Överskuldsättnings-utredningen har lämnat sina förslag till regeringen

Överskuldsättningsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38) till regeringen. Utredningen har granskat marknaden för konsumentkrediter och föreslår nu åtgärder som syftar till att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att öka konsumentskyddet på kreditmarknaden. Utredningen föreslår bland annat att

  • kravet på måttfullhet vid marknadsföring förtydligas och att en särskild upplysning ska lämnas till konsumenten om att det medför kostnader att teckna en kredit.
  • reglerna för kreditprövningar ska skärpas och att ett sänkt och utvidgat räntetak införs tillsammans med ett absolut kostnadstak.
  • ett system för skuld- och kreditregister införs för att skapa förutsättningar för bättre kreditprövningar.

Utredningen lämnar vidare förslag som särskilt rör spelmarknaden.

  • Det nuvarande förbudet för licenshavare och spelombud att erbjuda eller lämna krediter för insatser i spel föreslås utökas till att även omfatta ett förbud att främja möjligheterna för någon annan att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel.

Sper delar utredningens uppfattning att överskuldsättning är ett stort och växande problem. Vi kommer nu att analysera utredningens förslag tillsammans med Spers medlemmar och återkommer med våra synpunkter i samband med att regeringen remissbehandlar utredningens förslag.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation