Allmänt

Regeringen föreslår höjd spelskatt

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 annonserat att skatten på spel bör höjas från 18 till 22 procent från och med den 1 juli 2024.

Som ett argument för en höjning anger regeringen att skälen till försiktighet vid sättandet av skattenivån inte är lika starka nu som vid omregleringen 2019. Regeringen menar att spelmarknaden sedan dess har stabiliserats och att kanaliseringen har ökat.

Sper delar inte regeringens uppfattning. Den nuvarande skattenivån på 18 procent ansågs vara förenlig med syftet att uppnå en kanaliseringsgrad på minst 90 procent. Flera analyser under de senaste åren har dock visar att kanaliseringen är långt lägre än så. Trenden är dessutom tydlig, spelandet hos olicensierade aktörer ökar. Sverige befinner sig med dagens reglering långt ifrån målet om en kanalisering på 90 procent. En höjning av spelskatten riskerar att sänka kanaliseringen ytterligare.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation

SpelAkademin 2023

SpelAkademin 2023 går av stapeln i Stockholm den 25 och 26 oktober. Programmet är klart och innehåller flera aktuella frågor som politik och reglering med finansmarknadsministern, ansvarig för spelfrågor, och generaldirektören för Spelinspektionen, etik och hållbarhet med forskare och branschen, framtidsspaning och produktutveckling med branschen samt paneldebatter med vd:ar och bransch. Den första dagen avslutas med key note speaker Fredrik Löfgren som ska guida oss igenom sitt perspektiv på AI. SpelAkademin avslutas med ett frukostseminarium om matchfixning. Konferensen är fullbokad.  

Ladda ned programmet.

Ökade resurser mot olaglig spelverksamhet och matchfixning

Regeringen skjuter till ökade resurser till Spelinspektionen för att förhindra att spelmarknaden missbrukas för kriminell verksamhet. Resurserna ska användas för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. Regeringen föreslår en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor 2024. Regeringen beräknar även att Spelinspektionen ska tillföras 15,6 miljoner kronor för 2025 och 18,6 miljoner kronor 2026.

Det är bra att regeringen tillför mer resurser för att förhindra olicensierat spel och brottslighet inom spelområdet. Sper har tillsammans med sina medlemmar under en längre tid drivit behovet av ökade resurser för att stävja kriminell verksamhet och ge bättre möjligheter för att blockera betalningsförmedling till och från olagliga aktörer. Vi hoppas nu att åtgärderna ska stärka den licenserade spelmarknaden.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation
Sper spelreglering

Överskuldsättnings-utredningen har lämnat sina förslag till regeringen

Överskuldsättningsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38) till regeringen. Utredningen har granskat marknaden för konsumentkrediter och föreslår nu åtgärder som syftar till att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att öka konsumentskyddet på kreditmarknaden. Utredningen föreslår bland annat att

 • kravet på måttfullhet vid marknadsföring förtydligas och att en särskild upplysning ska lämnas till konsumenten om att det medför kostnader att teckna en kredit.
 • reglerna för kreditprövningar ska skärpas och att ett sänkt och utvidgat räntetak införs tillsammans med ett absolut kostnadstak.
 • ett system för skuld- och kreditregister införs för att skapa förutsättningar för bättre kreditprövningar.

Utredningen lämnar vidare förslag som särskilt rör spelmarknaden.

 • Det nuvarande förbudet för licenshavare och spelombud att erbjuda eller lämna krediter för insatser i spel föreslås utökas till att även omfatta ett förbud att främja möjligheterna för någon annan att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel.

Sper delar utredningens uppfattning att överskuldsättning är ett stort och växande problem. Vi kommer nu att analysera utredningens förslag tillsammans med Spers medlemmar och återkommer med våra synpunkter i samband med att regeringen remissbehandlar utredningens förslag.

Maria Wennerberg Sedigh, vd, Spelbranschens Riksorganisation

Vinnarna i Swedish Gambling Award 2023

Swedish Gambling Award 2023 –Årets vinnare har utsetts

Vinnarna av 2023 års Swedish Gambling Award korades idag. Vinnarna är AB Trav och Galopp, Betsson Group, Folkspel, Svenska Spel, Tobias Melin och Rasmus Sjövill. Juryn har också delat ut ett hederspris till Krister Fredricson.

Swedish Gambling Award är den årliga utmärkelsen på den svenska spelmarknaden som hyllar hållbara initiativ.Årets bidrag visar upp bredden i spelbranschens arbete med ansvarstagande och hållbarhet. Juryn gratulerar alla vinnande bidrag och tackar alla som varit med och tävlar, säger Ann-Sofie Olsson, juryordförande för Swedish Gambling Award.

Swedish Gambling Award arrangeras av Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och Bos, Branschföreningen för Onlinespel. Ett viktigt syfte är att premiera ansvarstagande och hållbara initiativ som har gett önskad effekt. Läs mer på www.swedishgamblingaward.se

Vinnande bidrag i Swedish Gambling Award 2023 med juryns motivering

Ledarskap/Person: Tobias Melin och Rasmus Sjövill

Att ta ett reellt problem som hela branschen pratar om – och har pratat om i flera år – och bestämma sig för att lösa det är värt guld. Genom att ta fram en helt ny lösning som angriper problemet på ett annat sätt föll bitarna på plats. Genom ett nytt analyssystem har myndigheter och politiker getts ökad kunskap och en tydligare bild av det olicensierade spelets storlek och utveckling. Det har i sin tur lett till ett antal positiva effekter för den licensierade marknaden i rätt riktning.

Ledarskap/Organisation: Driving Diversity and Inclusion within the Industry – Betsson Group

Att ändra kulturen i en hel bransch tar tid, att börja med sig själv som organisation är ett viktigt steg på vägen. Spelindustrins kultur uppfattas emellanåt vara stereotyp inom vissa områden. Att sätta företagsmål för att bryta det stereotypa och skapa en ny kultur – och lyckas, är imponerande. Genom sina vägval har vinnaren lyckat skapa en stolthet och öppenhet där närmare 9 av 10 medarbetare anser att det är lika möjligheter för alla att utvecklas inom bolaget – oavsett bakgrund, nationalitet eller kön. Man har dessutom låtit det genomsyra marknadsinitiativ vilket leder branschens mångfald framåt.

Hållbarhet/Spelansvar: Spelpaus 2.0: Från ett rundabordssamtal till en snar verklighet? – AB Trav och Galopp

Dialog är en beprövad metod för att lösa problem, men hur går man från ord till handling? I en jämn kategori fastnade juryn för ett konkret initiativ som visar på ett ansvar inte enbart för den egna kundbasen, utan för samhället i stort.

Hållbarhet/Samhällsansvar: Svenska Spels forskningsstöd: Svenska Spel

Många av årets bidrag har gjort skillnad i det tysta. Årets vinnare har på ett långsiktigt och oberoende sätt påverkat såväl branschen som samhället. Juryn ser fram mot att följa initiativets utveckling och dess fulla potential.

Kundnöjdhet/Effekt & NKI: A Driver for the Voice of the Consumer: Betsson Group

Vinnaren har bestämt sig och tog därför ett helhetsgrepp för att förbättra kundnöjdheten.  Med en mycket hög ambition, där man på innovativt sätt kombinerat tekniska möjligheter med ett processdrivet arbetssätt, har man lyckats skapa en genuin förståelse för kundernas upplevda problem och agerat på dessa insikter som dessutom genomsyrar hela organisationen. Metodiskt, inspirerande och imponerande!

Kundnöjdhet/Marknadsföring: Ja må hon leva! – Folkspel

Bra marknadsföring grundar sig i en stark insikt i kombination med ett kreativt uttag som berör människor. Vinnaren har lyckats med alla pusselbitar. Slutresultatet visar en kampanj som når ut, berör och engagerar. Det i sin tur har skapat positiva mervärden. Dessutom har kampanjen haft en positiv påverkan på uppfattningen om varumärket och försäljningen. Ett skolboksexempel som andra kan inspireras av. Starkt jobbat!

Juryns hederspris: Krister Fredricson

Med gedigen kunskap, stor samarbetsvilja och av hela branschen uppskattad personlighet har han under lång tid outtröttligt och framgångsrikt arbetat för spelbranschen och bingons bästa.

Åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom idrotten

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om åtgärder mot olaglig spelverksamhet och matchfixning för att säkerställa en sund och säker spelmarknad. Regeringen föreslår bland annat

 • En möjlighet för regeringen att besluta om vilka uppgifter om betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att lämna för att skapa ett effektivare system för betalningsblockeringar till olicensierat spel
 • En möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster online under dold identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och främjandeförbud efterlevs
 • Utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla personuppgifter för att motverka matchfixning
 • En skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten som behövs för en utredning om brott i samband med spel

Sper ser positivt på de åtgärder som regeringen föreslår.  Tillsammans med det nyligen beslutade uttryckliga förbudet mot främjande i spellagen kommer förändringarna att bidra till att olicensierat spel kan förhindras. Sper står också bakom förslagen för att motverka matchfixning, Redan hösten 2019 överlämnade Sper, tillsammans med Bos och Riksidrottsförbundet, en skrivelse till Finansdepartementet avseende behovet av en aktör som har ett tydligt ansvar för att samla in, sammanställa, analysera och sprida information om misstänkt matchfixning. Skrivelsen pekade också på behovet av att kunna dela denna information mellan berörda aktörer. Sper ser väldigt positivt på att regeringen förslag möjliggör just detta. Åtgärderna kommer att underlätta arbetet med att motverka matchfixning.

Maria Wennerberg Sedigh, vd Spelbranschens Riksorganisation

Random State ny medlem i Sper

Random state har valts in som medlem i Spelbranschens Riksorganisation, Sper. Random State skapar nya intäktsmöjligheter för organisationer som bidrar till civilsamhället. I och med medlemskapet i Sper ställer de sig bakom Spers arbete för att skapa en mer hållbar spelbransch.

Random state tillhandahåller en certifierad spelplattform för svenska lotterioperatörer. De bedriver även konsultativ verksamhet med fokus på lotteriverksamhet, affärsutveckling och compliance för speloperatörer och ideella organisationer. Random states vision är att genom teknisk innovation och kunskap skapa intäktsmöjligheter till organisationer som bidrar till civilsamhället.

− Vi vill genom Sper vara med och påverka andra spelbolag att ta större spelaransvar. Det är hög tid att spelbranschen visar att det dåliga ryktet inte är applicerbart på majoriteten av aktörer och att det finns spelbolag som tar sitt sociala ansvar, säger Joakim Hökegård, vd Random state.

− Vi ser positivt på att fler aktörer vill vara med och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen i spelbranschen. Att Random state ansluter sig till Sper visar att frågan om en hållbar och sund framtid tas på allvar i leverantörsledet, säger Maria Wennerberg Sedigh, vd för Sper.

Rekommendation för avtalsvillkor gentemot spelkund

Konsumentskyddet är en central fråga för branschorganisationen Sper som nu har tagit fram en rekommendation för spelbolagens avtalsvillkor gentemot sina kunder.

Alla Spers medlemmar uppmuntras att beakta innehållet i rekommendationen i sina avtalsvillkor gentemot spelkunder. Syftet är att ge kunderna goda förutsättningarna i sitt spelande. Bakgrunden är bland annat kritik som Konsumentverket har framfört i en granskning av slumpvis valda avtalsvillkor i spelbranschen.

− Konsumentverket har påpekat att det finns stor förbättringspotential när det gäller avtalen. Detta är tänkt som en hjälp och vägledning. Vår rekommendation utgår ifrån att det ska vara tydligt och begripligt för konsumenterna vad som gäller när man blir och är kund, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Spers rekommendation innehåller nio punkter och är ett komplement till de regler för konsumentskydd som finns i rådande lagstiftning och den praxis som skapats av bland annat myndigheter.

Även Allmänna reklamationsnämnden har konstaterat att avtalsvillkoren ibland är bristfälliga.

Här finns rekommendationerna i sin helhet som pdf: Spers rekommendationer för allmänna villkor

Digitalt Almedalenseminarium med Sper

Spellagen – hjälp eller stjälp för branschens hållbarhet och förtroende?

Välkommen till ett digitalt Spelakademin under Almedalsveckan om spelbranschens utveckling från monopol till licensmarknad. Känner allmänheten förtroende för nya lagen, att spelbolagen sköter sig och att branschen är långsiktigt hållbar? En färsk undersökning med frågor ställda till svenska folket presenteras av Svenskt Kvalitetsindex. Vet allmänheten till exempel vad spellicens betyder, tycker de att reklamen har minskat något och hur beskriver de branschen i ett ord? Och inte minst, vilka insatser görs och behöver göras för att spelbranschen ska hänga med i de ökade kraven på en hållbar samhällsutveckling.  

Svensk Kvalitetsindex presenterar resultatet från mätningen och en panel diskuterar branschens utveckling och möjligheter för att skapa en långsiktigt hållbar bransch som förtjänar ett starkt allmänt förtroendet.


Deltagare

 • Christer Falstedt, CEO, Paf
 • Håkan Olofsson, Marknads- och varumärkesstrateg
 • Jacob Hallencreutz, CEO EPSI Rating Group
 • Jessika Spångberg, utredare Folkhälsomyndigheten, Enheten för spelprevention och samordning ANDTS
 • Maria Guggenberger Head of Sustainability & CSR, ATG
 • Olof Lavesson, Kommunikationschef, Novamedia/Postkodlotteriet, Tidigare ordförande för riksdagens kulturutskott och en av de som arbetade med att ta fram den nya spellagen.

Seminariet modereras av Paulina Modlitba, som har varit verksam inom hela det digitala ekosystemet – allt från affärsutveckling och framtidsbevakning. Hon har forskat kring robot-människa-interaktion, sitter i kommittén för KTH Innovation Award och har varit programredaktör för många stora konferenser såsom Webbdagarna och Women in Tech.

Boka i kalendern: https://sv-se.invajo.com/event/sperspelbranschensriksorganisation/almedalen

Eventet sänds via YouTube: https://youtu.be/sRiGAR82Nc8

Boka in dig så ses vi!