Sper kommenterar regeringens åtgärder för att bekämpa kriminalitet och öka konsumentskyddet på spelmarknaden

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att spellagen ska kompletteras med en bestämmelse om att det är tillåtet att behandla personuppgifter inom ramen för en licenshavares arbete med omsorgsplikten. Licenshavare ska ges möjlighet att granska och analysera uppgifter om en spelares hälsa och ekonomi, för att kunna vidta spelansvarsåtgärder och motverka överdrivet spelande. Regeringen föreslår också att det ska införas ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av spel. Ett avtal som inte har ingåtts i enlighet med skriftlighetskravet kommer att vara ogiltigt. Regeringen föreslår slutligen att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel ska justeras. Genom justeringen kommer sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen att kunna uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen.

Sper har i remissvar till regeringen tidigare i allt väsentligt ställt sig bakom att behandling av personuppgifter ska vara tillåtet inom ramen för omsorgsplikten. Sper har dock avstyrkt förslagen till höjda sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättslagen och skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Länk till Sper remissvar.