Spers remissyttrande på spelmarknadsutredningen

Sper har skickat in ett remissvar på utredningen Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77). Här presenteras en sammanfattning och hela svaret finns att läsa i pdf:en längre ned.

Sper framhåller inledningsvis att det i Spelmarknadsutredningen saknas en helhetsbedömning av hur samtliga förslag tillsammans påverkar svensk spelreglering med hänsyn tagen till bland annat spelansvar, konsumentskydd och kanalisering. Sper anser också att vissa av förslagen i Spelmarknadsutredningen är avhängiga av vad utredningen Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet, ledd av Gunnar Larsson, kommer fram till.

SAMMANFATTNING AV SPERS REMISSYTTRANDE

 • Sper delar utredningens bedömning om att det i nuläget inte är nödvändigt för ägarna att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Svenska Spels omstrukturering ska vara förenlig med gällande rätt.
 • Sper delar utredningens bedömning att varken en reglerad marknadsavgift eller ett särskilt upphovsrättsliknande skydd för idrotten är lämpligt att införa för att ersätta idrottsrörelsen för att idrott används som spelobjekt.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om B2B-licens
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om ett stärkt främjandeförbud
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att förbudet i spellagen mot att sända reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig licens ska utvidgas till att gälla även för utlandsbaserade medietjänstleverantörer
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att Spelinspektionen bör ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att riskklassificering av spel bör få genomslag vid regleringen av marknadsföring av spel
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att ett krav på särskild måttfullhet inte bör införas
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att begränsning av omfattningen av marknadsföring av vissa spelprodukter i särskilt påträngande medier bör införas
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att informationsskyldigheten i spellagen inte utökas till att även omfatta sannolikheten att vinna
 • Sper tillstyrker utredningens förslag att Konsumentverket inte bör få tillgång till spellagens administrativa sanktioner
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att bestämmelsen i 15 kap. spellagen kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift
 • Sper tillstyrker utredningens förslag att inga ändringar i sekretessregleringen behövs för genomförandet av en effektivare tillsyn
 • Sper tillstyrker inte utredningens förslag att förlustgränsen vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska få uppgå till högst 5 000 kronor per vecka.
 • Sper delar utredningens ståndpunkt att i dagsläget bör Spelinspektionen fortsätta detta arbete med att tydliggöra omsorgsplikten inom befintlig lagstiftning.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag gällande att licens- och tillståndshavare enligt spellagen ska vara skyldiga att på begäran av spelmyndigheten lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att Spelinspektionen ska få meddela föreskrifter om undantag från det bedömningsförfarande som avses i 16 kap. 3 § spellagen föreskriva vilka andra bedömningsförfaranden som i stället ska gälla.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att licenshavare enligt 6 kap. spellagen ska undantas från begränsningen i 14 kap. 9 § spellagen som föreskriver att en licenshavare endast får erbjuda eller lämna bonus vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel.
 • Sper ifrågasätter delvis utredningens bedömning gällande lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel och menar att det inte är tillräckligt med kunskapshöjande insatser.

Sper vill poängtera att det finns medlemmar som har andra uppfattningar och synpunkter än vad som anges i detta remissvar. Detta kommer att framgå av medlemmarnas respektive remissvar.

Läs vidare: Spelbranschens Riksorganisation remissvar spelmarknadsutredningen