Spers anser att tillfällig förordning bör vara faktabaserad

Sper har skickat in ett remissyttrande till Finansdepartementet avseende promemoria Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (Drn: Fi2021/01546). Den tillfälliga förordningen infördes sommaren 2020 och nu föreslås en förlängning till hösten 2021.

Sper delar regeringens oro för att social isolering och ekonomisk utsatthet på grund av Corona riskerar att öka psykisk ohälsa för utsatta grupper. Sper har därför förståelse för att regeringen under rådande omständigheter förlänger förordningen. Sper framhåller dock att en förlängning av förordningen bör ta avsteg i en grundlig utvärdering av huruvida man kan se att ett ändrat riskbeteende eller ökade spelproblem har skett på grund av pandemin. För Sper är det viktigt att spelansvar är ett långsiktigt arbete där åtgärderna utgår från fakta och konsekvensanalyser för önskad effekt.

Samhällsrådgivaren Ramboll har, på uppdrag av Sper, genomfört en konsekvensanalys av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna i förordningen. Där konstaterades bland annat att av de forskare de intervjuat är flera positivt inställda till att regeringen agerar för att stärka spelarskyddet. Majoriteten av intervjuade forskare uppger samtidigt att den tillfälliga regleringen saknar stöd i forskning och att de därför är tveksamma till om den bidrar till att stärka spelarskyddet, särskilt inte för riskspelare.

Med anledning av att allt spel innebär en viss risk för problem har spelbranschen alltid ett extra stort ansvar för konsumenterna. Sper verkar för ett starkt konsumentskydd och spelansvaret är centralt i vårt arbete.