Regeringens förslag till nytt förbud mot spel på kredit behöver förtydligas

Regeringen föreslår att det i spellagen (2018:1138) ska införas ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Förslaget utgör en utvidgning av det kreditförbud som i dag finns i spellagen och som innebär att licenshavare och spelombud inte får erbjuda eller lämna kredit för spelinsatser.

Sper har i sitt remissvar påpekat att förslaget är otydligt och ger utrymme för tolkning vilket innebär att det inte går att förutse omfattningen och konsekvenserna av detsamma. Sper avstyrker därför förslaget i dess nuvarande utformning. Vidare lyfter Sper upp att konsekvenserna för spelbolag, spelombud och enskilda är betydande och därigenom mer omfattande än vad som framgår av promorian.

Avslutningsvis konstaterar Sper att den föreslagna regleringen riktar sig mot de bolag som har en svensk spellicens. Särskilt den sårbara grupp som lagstiftaren avser skydda genom ett utökat kreditförbud riskerar då att söka sig till olicensierade aktörer som inte lyder under den svenska spellagstiftningen och helt saknar krav på konsumentskydd.

Ladda ned Spers remissvar.