS

En fungerande lagstiftning som leder vägen framåt är ytterst viktigt för att kunna skapa en hållbar spelmarknad. Sper är positiva till den omställning spel-Sverige befinner sig i. Enligt Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmarknaden fungerar marknaden idag bättre än den gjorde under det tidigare regelverket. Omregleringen har också lett till att konsumentskyddet på marknaden stärkts. Samtidigt pekar Statskontoret på att det går att göra mer.

Spelbranschen har ett stort ansvar att bidra till en marknad med högt konsumentskydd. Förutom lag och förordning behöver branschen arbeta med självreglering. Sper bildades 2002 för att komplettera dåvarande spel-lagstiftning med ytterligare riktlinjer för branschen att följa. Dessa har utvecklats under åren och format praxis som bland annat dom-stolar och utredningar har refererat till. Detta arbete fortsätter och håller nu på att anpassas till de nya förutsättningarna. För att få verklig effekt i självregleringen önskar vi att alla aktörer med licens på den svenska marknaden ställer sig bakom arbetet. Vi ser gärna att spelbolag som verkar för en hållbar fram-tid blir medlemmar i Sper. På så sätt blir branschen enad och kan åstadkomma en snabbbare förändring.

Marknadsföring av varor och tjäns-ter ska alltid vara korrekt och icke påträngande. Handlar det om riskfyllda produkter, såsom spel, ska ytterligare försiktighet tas. Frågan om att begränsa spelreklamen är aktuell mot bak-grund av en allmän irritation och reklamtrött-het. En del menar till och med att spelreklam borde förbjudas och att det skulle minska an-talet spelberoende.

Enligt Statskontoret ökade spelföretagens utgifter för spelreklam inför omregleringen och fram till och med 2019 (i termer av nettokostnad dvs efter avdrag för provisioner och rabatter). Året därpå kom pandemin, vilket minskade dessa utgifter tillfälligt. Utgifterna för spelreklam ökade igen under 2021, och uppgick då till drygt 2,8 miljarder kronor netto. Det är nästan lika mycket som under 2018. Det har samtidigt skett stora förflyttningar i spelföretagens marknadsföring. Spel-företagens utgifter för spelreklam i traditionella medier har minskat samtidigt som utgifterna för spelreklam i digitala medier ökat markant från traditionella till digitala medier.

Det svenska folkets inställning till reklam blir alltmer negativ. Det visar Sveriges annonsörer och Novus rapport 2022 om svenskarnas inställning till reklam. Under pandemin, då investeringarna i reklam minskade drastiskt, var betydligt färre negativt inställda till reklam (49%). I 2022 års mätning har den siffran ökat till 55 procent och andelen som är ”mycket negativa” ligger på 21 %. Samma tendenser kan ses vad gäller spelreklam. Enligt en undersökning från februari 2019, gjord av Sifo på uppdrag av folkrörelsen Skiftet, framgick att 95 procent av svenska folket tyckte att det var för mycket spelreklam, 88 procent att reglerna borde skärpas och en majoritet på 70 procent var positiva till ett spelreklamförbud.

Sveriges Annonsörer menar att den negativa synen på reklam är oroväckande eftersom reklam har en viktig roll i en demokrati med marknadsekonomi. Bra reklam förbättrar kunders möjlighet att fatta kloka köp-beslut. Reklam kan dessutom möjliggöra ett bredare medieutbud, ger viktig samhällsinformation och bidrar till ett rikare kultur- och idrottsliv.

SPELREKLAMENS TVÅ SIDOR

Regleringen på den svenska spelmarknaden innebär att det är möjligt för alla licensierade spelaktörer att marknadsföra sig i alla marknadsföringskanaler. Det är bara tillåtet att göra reklam för spel och lotterier som har licens i Sverige. Spelbolag utan licens i Sverige får inte konkurrera om de svenska kunderna.

Därutöver finns bestämmelser i marknadsföringslagen som avser marknadsföring av alla produkter. När den nya spellagen trädde i kraft fick Konsumentverket och Spelinspektionen gemensamt ansvar för tillsynen av licenshavarnas marknadsföring. Marknadsföring även vad avser spelreklam kan sägas ha två sidor:

  • Å ena sidan kan den hjälpa konsumenterna att göra välinformerade val. Spel-konsumenter sitter på en stor makt i och med att det är de som väljer vilka spel-produkter de vill köpa. Detta kan gynna konkurrensen på ett positivt sätt och bi-dra till ett prisvärt och utvecklat produkt-utbud.
  • Å andra sidan ifrågasätts spelreklam för att den anses leda till ökade spelproblem.

Det finns inte någon studie som ger ett klart svar på frågan om i vilken utsträckning spelreklam bidrar till ett ökat spelberoende. Det finns dock visst belägg för att spelreklam kan göra att en del personer med spelproblem ökar sitt spelande ytterligare. Studier av olika slag exempelvis hos Folkhälsomyndigheten har vidare visat att personer med spelproblem i högre grad lägger märke till och reagerar på spelreklam än personer utan spelproblem. Spelreklam är, enligt Folkhälsomyndigheten, troligen inte huvudorsaken till spel-problem, men dess påverkan är inte försumbar. 36 procent av dem som har ett problem-spelande uppger att reklamen fått dem att spela mer, jämfört med 3 procent av dem utan problemspelande (Swelogs 2021). Bland alla 16–17-åringar uppger 6 procent i samma underökning att de lockats att spela om pengar eller spela oftare eller för mer pengar än de tänkt sig, men bland unga med problemspelande är andelen nära 50 procent.

Enligt spellagen ska spelbolagen marknadsföra spel måttfullt, inte vända sig till personer under 18 år i sin reklam och i sponsringsavtal säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år. Spelbolagen får inte heller marknadsföra spel direkt till en person som har stängt av sig på Spel-paus.

INNEBÖRDEN AV MÅTTFULLHET

Den spellagstiftning som trädde i kraft 2019 innebar inga väsentliga skillnader eller förtydliganden avseende tolkning av begreppet måttfullhet som hade införts i den tidigare lotterilagen redan 2017. I förarbetena till dagens reglering framgår att förståelsen av begreppet måttfullhet bör utvecklas genom praxis. För att avgöra om en marknadsföringsåtgärd är måttfull bör en helhetsbedömning göras. Vägledning kan till exempel finnas i Konsumentverkets praxis och allmänna råd samt i Europeiska kommissionens rekommendationer om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med online-spel.

SPERS UPPFATTNING:
HANDLINGSPLAN FÖR SJÄLVREGLERING

Sper tar kritiken mot spelreklamen på fullt all-var och är ytterst måna om att verka för en sund och hållbar spelbransch. Sper har arbetat med självreglering genom bland annat etiska riktlinjer för marknadsföring och spel-ansvar sedan 2002. Ingen kan neka att det har varit besvärande mycket spelreklam under flera år och att utformningen och innehållet i flera fall varit för aggressivt. Frågan är dock komplex och måste sättas i ett större sammanhang och att reglera med reklam-trötthet som grund är vanskligt.

Sper och Bos (Branschföreningen för Onlinespel) har gemensamma riktlinjer för marknadsföring, där branschen bland annat definierar sin tolkning av måttfullhet. Riktlinjer som började gälla från den 1 april 2019 reglerar vad som i gällande lag ryms inom kravet måttfullhet, inte dess volym. Det är problematiskt för branschen, bland annat av konkurrensrättsliga skäl, att hantera volymfrågan.

OLÄMPLIGT MED FÖRBUD

I frågan om hur långt ett förbud mot spelreklam bör sträcka sig anser Sper att det inte är lämpligt att förbjuda marknadsföring av spel. Ett sådant förbud skulle inverka negativt för de spelföretag som har en licens. Dessa spelföretag bör ha möjlighet att, under kontrollerade former, marknadsföra sina produkter för att kunna utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till produkter från verksamheter som står utanför licenssystemet. Att ha möjlighet att marknadsföra sina produkter är en förutsättning för en öppen marknad.

Självreglering är ofta ett bra komplement till lagstiftning och flexiblare att anpassa till samhällets utveckling. För att branschgemensamma riktlinjer ska vara verksamma behövs även utbildning och granskning. Spelreklam kan anmälas till näringslivets eget granskningsorgan Reklamombudsmannen för att få reklam prövad, vilket sker regelbundet. Tvisteärenden mellan spelare och spelföretag kan anmälas till Allmänna Reklamations-nämnden där Sper ingår som expert. Inom Sper finns också en arbetsgrupp som arbetar för en mer etisk marknadsföring.

Dagens samhällsdebatt hävdar ofta att spelproblemen ökar och att ett stort antal spelare har ett destruktivt spel-mönster. Det sägs även att spelreklamen orsakar problemen och att spelbolagen agerar oansvarsfullt. Mätningar visar att 1 av 4 spelare inte tycker att spelbolagen tar sitt ansvar för spelproblem.

Svenskar har traditionellt sett varit ett spelande folk som snabbt har intresserat sig för nya spelprodukter. För den breda allmänheten är spel förknippat med underhållning och majoriteten säger sig spela för nöjes skull. Andra spelar för att vinna, för att det är socialt eller för ett gott ändamål. Av de som inte spelar anger den största gruppen att an-ledningen är för att de ”ändå inte vinner”.

Spel om pengar har länge legat på en stabil nivå av den totala disponibla inkomsten. Se-dan 2003 har nettospelandet (efter utbetalda spelvinster) legat på cirka en procent av den disponibla inkomsten.

Utvecklingen de senaste tjugo åren har där-emot varit att allt färre spelar om pengar, men att de som spelar, spelar för mer. Svenskarna spelade 2021 för totalt 28,4 miljarder kronor. Nationella folkhälsenkäten – Hälsa på lika villkor – visar att andelen av svenskarna som spelar om pengar inte har ökat efter om-regleringen, även om svenskarnas totala spelande räknat i kronor har ökat. Undersökningen visar snarare att andelen som spelar om pengar fortsätter att långsamt minska. Under 2021 hade 56 procent av svenskarna spelat om pengar någon gång under det senaste året. Motsvarande andel 2018 var 58 procent.

Den 24 mars 2022 överlämnade regeringen till riksdagen en skrivelse (2021/22:213) om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025. Syftet med strategin var att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser inom ANDTS-området ska genomföras, samordnas och följas upp under peri-oden 2022–2025. Målet för samhällets insatser mot spelberoende och ANDTS-politiken när det gäller spel om pengar är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

FYRA PROCENT I RISKZONEN

Omfattningen av spelproblem är i stort sett oförändrad efter omregleringen. Enligt den större mätningen av spelproblem i befolkningen, Folkhälsomyndighetens befolknings-studie Swelogs 2021, är drygt 4 procent i risk-zonen. 3 procent har viss risk för spelproblem, knappt 1 procent har förhöjd risk för spelproblem och en halv procent har spelproblem. Jämfört med 2015 har andelen i befolkningen som befinnes sig i riskzonen minskat från knappt 6 procent. Män har betydligt högre andel med såväl viss risk, förhöjd risk som spelproblem jämfört med kvinnor. För kvinnor har andelen med spelproblem mins-kat från 2018 till 2021. För männen är andelarna i alla kategorier av spelproblem ungefär lika stora som de var 2018.

I Spelinspektionens senaste undersökning Allmänheten om spel 2022 uppger ungefär tre av fyra att de spelat någon gång under det senaste året. I samma undersökning framgår att två av fem som spelat under det senaste året spelar varje vecka. Andelen som har spelat den senaste veckan har ökat successivt sedan år 2019 då andelen låg på den lägsta nivån sedan 2013. Två procent av svenskarna upplever att de någon gång under de senaste 12 månaderna har spelat för mycket. Det är fler (6 procent) som upplever att någon närstående har spelat för mycket under det senaste året.

Enligt bland annat Folkhälsomyndigheten är andelen problemspelare högre bland personer med psykisk ohälsa, riskkonsumtion av alkohol, födda utanför Norden, låg utbildning respektive låg inkomst. Folkhälsomyndigheten har också redovisat att unga som har föräldrar med spelproblem mår sämre än andra unga. De uttrycker bland annat mer missnöje med sin psykiska och fysiska hälsa, stress, fritid, vänner och tro på framtiden.

SNABBA SPEL ÖKAR RISKEN

Vissa typer av spel ökar risken att utveckla spelproblem. Spel med hög riskpotential kännetecknas av att det är kort tid mellan satsning, resultat och möjlighet att satsa igen på samma spel. Ju kortare tid, desto högre risk att utveckla ett problemspelande. Faktorer som möjlighet till långa spelsessioner, ofta speciellt ljus och ljud till spelupplevelsen samt tillgänglighet via online ökar risken för att utveckla spelproblem. En spelare som nyligen börjat spela spel med hög riskpotential löper särskilt stor risk att utveckla spelproblem. I Swelogs 2021 noteras en kraftig ökning av onlinespelande. Andelen som spelat online har ökat från 33 procent 2018 till 63 procent 2021.

Vid problem med spelande kan spelare eller anhöriga kontakta Stödlinjen, som erbjuder hjälp och rådgivning. Under 2021 registrerade Stödlinjen 2263 kontakter som hjälpsökande, vilket var en liten minskning jämfört med år 2020. 49 procent av kontakterna var personer som själva spelar, 34 pro-cent anhöriga till personer med spelproblem och 17 procent övriga hjälpsökande. Jämfört med antalet kontakter 2020 var det 1 procent fler spelarkontakter och 10 procent färre anhörigkontakter. Den vanligaste spelformen som uppges orsaka spelproblem är onlinekasino, följt av en viss typ av sportspel online.

Spelare kan också välja att stänga av sig från spel genom att anmäla sig till spel-paus.se. Avstängningen gäller hos alla spelbolag med svensk licens och man väljer att stänga av sig 1, 3, 6 månader eller till vidare. Antalet som valt att stänga av sig från spel om pengar på Spelpaus.se fortsätter att öka och uppgick i början av oktober 2022 till drygt 80 000 personer. 75 procent av de avstängda är män.

SPELREKLAMENS PÅVERKAN

Inte sällan framställs att spelreklam skulle bidra till att fler personer utvecklar ett problemspelande. Det finns inte någon studie som ger ett klart svar på frågan om i vilken utsträckning spelreklam bidrar till ett ökat spelberoende. Det finns dock visst belägg för att spelreklam kan göra att en del personer med spelproblem ökar sitt spelande ytterligare. Personer med spelproblem påverkas och ett spelproblem kan riskera att förvärras. Ju mer ett reklambudskap anknyter till känslor, tankar och beteenden desto svårare kan personer som har spelproblem ha att stå emot reklamen.

En del forskare menar att reklamen bidrar till att normalisera spel i samhället. I förlängningen kan det leda till att överdrivet och riskabelt spelande betraktas som normalt och kan få fler att spela så. Spelreklam är dock troligen inte en huvudfaktor eftersom spelproblemen i Sverige inte har ökat under den tid som reklamen ökade kraftigt i volym (2008–2018).

Det ställs höga krav på spelansvar för spel-bolag som ska verka på den svenska spelmarknaden. Här finns krav på monitorering av alla kunders spelmönster och på att spelbolagen agerar om risk för spelproblem upptäcks. Spelare har möjligheten att stänga av sig från allt spel på licensierade spelsajter i Sverige med undantag för bl.a. skraplotter eller andra lotter som inte tillhandahålls online. Spelinspektionen övervakar verksamheten och har möjlighet att bestraffa de bolag som inte följer den svenska lagstiftningen.

SPERS UPPFATTNING:
STÄRKT KONSUMENTSKYDD

För Sper är det viktigt att spel fortsätter att vara underhållning och målet är att ingen ska få problem av spel. Sper har alltid verkat för ett starkt konsumentskydd och ser att behoven ökar. Inte minst i takt med digitaliseringen som skapad ökad tillgänglighet till spelen, vilket ställer nya krav på ansvar. Att det dessutom är relativt enkelt att få lån och tillgång till olika krediter samt möjligt att spela på många olika spelsajter gör det utmanande att helt kunna följa och skydda en spelare. Här har spelbranschen ett stort ansvar och det finns mycket kvar att göra.

Att arbeta för att minimera riskerna med spel och ta ansvar för spelarna är centralt i Spers arbete. Genom Spers riktlinjer för spelansvar har Sper varit med och påverkat utvecklingen inom området och stora delar av tidigare riktlinjer är idag inkluderat i spel-lagens omsorgsplikt. Av riktlinjerna framgår att Sper ska samarbeta med olika intressenter för att skaffa insikter. Det görs genom att ha en arbetsgrupp för medlemmarna där erfarenhet och kunskap delas. Sper ingå även i Spelinspektionen och Folkhälsomyndighetens grupp Oberoende Spelsamverkan samt har löpande dialog med ideella spelberoendeaktörer.

Kännedomen om möjligheter att stänga av sig från spel om pengar på Spelpaus.se behöver öka. Det är idag bara 3 av 5 som känner till Spelpaus.se. Sper ställer sig positiv till regeringens uppdrag till Spelinspektionen att öka kunskapen om varför spelare väljer att stänga av sig från spel och undersöka om de fortsätter att spela hos spelbolag som saknar licens och att se över hur stor andel av de avstängda som väljer att spela hos spelbolag utan svensk licens. I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för och behovet av att kunna erbjuda fler eller andra alternativ för avstängning på spelpaus.se.

En förhoppning framåt är ett fördjupat samarbete med finansinstituten i arbetet mot att minska överkonsumtionen till följd av spel. Sper ser därför mycket positivt på att regeringen den 3 november 2021 gav en särskild utredare i uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter. Utredningen ska ge förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och motverka överskuldsättning hos konsumenter. Bland annat ska frågan om ett nationellt skuldregister utredas. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 3 maj 2023.

Spers riktlinjer säger även att medlemmarna ska ta informerade beslut vid utveckling av spel och tjänster och uppmuntra till mer kunskap om vad som orsakar problemspelande. Här behövs mer forskning och utveckling av branschen så att digitaliseringen kan används till att skapa ett ökat skydd i spelprodukterna.

Innebörden av vadhållning är att man satsar pengar på något som kommer att hända i framtiden. Vadhållning är vanligt inom olika former av spel på sport. Man kan satsa på vilket lag som kommer att vinna en match, eller tippa vilka matcher som kommer att bli mest målrika eller vilken häst som kom-mer först i mål i ett lopp. Det går att spela på i stort sett alla sporter.

Ett alltmer uppmärksammat problem är uppgjorda matcher, så kallad matchfixning. Med matchfixning avses manipulation av en idrottstävling där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i en tävling eller enstaka händelser i tävlingen i syfte att ge sig själva eller andra ekonomisk vinning. Matchfixning, drabbar i första hand enskilda lag och idrottare, men det drabbar också idrottsrörelsens trovärdig-het samt orsakar förluster för spelbolag och spelare.

Uppgjorda matcher anses av många vara ett av de största hoten mot idrotten i dag. Problemet involverar ofta organiserade kriminella nätverk och har blivit en prioriterad fråga för offentliga myndigheter, idrottsrörelsen och brottsbekämpande organ över hela världen.

Matchfixning är därmed ett problem för samhället i stort, då det för med sig kriminalitet och även riskerar att undergräva den för hela samhället så viktiga idrottsrörelsen. Företeelsen är också ett problem för spelmarknadens aktörer, då det urholkar kundernas förtroende för spel. För att motverka matchfixning på ett effektivt sätt måste myndigheter, idrottsrörelsen och spelbolagen samverka.

INTERNATIONELLT SAMARBETE…

Åsikterna går isär när det gäller åtgärder som ska vidtas för att minska risken för uppgjorda matcher. Vissa menar att bestämma vilken typ av vadslagning som eventuellt ska förbjudas kan vara svårt och görs nog bäst i samarbete mellan länder. De som ligger bakom korruptionen, de som organiserar sportevenemang, idrottarna själva och finansieringskällorna kommer ofta från skilda länder. Många operatörer erbjuder spel på matcher utanför det land där de innehar en licens, de kan även arbeta från ett helt annat land än där de har sin licens. Myndigheterna i tillståndslandet kommer därför i många fall inte ha tillsynsmöjligheter över hela kedjan av in-blandade.

…ELLER SVENSKA RESTRIKTIONER

Andra menar att Sverige bör införa restriktioner avseende spelutbudet, dvs. införa förbud mot exempelvis spel på nästa inkast, nästa gula kort och nästa hörna eftersom det är exempel på händelser som är lätta att på-verka och som kan användas vid manipulation av matcher. Vissa förespråkar detta synsätt menar också att man bör införa förbud mot spel på lägre divisioner då de i allmänhet inte har samma grad av seriositet som högre divisioner. De som förespråkar detta synsätt menar att denna typ av restriktioner bör finnas för de vanligaste sporter som det bedrivs vadhållning på och vara olika för olika sporter. Spelinspektionen har idag infört vissa av dessa restriktioner (se nedan).

SAMARBETE BEHÖVS

Även om meningarna går isär om hur problemet med uppgjorda matcher ska lösas verkar de flesta överens om att alla berörda organisationer måste samarbeta för att minska problemen. Internationellt samarbete mellan idrottsorganisationer, ansvariga departement, vadslagningsföretag, tillsynsmyndigheter och polisen är av stor betydelse. Initiativen som har tagits av internationella institutioner som IOK, Europarådet och Europeiska kommissionen visar behovet av samordnade åtgärder.

För att möta utmaningarna med uppgjorda matcher har Europarådet beslutat om en konvention, Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott, för att stärka det internationella samarbetet mot uppgjorda matcher. Syftet med konventionen är att bekämpa manipulation av resultat inom idrott för att skydda idrottens integritet och etik i enlighet med principen om idrottens oberoende. Ett huvudsakligt mål med konventionen är att förebygga, upp-täcka och sanktionera nationell eller gränsöverskridande manipulation av nationella och internationella idrottstävlingar.

Det behövs regler på alla nivåer inom idrottsrörelsen som uppmuntrar till en bra kultur och som avskräcker idrottsaktörer från att delta i uppgjorda matcher.

REGLERINHG AV MATCHFIXNING

Riksdagen har beslutat att det ska finnas ett Matchfixningsråd och att Spelinspektionen ska ha rollen som samverkande myndighet mot manipulation av sporthändelser avseende matchfixning. Rådet består av flera myndigheter, däribland polis och åklagare. Andra viktiga aktörer som ingår i rådet är också spelbranschen och idrottsrörelsen.

I den svenska spellagen finns också ett spel-fuskbrott som kriminaliserar matchfixning och annat spelfusk. Den som döms för spelfusk kan få upp till två års fängelse. Syftet med brottet är att straffa otillbörlig påverkan av utgången i ett spel om pengar, inte att straffa osportsligt spel. Åtgärder som bara syftar till att vinna idrottsliga fördelar omfattas därmed inte av straffansvar.

Vidare anger spellagstiftningen följande inskränkningar i spelutbudet: ingen får erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år; ingen får erbjuda vadhållning som är stötande eller olämplig ut allmän synpunkt. Vidare framgår av lagstiftningen att ingen får erbjuda vadhållning som omfattas av Spelinspektionens föreskrifter om förbud med avseende på matchfixning. Spelinspektionen har meddelat föreskrifter om förbud eller begränsningar av spel på vissa tävlingar eller händelser för att begränsa risken för matchfixning. Föreskrifterna innebär ytterligare förbud och begränsningar av spel eller händelser i tävlingar, såsom rött eller gult kort, straffkast, straffslag, straffspark eller liknande samt för fotbollen förbud mot vadhållning i lägre divisioner.

Regeringen har i december 2022 överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten, s.k. matchfixning. Regeringen föreslår bland annat utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla och analysera personuppgifter för att motverka matchfixning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

SPERS UPPFATTNING:
TYDLIGT LAGSTÖD KRÄVS

Sper anser att arbetet med att motverka matchfixning är oerhört viktigt och deltar aktivt i flera forum såsom, Matchfixningsrådet, Spelinspektionens referensgrupp avseende arbetet med föreskrifter på området samt RF:s nätverk om matchfixning. Sper har också en intern arbetsgrupp avseende matchfixning.

Samordning mellan berörda aktörer är som tidigare sagts avgörande för möjligheten att motverka matchfixning på ett framgångsrikt sätt. För att utreda olika specifika händelser, så att de kan leda till olika slags rättsliga eller disciplinära åtgärder, krävs att någon myndighet har en helhetsbild med information som innefatta personuppgifter från alla aktörer. I dag anser Sper att det saknas tydligt lagstöd så att denna information kan säkras.

Sper välkomnar därför den av regeringen föreslagna möjligheten att dela information mellan berörda aktörer som innehåller personuppgifter. Ett utbyte av personuppgifter är helt nödvändigt om arbetet mot matchfixning ska kunna bedrivas med framgång.

Ofta frammanas bilden av att spelbolag är giriga. Genom smarta affärsmodeller utnyttjar de kunderna och är bara ute efter deras pengar. Uppfattningen finns även att de som spelar alltid förlorar till slut och är oförstående ”losers”. De problem som spel kan skapa ska inte förringas och alla spelare ska skyddas så långt det är möjligt.

Grundförutsättningen för spel är alltid att några vinner medan en större del förlorar. Spelaktörerna har som affärsidé att erbjuda och ta betalt för spelunderhållning till intresserade som tycker att det kan vara roligt och spännande. Grunden är den samma oavsett om det är ett kommersiellt spelföretag eller ett ideellt lotteri. Båda typer av aktörer ska förutom underhållningsvärdet för kunderna skapa ett överskott som täcker verksamhetskostnaderna och vinstutdelningen till sina ägare, förmånstagare eller huvudmän. Om en spelaktör inte genererar ett överskott kommer det att avvecklas, som vilken vinstdrivande verksamhet som helst.

SPELBOLAGENS INFORMATIONSPLIKT

Den svenska spelregleringen syftar till att ge kunderna möjlighet att ta välgrundade beslut. Informationsplikten för spelbolagen är stark. Spellagen ställer krav på att marknads-föring av spel ska vara måttfull och endast de som har spellicens får rikta sin marknadsföring mot svenska konsumenter. En licenshavare ska hålla all relevant information om spelet lättillgänglig för spelare, inklusive spelets vinstmöjligheter och regler.

Otydlig information med svårtydda regler, för bland annat bonuserbjudanden, har tidigare ofta varit en källa till missförstånd och missnöje. Reglerna är nu att endast ett bonuserbjudande kan ges till en och samma kund, samt att de ska vara tydligt och enkelt att förstå. De så kallade VIP-programmen för lönsamma spelare har kraftigt reducerats för spelbolag som verkar i landet genom att bonuserbjudande bara får riktas till kunden vid första speltillfället. Lojalitetsprogram och kundklubbar har tidigare använts och ansetts viktiga för att behålla kunder.

Trots åtgärderna får spelbranschen kritik för sin marknadsföring. Det har till exempel förekommit fall av negativ användning, där spelbolaget har eldat på ett spelande i stället för att uppmärksamma spelproblem. Det har bidragit till en negativ bild av att spelbolag inte värnar om kunderna. Spelinspektionen och Konsumentverket övervakar nu gemen-samt att reglerna följs.

Sper har också vidtagit flera åtgärder för en måttfull marknadsföring. Sper har bland annat tagit fram rekommendationer för allmänna villkor (avtalsvillkor gentemot spelkunder). Syftet är att ge kunderna goda förutsättningarna i sitt spelande och alla medlemmar uppmuntras att beakta rekommendationen i sina avtalsvillkor.

MOTVERKA ÖVERDRIVET SPELANDE

En omsorgsplikt gäller sedan 2019 och innebär att spelaktören ska motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av kundernas spelmönster. Vidare har kunderna fått möjlighet stänga av sig från allt spel hos samtliga licenshavare (spelpaus.se) förutom hos lotteriarrangörer där avstängningen ska ske lokalt hos respektive bolag enligt Spelinspektionens reglering.

Under avstängningsperioden får inte marknadsföring skickas till personen. Här har det framkommit att så ändå skett i vissa fall genom misstag. För att bidra till en bättre regelefterlevnad hos licenshavare har Spelinspektionen tagit fram en vägledning för omsorgsplikten. I vägledningen ges exempel på hur tecken på överdrivet spelande kan identifieras och vilka åtgärder Spelinspektionen förväntar sig att licenshavaren vidtar när spelare uppvisar tecken på överdrivet spelande.

Regeringen överväger också att komplettera spelbolagens rätt att behandla personuppgifter för att motverka problemspelande, så att även personuppgifter från spelarprofiler och spelares spelbeteende får användas. Spelbolag föreslås ges möjlighet att granska och analysera självrapporterade uppgifter om en spelares hälsa och ekonomi för att kunna motverka överdrivet spelande. Förslaget syftar till att underlätta samhällets samlade arbete med att motverka problemspelande och innebär bland annat att självrapporterade uppgifter om spelares hälsa och ekonomi får analyseras för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Spelbolagen ska vidare ha kontroll utifrån penningtvättslagstiftningen som trädde i kraft 2017. Den innebär att spelbolagen ska kontrollera större eller förändrade penningflöden. Genom obligatorisk registrering ska spelbolagen följa kundernas spelbeteende och ingripa med åtgärder vid eventuella avvikelser från normal hantering. Här finns dock ingen möjlighet att kunna ha en fullständig kontroll eftersom spelbolagen bara kan se överföringar i det eget bolaget. Det går inte att kontrollera om kunden har konton hos flera spelaktörer och därigenom hanterar förskingrade delposter. Spelinspektionen har tagit fram en vägledning för arbete mot penningtvätt. Syftet med informationen är att öka medvetenheten och kunskapen om penningtvätt och finansiering av terrorism och ge konkreta råd på hur licenshavarna kan arbeta för att motverka att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla spelbolag med licens i Sverige ska certifiera sina tekniska datasystem och de spelformer som ska erbjudas till kunderna. Certifieringen ska utföras av tredjepart, någon som är specialiserad på kontroll av liknande företeelser. Spelbolagens spelerbjudanden kan därmed betraktas som säkrare mot manipuation och riggade villkor.

SPELERBJUDANDET VIKTIGT

Vadhållning kan antingen bedrivas som totalisatorspel/poolspel med ett fast avdrag från de samlade insatserna eller som spel med fasta odds där spelarna spelar mot spelbolaget. Vid dessa spel spelar kunderna mot varandra och spelbolaget är administratör av plattformen och tar en andel av omsättningen för denna tjänst. Då spelarna spelar mot ett spelbolag med fasta odds eller kasinospel sätts odds/vinstmöjlighet matematiskt så att spelbolaget ska ha en fördel mot den som spelar. Spelbolaget säkrar sin vinst på lång sikt där spelarna förväntas förlora en viss andel. Traditionellt anger dock inte spel-bolagen hur mycket kunden förväntas förlora när de spelar utan det som marknadsförs är vad spelaren kan vinna, odds, vinsttabeller el-er återbetalningsprocent.

Vissa duktiga och kunniga spelare, främst gällande fasta odds på sportspel, kan få sina insatser begränsade av de flesta spelbolag. Detta eftersom spelbolaget bedömer att kunden inte är lönsam för bolaget och då får spelaren inte satsa alls eller bara med en begränsad summa pengar, ofta mindre belopp. Detta irriterar en del som anser att inga begränsningar bör finnas alternativt att samma begränsningar ska gälla alla kunder. Generellt kan man säga att synen på limitering av insatsnivåer och hur man arbetar med frågan är i stort sett densamma hos alla bolag som använder individuell limitering. Ett annat syn-sätt är att spelbolagen värnar om alla andra kunder genom dessa så kallade limiteringar av duktiga spelare. Om bolaget gör stora kundförluster kommer alla andra spelare att få ett sämre spelerbjudande. Det är upp till varje spelbolag att välja om man vill ta emot en kunds spel.

Spel kan fungera som ett socialt kontaktnät där spelarna kommunicerar med varandra. De kan mötas online i olika communitys och chattrum eller i fysiska spelbutiker där de ställer frågor, ger tips eller har synpunkter på senaste spelet.

SPERS UPPFATTNING:

I Spelinspektionens Skop-underökning 2022 anges att för de flesta, 63 procent, är spel förströelse och det är underhållning som är den främsta orsaken till att de spelar. 14 procent anger att de spelar för ett gott syfte och 11 procent för den sociala samvaron.
Vanligaste spelen är fortsatt lotterier följt av nummerspel. Sett över tid är det lotterier samt trav som ökat mest sedan 2014. Lotterier och nummerspel är den spelform som flest spelat på både fysisk form och online under det gånga året.

Detta ger en annan bild än vad som ofta anspelas i olika speldiskussioner och i media, där bilden är en ensam person som på kort tid spelar bort alla sina pengar på onlinekasino. Spel på onlinekasino har ökat under senare år, men är långt ifrån det dominerande spelet. Även om spelformen har riskfyllda utmaningar läggs största delen av spelbranschens omsättning hittills på andra spel.

BIDRAR TILL SAMHÄLLET

Spel bidrar positivt till många delar av samhället. Staten, hästsporten, ideella organisationer och idrottsrörelsen har alla en förtjänst av spel. Staten erhåller vinst från Svenska Spel samt licensavgifterna och skatt från kommersiella bolag. ATG ger sin vinst till hästsporten som gör att hästägarna får medel för att driva trav- och galoppsporten där också ett stort antal människor får möjlighet till arbete, ofta i svaga regioner för sysselsättning. De ideella föreningarnas lotterier ger sitt överskott till föreningslivet. Utan denna möjlighet till oberoende finansiering skulle ett flertal föreningar och ideella verksamheter behöva lägga ned sin verksamhet. De kommersiella bolagen ger sponsring till idrottsrörelsen och också till andra aktörer vilket ger ett extra stöd till mottagarna. Dessa bolag betalar också skatt och ger utdelning till sina ägare.

FÖLJA LAGAR OCH SJÄLVREGLERING

Som slutsummering kan sägas att uppfattningen om att spelbranschen är girig beror både på verkliga övertramp och på missuppfattningar. Spelbolagen har idag en mer kundanpassad verksamhet med regler som skyddar kunderna i kombination med en striktare spelreglering. De flesta tycker att spel är en rolig underhållningsform och har inte något problem med sitt spelande. Ett långsiktigt lönsamt spelbolag är beroende av långsiktiga kundrelationer som i sin tur kräver välmående kunder utan spelproblem. Med sin verksamhet skapar spelbolagen också arbetstillfällen, underhållning och finansiella medel som stöder många verksamheter i både gårdagens och dagens samhälle.

Sper ställer krav på sina medlemmar att de utöver svensk lagstiftning ska följa branschorganisationens riktlinjer och stadgar samt rekommendationer från andra organisationer så som Allmänna reklamationsnämnden och Reklamombudsmannen. Sper tar avstånd från aktörer som inte respekterar och arbetar aktivt med att leva upp till kraven.

Att arbeta i eller med ett företag som verkar inom spelbranschen kan mötas med skepsis. Negativa åsikter finns om att spel inte är hållbart och skapar problem i samhället. En del har till och med helt tagit avstånd från att arbete i eller samarbeta med spelbranschen. De menar att spel förstör för människor och är en marknad som inte ska gynnas.

Spel om pengar är en del av den stora underhållningsindustrin. Spel har i tusentals år attraherat människor och för de flesta innebär det avkoppling, spänning och drömmar. I snitt bedöms fyra procent av befolkningen däremot ha ett riskfyllt spelande. För en del spel och i vissa grupper är siffran högre. Där-för är det viktigt att resurser sättas för att minska risken och skadan med spel.

Det pågår ett förändringsarbete i spelbranschen som satt fokus på hållbarhet och transparens. Spelbranschen är i samma läge som många andra som till exempel tillverkningsindustrin, transportnäringen och energibranschen som behöver tänka i nya banor för en ökad hållbarhet. För att lyckas vara långsiktigt framgångsrik behöver branschen få och förtjäna allmänhetens förtroende. Att då attrahera rätt kompetens är centralt och har blivit en huvudfråga.

UNDERHÅLLA UTAN RISK

För alla de många människor som väljer spel som underhållningsform krävs att spelbolagen hela tiden kan leverera produkter som motsvarar efterfrågan. Spel ska vara underhållande, tillgängligt, och rättvist samt ha en hög nivå av säkerhet. Spelbolagen måste leva upp till förväntningarna vilket kräver en hög kunskapsnivå hos medarbetarna inom många områden. Här behövs kompetenta och kritiska medarbetare, inte minst inom it som kan utveckla spelprodukter som både under-håller och minimerar risken för spelproblem. Spelbranschen har varit banbrytande inom just tech och fintech och en stor it-kunskap finns hos spelbolagen.

SYSSELSÄTTER MÅNGA

Svenska spelmarknaden bidrar stort till samhället genom intäkter och sysselsättning. Statens samlade intäkter från spel 2021 var 7,4 miljarder kronor. Det är mer än åren innan omregleringen då intäkterna var drygt 6 miljarder. Den stora skillnaden beror på en tillfälligt högre utdelning 2021 från Svenska Spel. Om man bortser från det bedömer Statskontoret att statens samlade intäkter från spel har varit ungefär desamma åren efter omregleringen som före.

Spel på hästar skapar ett överskott på ca två miljarder kronor som ger trav- och ga-loppsporten och dess utövare möjlighet att tävla på de svenska banorna. Runt hästsporten skapas mängder av arbetstillfällen och leverantörer i hela Sverige, ofta i regioner med svag arbetsmarknad och i glesbygd.

Varje år genereras ca 1,6 miljarder kronor till ideell sektor från lotterier. Medlen går till svenskt föreningsliv och skapar förutsättningarna för det omfattande frivilligarbete som varannan invånare engagerar sig i. Det skulle belasta samhället stort om den verksamheten minskade.

Spelbolagen lägger också stora summor på sponsring till idrotten som möjliggör dess utveckling.

SPERS UPPFATTNING:

Många som arbetar i spelbranschen är stolta över att spel ger underhållning till en stor del av befolkningen och att medel från spelverksamheten bidrar till idrott, hästsport och ideell sektor. Men många är också bekymrade för att branschen är kritiserad och tycker att bilden behöver nyanseras. Att arbeta i eller med spelbranschen är naturligtvis till slut en fråga om den enskildes inställning. Branschen erbjuder goda möjligheter att verka för en hållbarare utveckling som rymmer både spelansvar och morgondagens spelunderhållning.

Spers vision är skapa en sund spelbransch att vara stolt över, där spel om pengar är rolig underhållning. Branschen ska bli långsiktigt hållbar och skapa ett högt förtroende. Det finns stora möjligheter att vara med och ta ansvar för de utmaningar som finns och driva förädlingsarbetet för att förbättra branschen.