Måttfull spelreklam tillräckligt

Sper avstyrker Finansdepartementets förslag om att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Även om Sper alltid verkar för ett starkt konsumentskydd och för att minimera riskerna med spel ser branschorganisationen flera problem med förslaget:

  1. Proportionalitet: en viktig utgångspunkt för att införa nya och skärpta regler är kravet på proportionalitet. För att uppfylla proportionalitetskravet bör det finnas ett problem som behöver lösas. Det är svårt att hitta stöd för att marknadsföringen av spel har utvecklats till ett problem som inte kan hanteras med de regler som redan gäller. Det framgår inte heller av promemorian vad de eventuella positiva konsekvenserna av förslaget skulle vara.
  2. Framförhållning: arbetet med en långsiktigt hållbar spelmarknad är beroende av framförhållning och förutsägbarhet i regleringen. Om lagstiftningen präglas av hastiga förändringar försvårar det ett hållbart arbete. Sper anser att regeringen i stället bör lägga större kraft på att stävja spelandet på olicensierade bolag som riskerar att urholka spelregleringen och därmed konsumentskyddet.
  3. Analys och utveckling: avsaknaden av en tydlig forskning som stödjer koppling mellan marknadsföring och problemkonsumtion av spel innebär att Finansdepartementets förslag är alltför långtgående och därmed icke nödvändigt. Spers uppfattning är att det efter spellagens ikraftträdande skett klara förbättringar avseende spelbolagens marknadsföring. Konsumentverkets rapport visar att marknadsföringen blivit mer måttfull och enligt mätningar från Kantar Sifo har spelbolagens investeringar i reklam minskat.
  4. Konsekvenser: Sper befarar att ett skärpt måttfullhetskrav kommer att få stora negativa konsekvenser utöver kanaliseringen. Det framgår inte av promemorian hur påverkan blir för lotterierna och ideella sektorn för att nämna några områden.
  5. Praxis: praxis för vad som är måttfull spelreklam har börjat ta form. Två mål har hittills processats i Patent- och Marknadsdomstolen och det har blivit allt tydligare att kravet innebär en stor begränsning för marknadsföring av spel. Sper anser inte att lagstiftningen ska ändras innan denna praxis har utvecklats mer. Dessutom råder det en stor oklarhet om vad den stora skillnaden är mellan måttfullhet och särskild måttfullhet är.

Hela Spers remissyttrande finns att läsa här:
Spelbranschens Riksorganisation remissvar Fi202102357