Matchfixning

Matchfixning är ett problem som uppmärksammas allt mer. Med matchfixning avses manipulation av resultat av en match, tävling eller turnering där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i en tävling eller enstaka händelser i tävlingen i syfte att ge sig själva eller andra ekonomisk vinning. Manipulation av resultat ses av många som ett av de största hoten mot idrotten i dag. Manipulation av resultat involverar ofta organiserade kriminella nätverk och är en prioriterad fråga för myndigheter, idrottsrörelsen och brottsbekämpande organ över hela världen.


I samband med att den nya spellagen trädde i kraft 2019 bildades ett matchfixningsråd som samordnas av Spelinspektionen. Rådet består av flera myndigheter men också representanter från spelbranschen och idrottsrörelsen. Spelbranschen representeras av Sper och Bos. Vidare infördes ett nytt spelfuskbrott som innebär att den som försöker påverka utgången av ett spel som omfattas av licenskrav kan dömas för spelfusk till fängelse upp till två år. Syftet med brottet är att straffa otillbörlig påverkan av utgången i ett spel om pengar, inte att straffa osportsligt spel. Spellagstiftningen innehåller också flera inskränkningar i spelutbudet för att förhindra matchfixning: ingen får erbjuda vadhållning på händelser eller evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år; ingen får erbjuda vadhållning som är stötande eller olämplig ut allmän synpunkt.

Spelinspektionen har rollen som samverkande myndighet mot manipulation av sporthändelser avseende matchfixning. Ingen får erbjuda vadhållning som omfattas av Spelinspektionens föreskrifter om förbud med avseende på matchfixning. Föreskrifterna har tagits fram genom avstämningar i en referensgrupp med Riksidrottsförbundet och branschorganisationerna. Åtgärderna innefattar förbud eller begränsningar av spel på vissa tävlingar eller händelser i tävlingar för att begränsa risken för matchfixning såsom rött eller gult kort, straffkast, straffslag, straffspark eller liknande samt för fotbollen förbud mot vadhållning i lägre divisioner .

Den 1 juli 2023 infördes utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter för att motverka matchfixning och en skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för en utredning om brott i samband med spel. Regeringen överväger vidare en lagändring som syftar till att ytterligare förbättra arbetet mot matchfixning. Ändringen innebär att vissa spelbolag ska kunna behandla bland annat uppgifter om att någon begått ett brott inom ramen för arbetet mot matchfixning. Det är viktigt för att licenshavare fullt ut ska kunna delta i det kommande informationsutbytet om misstänkt matchfixning. En lagändring planeras träda i kraft den 1 december 2024.

Regeringen har vidare annonserat att man avser att ansluta Sverige till den s.k Macolin-konventionen som syftar till att motverka manipulation av idrottstävlingar och skapa möjligheter till samarbete mellan idrotten spelbolag och myndigheter i Europa. Regeringen planerar en förordningsändring som innebär att Spelinspektionen ska inrätta en plattform för informationsdelning och samtidigt ge Spelinspektionen, spelbolag och vissa idrotts-förbund utökade skyldigheter och möjligheter att utbyta uppgifter om misstänkt matchfixning. Inrättandet av plattformen syftar till att underlätta informationsdelningen och att Sverige ska uppfylla de krav som ställs i Macolinkonventionen.

Läs mer om arbetet mot matchfixning på Spelinspektionens hemsida.