Nyheter

Sper svarar på utredningsförslag från Jämlikhetskommissionen

Sper har lämnat in ett remissyttrande på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46. Flera av förslagen skulle få drastiskt negativa konsekvenser för den svenska spelmarknaden både gällande kanalisering och konsumentskydd.

Sammanfattning

  • Staten bör skapa ett riktat bidrag till primärkommuner och regioner; Sper bifaller Kommissionens rekommendation
  • Marknadsföring av kommersiella spel ska kombineras med varningstexter av samma slag som gäller alkohol och tobak; Sper avstyrker Kommissionens förslag
  • En statligt administrerad spelportal skapas, till vilken samtliga statliga och licensierade bolag är knutna; Sper avstyrker Kommissionens förslag
  • När en person loggar in för att spela, ska ett maximalt spelbelopp avsättas för de närmaste 24 timmarna; Sper avstyrker Kommissionens förslag
  • Tillgängligheten till spel begränsas genom begränsade öppettider; Sper avstyrker Kommissionens förslag
  • Ge Spelinspektionen, Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet som regeringen utser rätt att behandla avidentifierad information om dem som spelar hos de licensierade företagen; Sper hänvisar till remissförfarandet av Spelmarknadsutredningen

Spers synpunkter på Kommissionens förslag och rekommendationer

Behandlande insatser

Kommissionens rekommendation: Staten bör skapa ett riktat bidrag till primärkommuner och regioner för att ge dem förutsättningar att bygga upp och utveckla förebyggande och behandlande insatser.

Kommissionen konstaterar att i lagstiftningen, såväl i socialtjänstlagen som i hälso-och sjukvårdslagen, har spelmissbruk likställt med andra missbrukstillstånd och därmed lagt ett ansvar på primärkommuner och regioner att erbjuda drabbade behandling. Dock har inga nya resurser överförts till kommuner och regioner för att möta detta nya ansvar.

Sper delar kommissionens bedömning att ett riktat bidrag bör införas för att möjliggöra för kommuner och regioner att leva upp till detta ansvar.

Reklambegränsning

Kommissionens förslag: Marknadsföring av kommersiella spel ska kombineras med varningstexter av samma slag som gäller alkohol och tobak. Förslaget innebär att det i Tryckfrihetsförordningen 1 kap. 12 § införs en möjlighet att, i likhet med vad som gäller för alkohol och tobak, begränsa reklam för kommersiella spel. Motsvarande förändring krävs i Yttrandefrihetsgrundlagens första kapitel.

Kommissionen framför att spelreklam i dag inte kan omfattas av samma restriktiva regelverk som finns inom alkohol och tobak, även om det kan anses motiverat. Kommissionen konstaterar att det beror på att reklam omfattas av tryck- och yttrandefriheten. Kommissionen föreslår därför att ett undantag motsvarande det som finns för alkohol och tobak bör göras också för spelmarknaden för att krav ska kunna ställas på varningstexter. Sådana texter skulle då med automatik komma upp vid marknadsföring via teve och vid inloggning till nätspel och finnas väl synliga vid andra typer av spel, på samma sätt som krävs för alkoholreklam och tobaksförpackningar.

Sper konstaterar att Spelmarknadsutredningen (SOU 2020:77) s. 194 skriver bl.a. följande avseende varningstexter:

”Av den internationella utblicken framgår att det i vissa länder har införts krav på ”varningstexter” vid marknadsföring av spel på samma sätt som finns på alkohol- och tobaksområdet. I Belgien finns ett krav på att i marknadsföringen ange ”Spela måttfullt!” och i Spanien ska marknadsföring av spel innehålla ett meddelande som uppmuntrar konsumenten till att ”spela ansvarsfullt”.

Spelmarknadsutredningen skriver vidare att spelforskning är ett relativt nytt forskningsområde och avseende varningsmeddelanden finns det inga utförliga studier som visar om sådana informationsinsatser gett några resultat vad gäller spelares riskmedvetenhet eller spelmönster. Det finns också vissa grundlagsaspekter att beakta när det gäller införandet av s.k. varningstexter i marknadsföring av spel. Spelmarknadsutredningen konstaterar att eftersom det i nuläget inte finns någon forskning som ger stöd för att varningsmeddelanden har någon effekt bedömer utredningen att det i detta skede inte finns skäl att ytterligare utreda förutsättningarna för att införa varningsmeddelanden vid marknadsföring av spel. Sper delar Spelmarknadsutredningens ståndpunkter avseende frågan om varningstext och avstyrker Kommissionens förslag. Skulle regeringen ändå överväga att införa någon form av varningstext bör den endast tillämpas vid reklam för sådana spel som efter riskklassificering bedöms medföra störst risk för spelproblem och budskapen bör vara reflekterande.

Kommissionens förslag: En statligt administrerad spelportal skapas, till vilken samtliga statliga och licensierade bolag är knutna. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning.

Kommissionen menar att staten har i nuvarande lagstiftning avstått från större delen av kontrollfunktionen av spelandet och de spelande. Kontroller av ålder, fusk och brottslig verksamhet (såväl gentemot licenshavaren som staten) är i lagstiftningen placerad hos de licensierade företagen, medan Spelinspektionen har en mer begränsad tillsynsfunktion. Kommissionen anser att ett sätt att radikalt förbättra möjligheterna att övervaka spelandet och förebygga eller inskrida mot missbruk är att skapa en gemensam it-portal för de licensierade företagen. Lösningen erinrar om det statliga monopol som gäller för detaljhandel med alkoholdrycker.

Sper konstateraratt Spelmarknadsutredningen aldrig fick ett tilläggsdirektiv avseende skapandet av en spelportal. Utredningen tog överhuvud taget inte upp frågan i sitt betänkande. Sper vill dock uppmärksamma att Spelmarknadsutredningen analyserat frågan om ett nationellt gränssättningssystem och skriver bl.a. följande:

” Spelinspektionen framhåller att ett nationellt register, som är en förutsättning för att satta gränser ska kunna gälla vid spel hos samtliga licenshavare, skulle innefatta stora mängder känslig information. Införandet av ett sådant register skulle enligt myndigheten förutsätta en noggrann konsekvensanalys och analys av dess förenlighet med våra grundlagar och internationella förpliktelser. Införandet av ett sådant register skulle ta åtminstone omkring tre år och kräva betydande resurser för myndigheten. Enligt Spelinspektionen bör i första hand alternativa åtgärder övervägas, framför allt att tydliggöra licenshavarnas omsorgsplikt”.

Sper anser det oerhört viktigt att regeringen beaktar de synpunkter som Spelinspektionen lyfter fram i sin slutredovisning enligt regeringens beslut (Fi2020/01922/OU) Utvecklingen på spelmarknaden, och vidtagna åtgärder, med anledning av det nya coronaviruset. Sper menar att kanaliseringen, som är ett uttalat mål med gällande spellag, försvåras med ett förslag avseende begränsade öppettider m.m. Förslaget innebär att konsumenter kan komma att välja att spela hos olicensierade bolag när de inte längre kan spela i portalen och det innebär också en risk att licensierade bolag lämnar de licensierade marknaden på grund av föreslagna begränsningar.  

Spelinspektionens slutredovisning pekar också på att den personuppgiftsbehandling som behöver ske med anledning av ett nationellt register för spelgränser kommer sannolikt vara så ingripande i den personliga integriteten att det kommer att krävas ett uttryckligt och relativt detaljerat lagstöd för vad som ska registreras i registret. Sper vill även poängtera att förslaget innebär stora tekniska utmaningar i att utforma, implementera och drifta en portal som omfattar allt spel.

Sper delar Spelmarknadsutredningens och Spelinspektionens resonemang kring ett nationellt gränssättningssystem. Den av Kommissionen föreslagna spelportalen ter sig än mer ingripande och komplex och skulle kräva en gedigen utredning och konsekvensanalys. Sper avstyrker Kommissionens förslag i denna del.

Maxbelopp för spelande

Kommissionens förslag: När en person loggar in för att spela, ska ett maximalt spelbelopp avsättas för de närmaste 24 timmarna för spel på samtliga spelformer som är tillgängliga på den gemensamma plattformen. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning.

Kommissionen konstaterar att nuvarande lagstiftning har reglerat att den spelande själv ska sätta ett maxbelopp för hur mycket som kan läggas på spel. Dock ligger den restriktionen endast hos det aktuella företaget, vilket då inte hindrar spelaren från att byta spelbolag och sätta en ny maxgräns där och fortsätta spela ett liknande spel. För att skydda individen mot okontrollerat spelande och samtidigt medge valfrihet kan man kräva av den som börjar spela att ett maxbelopp anges som gäller för hela den reglerade marknaden. Kommissionen menar att en lösning är att den föreslagna spelportalen (se punkt 3) för varje spelare vid inloggning skapar ett tillfälligt spelkonto dit mer pengar inte kan transfereras under den bestämda tidsperioden.

Sper delar Spelmarknadsutredningens och Spelinspektionens slutsatser avseende ett nationellt gränssättningssystem (se Spers kommentarer under punkt 3 Statlig grindvaktsfunktion) och avstyrker därmed Kommissionens förslag i denna del.

Tidsbegränsningar för spel

Kommissionens förslag: Tillgängligheten till spel begränsas genom begränsade öppettider. Den arbetande spelutredningen ges tilläggsdirektiv om att utarbeta ett konkret förslag med denna inriktning.

Sper konstaterar att Spelmarknadsutredningen som haft till uppdrag att föreslå olika åtgärder för ett ökat skydd och stärkt reglering på spelmarknadsområdet inte föreslagit att tillgängligheten till spel begränsas genom begränsade öppettider. Sper hänvisar även i detta förslag till Spelmarknadsutredningens och Spelinspektionens slutsatser avseende ett nationellt gränssättningssystem (se Spers kommentarer under punkt 3 Statlig grindvaktsfunktion) och avstyrker därmed Kommissionens förslag i denna del.

Kommissionens rekommendation: Ge Spelinspektionen, Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet som regeringen utser rätt att behandla avidentifierad information om dem som spelar hos de licensierade företagen.

Sper konstaterar att Spelmarknadsutredningen föreslagit attlicens- och tillståndshavare enligt spellagen ska vara skyldiga att på begäran av spelmyndigheten lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden. Utredningen föreslår vidare att i samband med införandet av den nya uppgiftsskyldigheten finns skäl att se över Spelinspektionens roll som statistikbärare. Det finns flera andra myndigheter och även andra aktörer som är beroende av uppgifter från Spelinspektionen. Det kan exempelvis handla om regeringen, Statskontoret, Folkhälsomyndigheten och forskare. Som Spelinspektionens uppdrag är utformat i dag, är myndighetens uppdrag i huvudsak att informera regeringen om utvecklingen. Utredningen föreslår mot bakgrund av det att Spelinspektionens uppgift att informera om utvecklingen på spelmarknaden ska utvidgas till att inte enbart gälla gentemot regeringen.

Sper anser att delar av denna fråga analyserats i Spelmarknadsutredningen och förslaget därmed till viss del kommer att behandlas i remissförfarandet av Spelmarknadsutredningens betänkande.

Detta yttrande har beslutats av Spelbranschens Riksorganisations genom handläggning av föreningens vd: Jenny Nilzon, jenny.nilzon@sper.se, 070-540 17 60.

Stadskontorets utvärdering av spelmarknaden

2018 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Statskontoret ska redovisa arbetet vid sammanlagt fem tillfällen fram till 2022. I veckan presenterades en fjärde delrapport som bland annat säger att den offentliga kontrollen har minskat jämfört med 2019 och att spelföretagen har blivit bättre på att följa spelregleringen. Samtidigt finns fortfarande brister i spelföretagens spelansvarsarbete.

Den offentliga kontrollen har minskat jämfört med 2019

Statskontoret konstaterade i den förra delrapporten att den offentliga kontrollen över spelandet har ökat. Kanaliseringsgraden hade ökat från under 50 procent före omregleringen till 88 procent 2019. Kanaliseringsgraden mäter hur stor del av spelandet på den konkurrensutsatta delmarknaden som sker hos företag med licens i Sverige.

Kanaliseringsgraden var under 2020 uppskattningsvis 85 procent, det vill säga något lägre än 2019. Regeringen bedömde inför omregleringen att kanaliseringsgraden skulle kunna bli minst 90 procent. De ser också att Spelinspektionen och rättsväsendet har svårt att motverka att svenskarna
spelar på sajter utan svensk licens. De bedömer därför att det kommer att krävas åtgärder för att stärka den offentliga kontrollen över spelandet.

Bättre skydd för spelarna, men det finns utvecklingsområden

Statskontoret lyfte i den förra delrapporten fram att omregleringen i flera avseenden förbättrat konsumentskyddet på spelmarknaden. I denna delrapport konstaterar de att det finns tecken på att spelföretagen med svensk licens har blivit bättre på att följa spelregleringen. Samtidigt finns
fortfarande brister i spelföretagens spelansvarsarbete och marknadsföring.

Stadskontoret pekar i denna rapport på att spelföretagens omsorgsplikt kan fungera bättre om förväntningarna på spelföretagen blir tydligare. Omsorgsplikten innebär att spelföretagen ska motverka överdrivet spelande bland sina kunder. De lyfter också fram att Spelpaus.se, där man kan stänga av sig från spel, fyller en viktig funktion. Men det finns de som stängt av sig som fortsätter spela hos företag utan svensk licens. Det finns också tecken på att en del personer som har stängt av sig avstår från eller senarelägger att söka vård och stöd, trots att de har ett sådant behov.

Statskontorets konkreta rekommendationer

• Spelinspektionen bör öka kunskapen om det olicensierade spelandet.

• Spelinspektionen bör se över hur samspelet med andra insatser kan förbättras i samband med en avstängning på Spelpaus.

• Regeringen bör ge Spelinspektionen i uppdrag att utreda programvara som blockerar spel online.

• Spelinspektionen bör utveckla sina metoder för att ge vägledning till spelbranschen.

• Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bör ta ställning om den behöver inleda tillsyn över hur spelföretagen behandlar personuppgifter.

Läs mer i rapporten

https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2021/2021-5-webb.pdf

Omvärldsnytt

Över 50 spelsajter svartlistade i Danmark

Danmarks Spilllemyndigheden har lagt till ytterligare 55 onlinespelsdomäner till landets svartlista över olicensierade operatörer. Det är det högsta antalet som listas samtidigt sedan myndigheten började blockera webbplatser 2012. Ett domstolsbeslut medför att internetleverantörer måste blockerar åtkomst till dessa domäner.

Det är sjunde gången som myndigheten vänt sig till domstol för att blockera olagliga webbplatser som erbjuder onlinespel, casino och lotterier till danska spelare utan att inneha licens. Det senaste beslutet innebär att antalet blockerade webbplatser är totalt 145.

− En av våra viktigaste uppgifter är att skydda spelare från olagligt spelande, säger direktör Anders Dorph i Spilllemyndigheden.

− Samtidigt måste vi se till att leverantörerna som har licens att erbjuda spel i Danmark kan driva sin verksamhet under ordnade förhållanden. Det rekordhöga antalet visar tydligt att det finns ett behov av den riktade insatsen, och vi kommer därför att behålla det ökade fokuset i framtiden.

Belgien bekämpar olicensierat spel genom samarbete med finansinstitut

Belgiens spelmyndighet arbetar för att öka samarbetet med landets finansinstitut i ett försök att bekämpa olicensierat onlinespel. Spelmyndigheten arbetar med att få till ett avtal med branschföreningen för finansiella tjänster för att underlätta blockering av betalningar mot olicensierade operatörer. Detta gör man eftersom landets svartlista över olicensierade bolag fortsätter att växa.

Spelmyndigheten har lagt till 18 nya webbplatser till den svartlista hittills i år.

InTouch Games får höga böter i UK för brister inom bland annat spelansvar

Storbritanniens spelmyndighet har bötfällt onlinespeloperatören InTouch Games på 3,4 miljoner pund för att de brutit mot spelansvar, penningtvätt och marknadsföringsregler.

Operatören av brittiskt fokuserade varumärken som mrspin.co.uk, pocketwin.co.uk och slotfactory.com har brutit mot spelansvar, penningtvätt och marknadsföringsregler genom att inte interagera med spelare som visade tecken på problemspelande.

Operatören tillät också kunder att sätta in pengar med hjälp av betalningsleverantörer som tillhandahåller kryptovalutatransaktioner, vilket innebar en risk för penningtvätt. In Touch Games har inte heller tillhandahållit rättvisa och transparenta villkor till kunder avseende bonuserbjudanden.

Källa: Gaming Intelligence

G3-rapport om svenska onlinemarknaden

G3 är en världsomspännande månadstidning för spel- och speloperatören. Det ger spelrelaterade nyheter, information och marknadsstatistik. Nyligen kom en ny rapport om läget på spelmarknaden online i Sverige.

Many companies licensed in the sector saw disappointing revenue figures for 2019. There are issues with controlling the unlicensed sector whilst low channelisation rates are hindering the market and making it difficult for licensed operators. There are also claims that penalty cases against licensed operators are unjust whilst unlicensed operators are not penalised.

Jenny Nilzon at trade association SPER explains:

“SPER shares the government’s concern that social isolation and economic vulnerability due to Corona risks increasing mental illness for vulnerable groups. SPER therefore understands that under the current circumstances, with the alarming spread of the virus and the consequences of that, the government is extending the ordinance on temporary liability measures due to the disease Covid-19.

“Having said that, SPER wants to emphasise that it needs to be investigated whether or not it can be seen that a change in risk behaviour or increased gambling problems have occurred due to the pandemic. It is also important to analyse whether applied gambling liability measures have had the desired effect and protected consumers. For SPER, gambling responsibility is long-term work where the measures need to be based on facts and impact assessments.”

Läs hela rapporten här.

Omvärldsbevakning

Google tillåter spelappar med riktiga pengar i fler länder

I Brasilien, Frankrike, Irland och Storbritannien tillåter Google spelappar med riktiga pengar i sin Google Play-appbutik. Nu utökas detta till att gälla ytterligare 15 länder.

Utökningen av länder sker från den 1 mars, när spelappar med riktiga pengar, fantasy-sportappar och annonser relaterade till spel med riktiga pengar tillåts även i Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Rumänien, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

Endast licensierade operatörer är berättigade att marknadsföra sina appar, som kan inkludera onlinekasinospel, sportspel, fantasy-sport och lotterier, i enlighet med regelverket i aktuellt land.

Konsumenter i UK kan dela spelåsikter i Players ’Panel

London-noterade speloperatören Entain har etablerat Players ’Panel som en plattform för konsumenter att dela sina åsikter om spel i Storbritannien. Storbritanniens spelregler har varit föremål för intensiv debatt under de senaste åren, med debatten som gått från att diskutera riskerna med fixed-odds betting machines i spelbutiker till farorna med onlinespel.

Debatten har ofta varit politiskt eller ideologisk, och ”Spelarpanelen” har inrättats för att ge konsumenterna en röst i eventuella framtida lagändringar.

– Att spela är ett populärt tidsfördriv för många människor, men de individer som deltar i det regelbundet och på fritiden frågas sällan om deras åsikt”, säger Grainne Hurst, företagschef på Entain.

Spelarpanelen hämtas från Enains kunder över hela Storbritannien på frivillig, obetald basis, där deltagarna kommunicerar sina åsikter till politiska beslutsfattare, intressenter och media för att ge kundens perspektiv.

Exempel på röster från Spelarpanelen

  • En av panelens deltagare, en 55-årig biblioteksarbetare från Newcastle, sa: ”Att spela är min njutning. Vissa människor går på bio eller teater eller bara tar ett par öl – alla bra sociala aktiviteter kostar lite pengar – och för mig är det bingo och sportspel. Det lilla belopp som jag är beredd att förlora kostar två pint öl i veckan och jag tycker att jag får bra valuta för pengarna. Det finns så många människor där ute som jag, och jag är glad över att få vår röst hörd genom Spelarpanelen. ”
  • Elizabeth, en 36-årig hälso- och säkerhetschef från Walsall, sa: ”Det finns massor av människor som jag som spelar lite slots och bingo för skojs skull. Hittills har vi inte fått vår rösthörd i den ”elitistiska” debatten om spel – även om det är vår hobby som diskuteras. Ingen vill se barn spela eller att människor utsätter sig för riskspelande, men valfrihet och personligt ansvar är också väldigt viktigt. Det måste finnas mer som kan göras för att skydda människor, men vi måste få rätt balans. ”

I samband med lanseringen av panelen har Entain släppt slutsatserna från sin nationella enkät som visar att 73 procent av spelarna anser att vadslagning och spel är en normal fritidsaktivitet, där 79 procent anser att individer ska vara fria att välja vilka fritidsaktiviteter de deltar i. Undersökningen av 1 500 Entain-spelare fann också att 81 procent anser att individer ska vara fria att bestämma om de vill spela eller inte och 68 procent ansåg att individer ska vara fria att bestämma hur mycket de spelar.

Integritetsfrågor var ett bekymmer för 73 procent av spelarna, och 45 procent uppgav att de skulle överväga att spela på den svarta marknaden om de var tvungna att visa hur stor deras inkomst är för att kunna spela.

Finland föreslår obligatorisk identifiering för alla spelare

Ett förslag med obligatorisk identifiering är en del i Finlands regeringens översyn av lotterilagen och syftar till att öka konsumentskyddet och stärka spelmonopolet för statligt ägda Veikkaus.

Obligatorisk identifiering har utvidgats från att gälla vid onlinespel till att också gälla för Veikkaus landbaserade spelmaskiner (from. 12 januari) och förslaget innebär att det kommer att utvidgas till andra spel i början av 2023, följt av skraplotter i början av 2024.

Regeringens pågående ansträngningar för att förhindra europeiskt licensierade operatörer från att erbjuda onlinespel till finska konsumenter föreslås stärkas genom användning av betalningsblockering och upprätthållande en ”svartlista” över olicensierade operatörer.

Förslaget syftar också till att vända minskande intäkter för Veikkaus genom att inrätta ett nytt dotterbolag med uppgift att tillhandahålla spelprodukter och tjänster till andra företag.

Veikkaus förväntar sig att förslaget med obligatorisk ID-verifiering och andra spelansvarsåtgärder, såsom förlustbegränsningar på landbaserade spelmaskiner, kommer att minska spelarnas förluster med så mycket som € 300 miljoner per år.

Förslagen är föremål för ett offentligt samråd som avslutas den 5 februari, med lagstiftningsförslag till parlamentet i juni.

Källa: Gaming Intelligence

Stort intresse för webbinarium om spelmarkandsutredningen

Onsdag den 20 januari anordnade SPER ett webbinarium om spelmarknadsutredningen, som lämnade sitt betänkande i slutet av förra året. Över 200 personer lyssnade till samtal med utredare Anna-Lena Sörenson samt fem företrädare för spelbolag. Modererade gjorde journalisten Bengt Hansell.

Utredare Anna-Lena Sörensson framhöll att ”vi som alla andra utredningar är en självständig myndighet som har dragit sina egna slutsatser” på frågan om det funnits politiska förväntningar på förslagens utformning.

En aktuell fråga i spelbranschen det senaste året har varit olicensierat spel och förhoppningarna på utredningens förslag har varit centrala. Licenskrav för spelleverantörer är det främsta förslaget som utredningen kommit fram till. Anna-Lena Sörenson menar dock att ”någon enskild åtgärd inte kommer att lösa det illegala spelet, det behövs flera samverkande åtgärder”.

Patrik Hofbauer, vd för Svenska Spel samt ordförande i Sper, tycker att förslaget om B2B-licenser är bra men att det måste användas tillsammans med de verktyg som redan finns i dagens reglering.

Peter Alling, Head of Public Affairs på Kindred Group samt ordförande i BOS, framhöll att 38 procent av de som är avstängda i Spelpaus fortsätter att spela olicensierat och att det ”i stort sett är fritt fram för olicensierade bolag att serva kunder i Sverige. Tillämpningsbestämmelsen i Spellagen omfattar inte de olicensierade bolag som vi har problem med”.

Även Gustaf Hagman, vd för Leo Vegas, tycker att B2B-licenser är ett bra förslag och att ”regeringen bör titta på ett snabbspår för genomförandet och bör inkludera betalningsförmedlarna i förslaget”.

Spelmarknadsutredningen har inte förslagit marknadsavgift för hästnäringen eller idrotten och som svar på det sa Sörenson att ”det kostar mer än det smakar”.  Något Hans Lord Skarplöth, vd ATG, är missnöjd över; ”utredningen har inte tittat på frågan om att trygga hästsporten på lång sikt”.

Jonas Lindholm, vd för Kombispel & Nordic Lottery säger att det är ”oerhört bra och viktigt att utredningen tog sig tid att titta på de allmännyttiga lotteriernas förutsättningar. Hela grunden till den ideella sektorn är civilsamhällets finansiering”.

Webbinariet finns att ta del av i sin helhet här: https://youtu.be/ivCW_8khlWs

Seminarium om spelmarknadsutredningen

Spelmarknadsutredningen lämnade sitt slutbetänkande den 14 december 2020. Spelbranschens Riksorganisation, SPER, bjuder med anledning av det in till ett digitalt seminarium med moderator Bengt Hansell. Det blir en intervju med utredaren Anna-Lena Sörenson, om arbetet med Spelmarkandsutredningen och dess resultat. På plats i studion finns en mindre panel med några av spelbranschens aktörer som därefter får kommentera och tycka till om utredningen.

PROGRAM

  • Intervju med Anna-Lena Sörenson, utredare Spelmarknadsutredningen
  • Panelsamtal med:

    Gustaf Hagman, vd Leo Vegas
    Hans Lord Skarplöth, vd ATG
    Jonas Lindholm, vd Kombispel & Nordic Lottery
    Patrik Hofbauer, vd Svenska Spel samt ordförande i Sper
    Peter Alling, Head of Public Affairs, Kindred Group samt ordförande i BOS

Eventet sänds via YouTubehttps://youtu.be/ivCW_8khlWs

Boka in dig här så ses vi!

Slutet på början för ett starkt konsumentskydd

Så kom det äntligen. Spelmarknadsutredningens slutbetänkande. Jag och många med mig har haft möjlighet att kontinuerligt göra inspel under utredningens gång. Det är jag väldigt tacksam för, liksom att många av våra synpunkter har hörsammats. Man kan konstatera att det inte varit någon lätt uppgift som utredare Anna-Lena Sörenson och hennes kollegor haft på bordet. Många och komplexa frågor som alla skulle få sin rättmätiga uppmärksamhet och respekt.

Utredaren har lyckats sätta ner foten i frågor som garanterat kommer att väcka känslor. Jag tänker inte minst på den komplicerade frågan om riskklassificering och det reklamförbud som föreslagits under vissa tider för högriskspel. Det kan vara positivt ur ett konsumentskyddsperspektiv men problematiskt utifrån ett kanaliseringsperspektiv. Däremot är min uppfattning att ett stärkt främjandeförbud och förslaget om B2B-licenser är positiva och kommer stärka spelregleringen.

Bra är att utredningen föreslår lättnader för vissa licenstagare.  Att avkräva lotteriverksamhet inom till exempel Cancerfonden eller PRO samma typ av förfarande som i ett kommersiellt spelbolag är att helt dra undan mattan för mindre intresseorganisationer.

Klappat och klart, kan vi ta jul då?

Nej, så enkelt är det inte. Så länge det finns illegalt spel och problemspelande finns det mer att göra. Som ett led i det arbetet meddelade regeringen för några veckor sedan att generaldirektören för Kammarkollegiet, Gunnar Larsson fått uppdraget att föreslå lösningar för en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. Det är bra. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas. Det är också bra. Spelbranschen har länge poängterat vikten av att möjliggöra informationsutbyte och samverkan mellan myndigheter i kampen mot matchfixning.

(Glädjande för övrigt att höra att Gunnar Larsson talar väl om seriösa spelbolag och dess branschorganisationer. Han förstår att vi vill samma sak i slutändan).

Mycket har alltså gjorts för en sund spelmarknad, annat är på väg att åtgärdas. Samtidigt finns det ytterligare områden som inte bör förbises i arbetet för en spelmarknad för alla.

Låt mig få ta några exempel.

Spelpaus.se är ett berömvärt initiativ som fungerar bra för spelaren med självinsikt.  Problemet uppstår om spelsuget trots allt pockar på och Spelpaus är aktiverat. Då ligger det i farans riktning att personen väljer att spela olicensierat. Det faktum att olicensierade spelbolag inte följer omsorgsplikten, eller att skatt ska betalas vid eventuell vinst anses förmodligen vara av underordnad betydelse där och då. I steget mellan avstängning och längtan efter att spela uppstår ett omsorgsgap som bör fyllas på ett ansvarsfullt sätt.

Det kan inte nog understrykas, det är alltid ett misslyckande att förlora kunder, avstängda på Spelpaus eller inte, till den olicensierade marknaden. Även om vi har stora förhoppningar på Gunnar Larssons utredning är vi fortsatt oroade över att möjligheten liksom finns. Helst skulle man ju vilja att det inte ens vore tillåtet, eller möjligt, att spela på sajter utan licens. Men så är nu inte lagen skriven.

Och så var det det där med sms-lån för spel. Önskan om ett nationellt avstängningsregister för konsumentkrediter är inte ny men har ännu inte fångats upp av våra politiker. Snabbutred gärna frågan om snabblånen, säger jag.

I övrigt skulle jag gärna se en aktör med uppdraget att bedriva förebyggande konsumentupplysning. För spelare, anhöriga, lärare och alla andra som behöver ökad kunskap om hållbart spelande. Kanske är Systembolagets fristående dotterbolag IQ-Initiativet en bra inspiration, eller varför inte UK:s GambleAware? Det är en oberoende non profit-organisation som jobbar nationellt för förebyggande av spelproblem. GambleAware samarbetar med expertorganisationer, myndigheter och spelaktörer.

En annan viktig fråga som diskuterats med Anna-Lena Sörensson är rådgivning vid större vinster. Att vinna stort är ett drömscenario för många spelare men för några blir det dessvärre vägen in i beroende och här måste branschen ta sitt ansvar. Några av våra medlemmar har redan ett väl utvecklat arbete med att fånga upp storvinnare, men det borde vara legio. Låt oss fortsätta den diskussionen.

Och slutligen, informationen till kunderna. Konsumentverket släppte i dagarna sin granskning av avtalsvillkor på spelområdet där man riktar kritik mot information som riskerar att vara såväl vilseledande som oklart presenterad. Även Allmänna Reklamationsnämnden har haft flera ärenden under året när konsumenterna inte har förstått villkoren kring till exempel bonusar och freespins. Väl medveten om att informationen ofta finns till hands bör vi i branschen nog tänka mer i termer av att informationen ska inte bara ut till målgruppen. Den ska också tas in.

Som sagt, jag önskar att jag hade kunnat säga att konsumentskyddet i spelbranschen är utrett och omhändertaget full ut, men det kan jag inte. Kanske kan vi säga att vi ser slutet på början i arbetet för ett starkt konsumentskydd.

För det fortsatta arbetet har jag stor tilltro till den samverkan vi sett prov på under året. Och får jag önska mig något vore det att alla bolag på den svenska spelmarknaden var anslutna till en branschorganisation. För vi vill ju samma sak, inte sant?

Jenny Nilzon
vd, Sper

PS. Den 20 januari anordnar Sper ett digitalt seminarium om Spelmarknadsutredningen för alla berörda och intresserade, inbjudan kommer inom kort. Vi ses då, om inte förr.

Regeringen tillsätter utredning mot matchfixning och olagligt spel

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att komma till rätta med olicensierat spel samt se över och komma med förslag till åtgärder för arbetet mot matchfixning. Regeringen utser Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson till utredare.  

Sper välkomnar den utredning som regeringen tillsätter för att stärka arbetet mot olicensierat spel och matchfixning.

-Vi i spelbranschen har länge poängterat vikten av att möjliggöra informationsutbyte och samverkan mellan myndigheter vilket skulle förbättra möjligheten att motverka matchfixning.  Vi ser det som mycket positivt att utredningen, som  ska ledas av Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson, får i uppdrag att möjliggöra detta, säger Jenny Nilzon, vd för Sper. 

– Vi ser också mycket positivt på att utredaren ska fokusera på åtgärder som minskar olaglig verksamhet, denna fråga är central för att det svenska licenssystemet ska fungera på det sätt som var avsikten med omregleringen

Här går presskonferensen att ta del av.

Spers betonar vikten av analys av tillfällig förordning för onlinespel

Finansdepartementet föreslår att de tillfälliga restriktioner på spelmarknaden förlängs till den 30 juni 2021. Sper förstår ambitionen men betonar vikten av konsekvensanalys. 

Som har framhållits i tidigare remissvar delar Sper regeringens oro för att social isolering och ekonomisk utsatthet på grund av Corona riskerar att öka psykisk ohälsa för utsatta grupper. Sper har därför förståelse för att regeringen under rådande omständigheter med en oroväckande spridning av viruset och de följder som det medför, förlänger förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av sjukdomen covid- 19.

Sper vill dock betona att det borde utredas huruvida man kan se att ett ändrat riskbeteende eller ökade spelproblem har skett på grund av pandemin. Det är även viktigt att analysera om tillämpade spelansvarsåtgärder fått önskad effekt och skyddar konsumenterna. För Sper är spelansvar ett långsiktigt arbete där åtgärderna behöver utgå från fakta och konsekvensanalyser.

Med anledning av att allt spel innebär en viss risk för problem har spelbranschen alltid ett extra stort ansvar för konsumenterna. Sper verkar för ett starkt konsumentskydd och spelansvaret är centralt i vårt arbete. Vi hoppas att regeringen fortsätter att använda Sper och våra medlemmar som en del av lösningen, eftersom strävan är den samma – ett fungerande konsumentskydd.