Samlade remissåsikter om särskild måttfullhet

Finansdepartementets Promemoria Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter föreslår att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Över 120 remissyttranden inkom till departementet och Sper har gått igenom dessa och kan konstatera följande:

  • En överhängande majoritet av remissvaren avstyrker förslaget.
  • Många svarar enligt förväntade skiljelinjer: spelbransch, idrottsrörelse och mediebransch är emot, de som ska värna konsumentintressen och spelberoendeintressen är ofta för.
  • Av mer neutrala aktörer, svarar många att de tillstyrker förslaget eller lämnar det utan kommentarer.
  • Många av svaren, från alla kategorier, kritiserar förslagets underlag och menar att det innehåller brister och saknar konsekvensanalys.
  • Många remissvar ber om undantag för kapitel 6.
  • Många remissvar menar att nuvarande lagstiftning inte har varit giltig tillräcklig länge och det är därför svårt att se på hur den påverkat spelbranschen. Att ändra lagstiftningen igen så tätt inpå den befintliga är därför inte lämpligt.
  • En stor andel av svaren vill se en riskklassificering.
  • Ett antal remissvar menar att förslaget inte håller juridiskt, invändningarna handlar om grundlagen och yttrandefriheten, om svensk lagstiftning om allmännyttiga lotterier och om EU-rätten.

Läs Spers remissvar här