LI:s rapport ”Omvärld” – en redovisning av ett regeringsuppdrag

Lotteriinspektionens rapport ”Omvärld” är en redovisning av det regeringsuppdrag som myndigheten erhöll i 2014 års regleringsbrev. Rapporten ska tillsammans med andra analyser ligga till grund för regeringens överväganden när det gäller den framtida svenska spelpolitiken.

Spelmarknaden förändras snabbt, såväl i Europa som globalt. Under 2012 uppskattades de årliga intäkterna från alla typer av spel inom EU till 80,3 miljarder euro. Att förstå de internationella aspekterna och att kunna dra nytta av andra länders erfarenheter är viktiga förutsättningar vid utformning av den svenska spelregleringen.

Rapporten beskriver spelregleringen i fem av regeringen utpekade länder; Danmark, Finland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Strävan har varit att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt av spelregleringen i dessa länder. I vissa fall saknas dock uppgifter och jämförbara data eller så har uppgifterna inte varit tillgängliga för Lotteriinspektionen. Du kan ladda ner hela rapporten här.

 Lotterinspektionens sammanfattande reflektioner om skattesystem

 Skatteintäkternas utveckling är beroende av vilken målsättning som legat till grund för spelregleringen. Det är t.ex. viktigt att målkonflikten mellan att maximera skatteintäkter och samtidigt göra systemet attraktivt för spelanordnarna att verka inom reds ut.

 Erfarenheterna visar att det är svårt för spelanordnarna att få lönsamhet i verksamheten när skatten beräknas på bruttoomsättningen.

 Skattesystem som bygger på kombinationer av skatt på brutto- och nettoomsättning blir komplexa, svåröverskådliga och oförutserbara. Frekventa justeringar blir nödvändiga.

 Ur de flesta aspekter synes en beskattning som bygger på nettoomsättningen vara att föredra.

 Själva skattenivån är av avgörande betydelse för hur spelmarknaden utvecklas.

Lotterinspektionens sammanfattande reflektioner om marknadens utveckling

Det går inte att dra några långtgående slutsatser huruvida ett visst regelverk generellt påverkar hur olika spelformer utvecklas på marknaden eller inte. Istället synes det vara en kombination av efterfrågan, erbjudandets attraktivitet och de förutsättningar som regleringen ger en viss spelform som avgör hur den utvecklas.

 Olika skatter för olika spelkanaler kan leda till konkurrensfördelar respektive konkurrensnackdelar. På en reglerad marknad tenderar spelkanalerna att konkurrera med varandra gällande samma spelform, dvs. kanalisering sker i första hand inom samma spelform. Spelkonsumenter är mycket rörliga mellan spelutbuden.

 F.d. monopolföretag tenderar att klara sig bra på en konkurrensutsatt marknad, något som ofta kritiseras av konkurrenterna.

 En hög skattenivå kan gynna stora spelanordnare.

Lotterinspektionens sammanfattande reflektioner om marknadsföring

 För att få en rättvisande bild av om marknadsföringen ökat eller minskat till följd av gjorda omregleringar behövs det mer fakta än vad som varit möjligt att hämta in inom ramen för detta uppdrag.

 Om fler aktörer får verka på marknaden torde, i varje fall i ett initialskede, marknadsföringen öka.

 Det är osäkert i vilken utsträckning mediehusen driver på marknadsföringens omfattning på spelområdet.

 Ansvariga myndigheter i länder där omreglering ägt rum har getts ökade befogenheter att ingripa mot överträdelse av nationella bestämmelser om marknadsföring av spel.

 Det är angeläget med fler undersökningar om relationen mellan marknadsföring och problemspelande.

 I de studerade länderna, Danmark undantaget, finns mer eller mindre väl utvecklade system för självreglering av marknadsföring av spel.

 Lotterinspektionens sammanfattande reflektioner om förhindrande av illegalt spel

 Det är många faktorer som påverkar omfattningen av den illegala verksamheten. Förutom faktorer som regelverkets utformning, skattesatser och spelutbud påverkas förekomsten av illegala alternativ bl.a. av nya digitala och mobila lösningar, trender och kundkrav.

 Det mesta talar för att spelutbudet på den reglerade marknaden i hög grad bör motsvara utbudet på den oreglerade marknaden om kanaliseringen ska bli effektiv.

 Omregleringarna har inte inneburit att den oreglerade internetmarknaden upphört.