Spers remissvar till Shekarabi

Idag den 8 maj är det sista dagen att lämna in remissyttrande på promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Sper är en av remissinstanserna och har lämnat sitt svar som finns att läsa längre ned.

Sper poängterar i sitt svar att befintlig lagstiftning med rådande omsorgsplikt är en bra och kraftfull lagstiftning. Vi anser att denna är fullt tillräcklig för att uppnå ett högt konsumentskydd, även i nuvarande situation, där licenshavarna har ett omfattande ansvar för att identifiera och vidta åtgärder mot riskspelande. Vi önskar därför att myndigheter i än större utsträckning följer upp och säkerställer att omsorgsplikten efterlevs.

Samtidigt framhåller vi att Sper delar regeringens oro för att social isolering och ekonomisk utsatthet på grund av pågående pandemi riskerar att öka psykiska ohälsa för utsatta grupper i Sverige. Med anledning av att spel alltid innebär en viss risk för att få problem har spelbranschen ett extra stort ansvar att värna om sina kunder. Att regeringen engagerar sig i detta och att den bedriver en aktiv spelpolitik är bra. Åtgärderna behöver dock utgå från fakta och noggranna konsekvensanalyser för att få önskad effekt.

Spers medlemmar uttrycker stark oro över vilken effekt föreslagna tillfälliga åtgärder kommer att ha på deras verksamheter.

Sper remissyttrande tillfällig spelförordning 8 maj 2020