Nyheter

Regeringens förslag till nytt förbud mot spel på kredit behöver förtydligas

Regeringen föreslår att det i spellagen (2018:1138) ska införas ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Förslaget utgör en utvidgning av det kreditförbud som i dag finns i spellagen och som innebär att licenshavare och spelombud inte får erbjuda eller lämna kredit för spelinsatser.

Sper har i sitt remissvar påpekat att förslaget är otydligt och ger utrymme för tolkning vilket innebär att det inte går att förutse omfattningen och konsekvenserna av detsamma. Sper avstyrker därför förslaget i dess nuvarande utformning. Vidare lyfter Sper upp att konsekvenserna för spelbolag, spelombud och enskilda är betydande och därigenom mer omfattande än vad som framgår av promorian.

Avslutningsvis konstaterar Sper att den föreslagna regleringen riktar sig mot de bolag som har en svensk spellicens. Särskilt den sårbara grupp som lagstiftaren avser skydda genom ett utökat kreditförbud riskerar då att söka sig till olicensierade aktörer som inte lyder under den svenska spellagstiftningen och helt saknar krav på konsumentskydd.

Ladda ned Spers remissvar.

Sper tillstyrker Finansdepartementets förslag för att stärka arbetet mot matchfixning

Finansdepartementet har föreslagit att spelbolag med licens för vadhållning ska få behandla uppgifter om att någon har begått brott. Skälet är att sådana uppgifter kan förekomma i arbetet mot matchfixning. Sper har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget.

Med matchfixning avses manipulation av resultat av en match, tävling eller turnering där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i tävlingen, eller enstaka händelser i tävlingen, i syfte att ge sig själva eller andra ekonomisk vinning. Manipulation av resultat ses av många som ett av de största hoten mot idrotten i dag. Med Finansdepartementets förslag ges spelbolagen större möjligheter att upptäcka fusk, bedrägeri och annan brottslig verksamhet. De får också bättre möjligheter att kontrollera och rapportera avvikande spelmönster och misstankar om manipulation av resultat inom sport.

Ladda ned Spers remissvar.

Aktuella uppdrag och rapporter inom spelområdet

Regeringens nya uppdrag till Spelinspektionen

Regeringen har i regleringsbrevet uppdragit till Spelinspektionen att

  • utveckla tillsynen av spelmarknaden samt arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning. Spelinspektionen uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2025.
  • utveckla metoden för att beräkna kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden och föreslå en indikator för redovisning av kanaliseringsgraden i budgetpropositionen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.
  • kartlägga de bakomliggande faktorerna till att ungas spelande ökar och hur sådant spelande finansieras samt följa utvecklingen av ingas spelande. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2025.

Regeringen har vidare uppdragit till Spelinspektionen att analysera risken för att spelkonton används för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet, föreslå åtgärder och särskilt analysera effekter av att uppgifter om spelkonton ska omfattas av konto- och värdefackssystemet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024, dock ska beräkning av kostnader för att utvidga konto- och värdefacksystemet redovisas den 15 mars 2024.

Allmänheten om spel 2023

Spelinspektionen publicerade den 10 januari sin senaste årsrapport om svenskarnas spelvanor.

  • 75 procent av alla svenskar har spelat om pengar de senaste 12 månaderna. Det är en något högre andel jämfört med föregående mätning.
  • 41 procent har spelat den senaste veckan, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående mätning.
  • 74 procent av spelarna har spelat på lotterier och nummerspel, vilket därmed är den vanligaste spelformen.
  • 69 procent av alla spelare tycker att spelbolagen tar ansvar för spelproblem, en något högre andel jämfört med tidigare mätningar.
  • 65 procent känner till att det går att stänga av sig från spel via Spelpaus.se, en något högre andel jämfört med föregående mätning.

Spelfriheten om 2023

Spelfriheten har publicerat statistik över hjälpsökande 2023. Antalet har ökat till 14 500 personer från 11 500 personer 2022. Snittålderns för hjälpsökande sjunker. De flesta spelberoende som söker sig till Spelfriheten har stoppat sig på spelpaus men har ändå hittat sätt att fortsätta spela. Det handlar i första hand om spel på utländska sidor icke kopplade till spelpaus eller spel via andras konton. Spelfriheten efterfrågar därför en bättre uppföljning av dem som väljer att skriva upp sig på Spelpaus.se.

Stödlinjens senaste statistik om genomförda speltest

Stödlinjen publicerar halvårsvis statistik om genomförda speltest. Den senaste statistiken avser andra halvåret 2023. Du kan ta del av samtliga rapporter på denna länk.

CAN:s nationella skolundersökning 2023

Den senaste nationella skolundersökningen publicerades i december 2023. Av rapporten framgår bland att spel om pengar fortsätter att öka, särskilt bland pojkar i gymnasiet där 40 procent har spelat om pengar de senaste 12 månaderna.

Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har uppdaterat sin studie från 2018 om de ekonomiska konsekvenserna av Spelproblem i Sverige, rapporten som samhällets kostnader för spel 2021, publicerad i september 2023. Enligt beräkningar i denna rapport uppgick de totala samhällsekonomiska kostnaderna för spelproblem till 11,5 miljarder kronor år 2021 fördelat på direkta kostnader (17 procent) indirekta kostnader (48 procent) och immateriella kostnader (35 procent). Bland annat Riksrevisionen har refererat till den samhällsekonomiska kostnaden för spel i samband med beslutet om att fortsätta granskningen av Spelinspektionens tillsyn.

Sper avstyrker regeringens förslag om höjd spelskatt

Regeringen har föreslagit att skatt på spel bör höjas från 18 till 22 procent från och med den 1 juli 2024. Sper avstyrker regeringens förslag. Sper delar inte bedömningen att den föreslagna skattehöjningen är välavvägd och därmed undviker negativ påverkan på licensmarknaden och har i remissvaret till regeringen bland annat pekat på att höjningen riskerar att försämra konkurrensvillkoren för licensierade bolag, vilket kan få effekten att fler spelare söker sig till olicensierade aktörer som inte har samma höga konsumentskydd som de licensierade bolagen har. En höjning av spelskatten riskerar att öka antalet spelare som redan spelar mycket eller redan är motiverade att spela utanför den licensierade marknaden.

Sper ser positivt på att regeringen vidtagit åtgärder för att minska det olicensierade spelandet och att Spelinspektionen har fått nya verktyg och ökade resurser för detta ändamål. Flera av dessa åtgärder trädde i kraft den 1 juli i år och vi har inte sett resultatet av dessa ännu. Sper anser att ett förslag om höjd spelskatt, innan eventuella effekter av dessa åtgärder medför ett minskat olicensierat spelande, är olämpligt. Sper vill också framhålla att det i promemorians konsekvensanalys inte finns något resonemang kring skattehöjningens effekter på konsumentskyddet. Konsumentskyddet kan komma att försämras med en höjd spelskatt.

Ladda ned remissvaret

Sper spelreglering

Sper kommenterar regeringens åtgärder för att bekämpa kriminalitet och öka konsumentskyddet på spelmarknaden

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att spellagen ska kompletteras med en bestämmelse om att det är tillåtet att behandla personuppgifter inom ramen för en licenshavares arbete med omsorgsplikten. Licenshavare ska ges möjlighet att granska och analysera uppgifter om en spelares hälsa och ekonomi, för att kunna vidta spelansvarsåtgärder och motverka överdrivet spelande. Regeringen föreslår också att det ska införas ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av spel. Ett avtal som inte har ingåtts i enlighet med skriftlighetskravet kommer att vara ogiltigt. Regeringen föreslår slutligen att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel ska justeras. Genom justeringen kommer sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen att kunna uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen.

Sper har i remissvar till regeringen tidigare i allt väsentligt ställt sig bakom att behandling av personuppgifter ska vara tillåtet inom ramen för omsorgsplikten. Sper har dock avstyrkt förslagen till höjda sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättslagen och skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Länk till Sper remissvar.

Kindred Group ny medlem i Sper

Kindred Group har valts in som medlem i Spelbranschens Riksorganisation, Sper. Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag som driver nio framgångsrika onlinespelvarumärken globalt. Företaget grundades 1997 som Unibet Group, med visionen att erbjuda kunderna ett bättre och säkrare sätt att spela i den moderna digitala världen. Genom medlemskapet i Sper ställer Kindred Group sig bakom Spers arbete för att skapa en mer hållbar spelbransch.

Under de senaste 25 åren har Kindred Group tagit en betydande marknadsandel i viktiga reglerade marknader runt om i världen, däribland Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Kindred Groups ambition är att fortsätta att förändra spel genom att vara en pålitlig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. År 2020 blev Kindred Group den första speloperatören som åtog sig ambitionen noll procent spelöverskott från osunt spelande.

Kindred vill vara en del i arbetet tillsammans med bransch, tillsynsmyndigheter och andra aktörer för att skapa en sund och säker spelmarknad. Det är viktigt att vara en lokalt förankrad och närvarande operatör, och genom att ansluta till Sper så får vi möjlighet att vidareutveckla det arbete som vi redan påbörjat. Vi ser framemot att vara med och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av spelbranschen i Sverige.

Nils Andén, interim vd och koncernchef för Kindred Group

Vi ser positivt på att Kindred Group ansluter sig till Sper och därmed vill vara med och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen i spelbranschen. Att Kindred Group ansluter sig till Sper visar att frågan om en hållbar och sund spelbransch tas på stort allvar.

Maria Wennerberg Sedigh, vd för Sper

Sper avstyrker höjda sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättslagen och skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Höjda sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen

Finansdepartementet föreslår att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen ska höjas, så att avgiften ska kunna uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen.

Sper avstyrker förslaget. Sper delar inte bedömningen att skillnaden i de olika sanktionsavgifternas storlek riskerar att felaktigt kunna tolkas som att en följsamhet till penningtvättslagens bestämmelser är ett mindre prioriterat ansvarsområde för tillhandahållarna. Ett tillsynsärende, som initieras gentemot ett licensierat spelbolag, ger omedelbara konsekvenser. Såväl bolagets varumärke som spelbranschens förtroende påverkas negativt. Om det förekommit konstaterade brister i arbetet mot penningtvätt blir konsekvenserna än större. Nuvarande tillsyn och sanktionsavgifter uppnår därmed de ändamål som staten eftersträvar med regleringen. Den licensierade spelbranschen tar ansvaret för insatser mot penningtvätt på stort allvar och syftet med penningtvättslagen uppnås redan utan den föreslagna höjningen av sanktionsavgiften.

Ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Finansdepartementet föreslår ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster, bland annat innefattande att avtal om spel om pengar ska ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar licenshavarens anbud.

Sper avstyrker förslaget. Sper anser att dagens lagstiftning på området fungerar väl, där lotterier är licensierade enligt spellagen med krav på ett högt konsumentskydd och där omsorgsplikt gäller. Frågan om ett skriftlighetskrav har också utretts både 2015 och 2021 och båda utredningarna gjorde bedömningen att något skriftlighetskrav inte behöver införas.

Ladda ned remissvaret i sin helhet

Regeringen föreslår höjd spelskatt

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 annonserat att skatten på spel bör höjas från 18 till 22 procent från och med den 1 juli 2024.

Som ett argument för en höjning anger regeringen att skälen till försiktighet vid sättandet av skattenivån inte är lika starka nu som vid omregleringen 2019. Regeringen menar att spelmarknaden sedan dess har stabiliserats och att kanaliseringen har ökat.

Sper delar inte regeringens uppfattning. Den nuvarande skattenivån på 18 procent ansågs vara förenlig med syftet att uppnå en kanaliseringsgrad på minst 90 procent. Flera analyser under de senaste åren har dock visar att kanaliseringen är långt lägre än så. Trenden är dessutom tydlig, spelandet hos olicensierade aktörer ökar. Sverige befinner sig med dagens reglering långt ifrån målet om en kanalisering på 90 procent. En höjning av spelskatten riskerar att sänka kanaliseringen ytterligare.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation

SpelAkademin 2023

SpelAkademin 2023 går av stapeln i Stockholm den 25 och 26 oktober. Programmet är klart och innehåller flera aktuella frågor som politik och reglering med finansmarknadsministern, ansvarig för spelfrågor, och generaldirektören för Spelinspektionen, etik och hållbarhet med forskare och branschen, framtidsspaning och produktutveckling med branschen samt paneldebatter med vd:ar och bransch. Den första dagen avslutas med key note speaker Fredrik Löfgren som ska guida oss igenom sitt perspektiv på AI. SpelAkademin avslutas med ett frukostseminarium om matchfixning. Konferensen är fullbokad.  

Ladda ned programmet.

Ökade resurser mot olaglig spelverksamhet och matchfixning

Regeringen skjuter till ökade resurser till Spelinspektionen för att förhindra att spelmarknaden missbrukas för kriminell verksamhet. Resurserna ska användas för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. Regeringen föreslår en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor 2024. Regeringen beräknar även att Spelinspektionen ska tillföras 15,6 miljoner kronor för 2025 och 18,6 miljoner kronor 2026.

Det är bra att regeringen tillför mer resurser för att förhindra olicensierat spel och brottslighet inom spelområdet. Sper har tillsammans med sina medlemmar under en längre tid drivit behovet av ökade resurser för att stävja kriminell verksamhet och ge bättre möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer. Vi hoppas nu att åtgärderna ska stärka den licenserade spelmarknaden.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation