Sper avstyrker höjda sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättslagen och skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Höjda sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen

Finansdepartementet föreslår att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen ska höjas, så att avgiften ska kunna uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen.

Sper avstyrker förslaget. Sper delar inte bedömningen att skillnaden i de olika sanktionsavgifternas storlek riskerar att felaktigt kunna tolkas som att en följsamhet till penningtvättslagens bestämmelser är ett mindre prioriterat ansvarsområde för tillhandahållarna. Ett tillsynsärende, som initieras gentemot ett licensierat spelbolag, ger omedelbara konsekvenser. Såväl bolagets varumärke som spelbranschens förtroende påverkas negativt. Om det förekommit konstaterade brister i arbetet mot penningtvätt blir konsekvenserna än större. Nuvarande tillsyn och sanktionsavgifter uppnår därmed de ändamål som staten eftersträvar med regleringen. Den licensierade spelbranschen tar ansvaret för insatser mot penningtvätt på stort allvar och syftet med penningtvättslagen uppnås redan utan den föreslagna höjningen av sanktionsavgiften.

Ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Finansdepartementet föreslår ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster, bland annat innefattande att avtal om spel om pengar ska ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar licenshavarens anbud.

Sper avstyrker förslaget. Sper anser att dagens lagstiftning på området fungerar väl, där lotterier är licensierade enligt spellagen med krav på ett högt konsumentskydd och där omsorgsplikt gäller. Frågan om ett skriftlighetskrav har också utretts både 2015 och 2021 och båda utredningarna gjorde bedömningen att något skriftlighetskrav inte behöver införas.

Ladda ned remissvaret i sin helhet