Sper avstyrker regeringens förslag om höjd spelskatt

Regeringen har föreslagit att skatt på spel bör höjas från 18 till 22 procent från och med den 1 juli 2024. Sper avstyrker regeringens förslag. Sper delar inte bedömningen att den föreslagna skattehöjningen är välavvägd och därmed undviker negativ påverkan på licensmarknaden och har i remissvaret till regeringen bland annat pekat på att höjningen riskerar att försämra konkurrensvillkoren för licensierade bolag, vilket kan få effekten att fler spelare söker sig till olicensierade aktörer som inte har samma höga konsumentskydd som de licensierade bolagen har. En höjning av spelskatten riskerar att öka antalet spelare som redan spelar mycket eller redan är motiverade att spela utanför den licensierade marknaden.

Sper ser positivt på att regeringen vidtagit åtgärder för att minska det olicensierade spelandet och att Spelinspektionen har fått nya verktyg och ökade resurser för detta ändamål. Flera av dessa åtgärder trädde i kraft den 1 juli i år och vi har inte sett resultatet av dessa ännu. Sper anser att ett förslag om höjd spelskatt, innan eventuella effekter av dessa åtgärder medför ett minskat olicensierat spelande, är olämpligt. Sper vill också framhålla att det i promemorians konsekvensanalys inte finns något resonemang kring skattehöjningens effekter på konsumentskyddet. Konsumentskyddet kan komma att försämras med en höjd spelskatt.

Ladda ned remissvaret