Spelreglering och tillståndsplikt

Lagstiftning och spelreglering måste gå hand i hand med spelbranschens utveckling. Därför engagerar vi oss i svensk spellagstiftning, medverkar som expert vid omregleringar och utredningar, samt agerar remissinstans och aktivt strategiskt bollplank med kapacitet till rådgivning gentemot våra medlemmar.


Påverkansarbetet en viktig del av verksamheten. Inom svensk spellagstiftning representerar vi tre olika ben:

  • onlinemarknaden och fysisk vadhållning, som är den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden,
  • lotterier, där överskottet går tillbaka till samhällsnytta, samt
  • statliga monopol, innebärandes distributören av landets spelautomater och fysiska kasinon.

Som branschorganisation är vår uppgift att skapa en unison röst för de olika aktörerna inom de olika benen vid omreglering och påverkan av lagstiftning. Den huvudsakliga anledningen till engagemanget kring spellagstiftningen är att vi vill att den ska fungera så bra som möjligt, det vill säga vara fördelaktig för alla aktörer på marknaden. Därför är vi mycket noggranna med att även kritiskt granska aspekter som tolkas som enbart fördelaktiga för spelbolagen.

Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett antal författningar, bl.a. spellagen, lagen om penningtvätt och marknadsföringslagen.

Det finns flera myndigheter och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar i, och med, spelbranschen. Alla är med och verkar för en sund spelmarknad och för konsumentens bästa.

Licens för att bedriva spelverksamhet

Spers medlemmar har licens för att bedriva spelverksamhet i Sverige. Licens ges av Spelinspektionen där varje spelarrangör får tillstånd efter de förutsättningar som gäller just dem. Endast aktörer med licens är tillåtna att vända sig direkt till svenska konsumenter.

Tillstånd för spelprogramvara

Från och med den 1 juli 2023 krävs det tillstånd för att hantera spelprogramvara enligt spellagen och Spelinspektionen tar emot ansökningar från den 1 mars 2023. Tillståndskravet gäller för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid onlinespel. Tillståndsplikten för spelprogramvara har införts för att begränsa tillgången till programvara för olicensierade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige. Det är den som har licens att tillhandahålla onlinespel enligt spellagen (licenshavaren) som ska se till att spelprogramvaran som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad och/eller ändrad av någon med tillstånd. Detta innebär att licenshavaren inte enbart ska säkerställa att spelprogramvaran har tillhandahållits av någon med tillstånd, utan även att den har tillverkats av någon med tillstånd.

Myndigheter

Förutom lagar och författningar finns det även flera myndigheter som på ett eller annat sätt arbetar i och med spelbranschen och vilka är med och verkar för en sund spelmarknad och för konsumentens bästa

Spelinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är de som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning. Inom utgiftsområde för kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning av Spelinspektionens anslag. Området spelpolitik handlar om att förebygga spelberoende och att skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka kunskapen om spel och dess konsekvenser. De utvecklar även metoder för förebyggande arbete inom spel och hälsa.

Konsumentverket ansvarar för att granska företags marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt otillbörlig.

Ny spellag 2019

Det har tidigare varit rörigt på spelmarknaden. Endast det statliga bolaget (Svenska Spel) och det statligt kontrollerade bolag (ATG) fick bedriva spel om pengar. Allmännyttiga verksamheter (Postkodlotteriet, Folkspel, Miljonlotteriet, m.fl.) fick arrangera lotterier och bingoverksamhet. I och med digitaliseringen sattes detta system ur spel och svenska kunder kunde köpa spel online även av spelaktörer som hade sitt säte utanför Sverige och ingen spellicens i Sverige. Därför var behovet av en ny lagstiftning stor.

Efter flera års utredning klubbade riksdagen i maj 2018 igenom en ny spellag som började gälla den 1 januari 2019. Den innebär att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa effekterna av spelandet ska begränsas. Det har även införts en ny brottsrubricering, spelfusk, och ett särskilt samverkansråd har under ledning av Spelinspektionen inrättas för att komma åt matchfixningen.

Spelmarknaden har delats upp mellan en konkurrensutsatt del, där alla spelbolag som uppfyller kraven kan ansöka och få en spellicens (omfattar spel online och vadhållning), en del som förbehålls spel för allmännyttiga ändamål (omfattar främst lotterier och bingo) samt en del som förbehålls staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på värdeautomater.

Enligt spellagen är det förbjudet att göra reklam för lotterier som saknar tillstånd i Sverige. Att främja deltagande kan exempelvis handla om att annonsera, skicka ut inbjudningar eller på annat sätt informera om lotterier. För att minska det olicensierade spelet får regeringen besluta om vilka uppgifter om betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att lämna för att skapa ett effektivare system för betalningsblockeringar till olicensierat spel. Spelinspektionen har också möjlighet att köpa speltjänster online under dold identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och främjandeförbud efterlevs.

Skatt på licenspliktigt spel tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål är fortsatt skattebefriat. Om en spelare vinner pengar på en olicensierad spelsida ska vinsten beskattas. Mer information om den nya spelskatten finns på Skatteverkets hemsida.

Matchfixning

Den 1 januari 2019 trädde den nya spellagen ikraft. Ett nytt spelfuskbrott infördes och Spelinspektionen fick rollen som samverkande myndighet mot manipulation av sporthändelser avseende matchfixning. Ett matchfixningsråd bildades som samordnas av Spelinspektionen. Rådet består av flera myndigheter men också representanter från spelbranschen och idrottsrörelsen. Spelbranschen representeras av Sper och Bos.

Läs mer om arbetet mot matchfixning på Spelinspektionens hemsida.

Penningtvätt

Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft i Sverige. Spelbranschen omfattas av de aktiva åtgärder som lagen kräver av verksamhetsutövare i syfte att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med penningtvättslagen kan delas upp i två delar: att förhindra penningtvätt och att rapportera om något avvikande inträffar i verksamheten.

De verktyg som omnämns i lagstiftningen för att uppnå syftet med lagen är kundkännedom, löpande kontroll av ekonomiska transaktioner, intern utbildning samt krav om rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

För att identifiera de interna riskerna ska verksamhetsutövare genomföra årliga interna riskanalyser som ska ligga till grund för var verksamheten ska fokusera sina resurser enligt principen om ett riskbaserat förhållningssätt. Läs mer om Penningtvätt i spelbranschen.