Nyheter

Konsumentskyddet hotas från en grå spelmarknad

Nu har vi precis inlett det andra året med en ny spellagstiftning. Menar regeringen allvar med vikten av ett högt konsumentskydd måste vi i år få bukt med de olicensierade spelbolagen.

Varje dag spelar över 200 000 svenskar om pengar och när ett år har gått har nästan varannan svensk ägnat sig åt spelande på ett eller annat sätt. Ingen ska behöva råka illa ut på grund av sitt spelande och därför finns en rad lagar, regler och skyddsnät. Därför övervakar Spelinspektionen och Konsumentverket spelmarknaden. Därför finns Sper.

För de allra flesta betyder dock spel ren underhållning och vi som arbetar i den här branschen ser oss som en del av underhållningsindustrin. Att lagar och regler följs ska för oss och våra medlemmar vara en självklarhet.

Förra året omreglerades spelmarknaden, och mycket bra har kommit ur omregleringen. Visserligen inleddes året med en stundtals hätsk debatt om spelreklamen, men även om det kändes lite förhastat och orättvist där och då, tror jag vi kan enas om att det kom någonting bra ur debatten. Spelreklamens volym har dragits ned, i dubbel bemärkelse.

Under det första året uppmärksammades också de luddiga marknadsföringsreglerna och vi fick en mycket sträng tillämpning av måttfullhetskravet. Dock har inte Patent- och Marknadsdomstolens dom överklagats, vilket är synd. Vi har därmed inte fått prejudikat från högsta instans utan den befintliga domen blir mer av en indikation.

Samtidigt förleds den utomstående att tro att kanaliseringen är en odelad framgång, det vill säga hur stor del av spelandet som sker hos licensierade bolag. Riksdagens mål är en kanalisering på 90 procent. Spelinspektionens senaste mätning visade att den idag är ca 85 procent. I själva verket kan den till och med vara en lägre för vissa produktgrupper. Trots detta säger sig socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vara mycket nöjd.

Det är oroande och högst problematiskt att olicensierade bolag jagar kunder på den svenska marknaden. Ett olicensierat bolag omfattas inte av svensk spellag och bryr sig föga om det svenska konsumentskyddet.

Kanske skulle det vara något mindre problematiskt om konsumenten själv hade intresse av att bara spela på licensierade sajter. Men det kan man inte förlita sig på. En färsk undersökning som Spelinspektionen låtit Novus göra, visar nämligen att 95 procent av respondenterna inte vet hur man ser att en spelsajt har svensk licens.

Ardalan Shekarabi brukar tala om att matchfixning ska ”rökas ut” från spelmarknaden. Vi utgår ifrån att det även gäller olicensierat spel och hoppas att det bolmar rejält 2020.

Jenny Nilzon
vd, Sper

Omvärldsnytt från europa

Barnombudsmannen i UK har uppmanat regeringen att ändra landets spellag så att ”loot boxes”omfattas av lagen

En rapport, beställd av Barnombudsmannen, visar hur barn tycker om att spela online och hur spel kan hjälpa dem att bygga strategiska, lagarbete och kreativa färdigheter. Barn beskriver hur de utvecklas av onlinespel och ger en chans att få nya vänner.

Rapporten visar också på nackdelarna, och framhäver särskilt hur många barn som spenderar pengar på ”in-game” köp eftersom de känner att de måste, för att hålla jämna steg med vänner eller gå vidare i spelet.

Några av de mest betydande utgifterna för inköp i spelet, inträffar där spelaren får ett slumpmässigt urval av objekt. Några av barnen som spelar FIFA berättade för Barnombudsmannen att de var medvetna om att oddsen för att få tillgång till bra spelare i sina köp var mycket låga, men spelade ändå och spenderade pengar på ”paket”. I vissa fall förlorade barn kontrollen över sina utgifter och försökte jaga förluster genom att spendera mer.

Barnombudsmannen har lämnat ett antal rekommendationer för att hantera de problem som barn väcker i rapporten. Detta inkluderar att frågan bör omfattas av spellagstiftningen.

Tillsynen av spelbranschen inte tillräcklig i Finland

Finlands konkurrens- och konsumentmyndighet drar slutsatsen att det finska spelmonopolet inte ger effektiv tillsyn över spelbolagen eller tillräckligt skydd för spelare.  I den första av en serie rapporter om den finska spelmarknaden konstaterar Konkurrens- och konsumentmyndigheten att de flesta europeiska länder har licenssystem eller en kombination av ett licenssystem och ett monopolsystem för spel, med Norge som den enda andra europeiska nation som har ett spelmonopol.

Myndighetens forskning fann att det nuvarande monopolsystemet är svårt att motivera, med tanke på att ”regleringen av den finska spelregleringen inte uppfyller EU -kravet om effektiv tillsyn”.

I rapporten framgår att delade ansvarsområden för olika myndigheter skapar oklarheter i tillsynsarbetet och man noterar också att organisationer som ansvarar för regleringen ofta är mottagare av spelintäkter, vilket skapar incitament för att maximera spelandet snarare än att förhindra överdrivet spelande.

”Mängden problemspelare påverkas mer av hur spel regleras än hur spel är organiserat,” säger Anu Raijas, forskningschef vid Finlands Konkurrens- och konsumentmyndighet.

”Den nuvarande spelregleringen måste därför först centraliseras och stärkas. Först då kommer det att vara möjligt att överväga om systemet behöver ändras. ”

Myndigheten förväntas släppa ytterligare rapporter om spelmarknaden före årets slut samt slutrapport i början av 2020.

Licensierade speloperatörer i Spanien har kommit överens om att stärka sin uppförandekod för att bättre skydda utsatta spelare

Självregleringsorganet inom spelområdet föreslår specifika begränsningar som gäller bonusar och reklamkampanjer, till exempel en gräns på 200 euro för bonusar i reklam, medan TV-reklam kommer att begränsas ytterligare under tider som barn tittar på TV.

Vidare får kommersiell kommunikation inte innehålla idrottare under 25 år, eller kändisar som arbetar barnprogram i TV.

För audiovisuell reklam kommer dessutom varningslogotyper om ansvarsfullt spelande och förbudet mot spel under 18 år att få större synlighet, med en standardiserad varningstext på helskärm som ska ingå i varje reklam i slutet av reklamstycket eller, alternativt, en band längst ner på bilden i hela annonsen.

Den ändrade uppförandekoden träder i kraft den 15 januari 2020.

Öppningen av Nederländernas reglerade onlinespelmarknad senareläggs sex månader för att ge lagstiftare mer tid att fastställa förordningar och föreskrifter på området

Nederländernas planerade licensreglering för onlinespel som skulle trätt i kraft 1 juli 2020 har senarelagts till 1 januari 2021, med ytterligare sex månader för Spelmyndigheten att handlägga licensansökningar.

Ansvarig minister har också avvisat förslag om att förbjuda spelreklam med hänvisning till att detta skulle motverka kanaliseringen, spelarna måste kunna hitta det legala utbudet av spel och detta kräver spelreklam, menar ministern.

Källa: Gaming Intelligence

Spelbranschens förtroende: ny mätning

I oktober genomförde Svenskt Kvalitetsindex sin årliga mätning av kundnöjdhet och anseende inom spelbranschen på uppdrag av Spelbranschens Riksorganisation (SPER). Även i år får branschen som helhet jämförelsevis låga betyg på kundnöjdhet, förtroende och anseende även om resultaten förbättrats något jämfört med föregående år.

Hos de respondenter som inte spelar alls – alltså en möjlig framtida kundgrupp – är branschens anseende på fortsatt mycket låga nivåer. Ny lagstiftning med bland annat hårdare krav på måttfull spelreklam tycks ännu inte ha påverkat allmänhetens syn på spelbranschen i någon betydande omfattning.

Den svenska spelbranschen påbörjade en stor förändring vid årsskiftet. Ny lagstiftning implementerades, Lotteriinspektionen blev Spelinspektionen, det blev licenspliktigt att verka i Sverige och reglerna för exempelvis marknadsföring stramades åt. Under året har den publika debatten mellan olika intressenter i branschen periodvis varit intensiv. Ansvarig minister har också vid flera tillfällen kritiserat branschen och efterlyst en större återhållsamhet när det gäller spelreklam. Denna transformation har dock ännu inte påverkat spelbranschens anseende i någon betydande omfattning, även om en försiktig uppgång kan noteras i årets studie.

– Vi noterar att branschen är inne i en stor förändring. Den generella nivån på såväl nöjdhet som förtroende för branschens aktörer ökar något men är fortsatt på en nivå som inte kan anses acceptabel över tid, säger Johan Parmler vd på Svenskt Kvalitetsindex. Vissa skillnader finns dock mellan olika aktörer och spelformer, där spel på sport i allmänhet och hästar i synnerhet har högst nöjdhet och anseende. Men det finns mer arbete att göra.

Är förtroendet för branschen på väg att stärkas?

För tredje året i rad konstaterar Svenskt Kvalitetsindex att kundernas nöjdhet och allmänna förtroende för spelbranschen behöver öka för att anses vara på en långsiktigt stabil nivå. Samtidigt kan konstateras att såväl nöjdhet som anseende ändå förbättrats. Kan ett trendbrott vara på väg?

– Vi ser att branschens siffror stiger något från låga nivåer. Det är alldeles för tidigt att utropa någon seger, men möjligen håller det generella förtroende för branschen på att stärkas. Framtida mätningar får visa om detta är en stabil trend, konstaterar Johan Parmler som samtidigt understryker att förtroendet bland de respondenter som inte spelar är fortsatt oacceptabelt svagt. Branschen beskrivs fortfarande med ord som pengar, reklam, lurendrejeri och beroende.

Branschens image byggs av aktörerna

Svenskt Kvalitetsindex noterar också en fortsatt måttlig kännedom om den nya lagen hos studiens respondenter, trots att den trädde i kraft vid årsskiftet. Häften av respondenterna har svarat att man hört talas om lagstiftningen men endast tre av tio tror att tror att lagstiftning kommer att bidra till att spelbranschen bedrivs på ett mer sunt och säkert sätt.

–  Vi vet att regler och lagstiftning inte av sig självt bygger kundernas förtroende. Detta måste istället komma från branschens aktörer, säger Johan Parmler. Det är dock ingen omöjlig uppgift, men kan ta tid. Genom åren har vi sett att såväl branscher som enskilda aktörer stärkt sin position genom ett långsiktigt förbättringsarbete. Men det gäller att vara uthållig och jobba systematiskt med imagestärkande åtgärder.

Spelpaus och problemspelande

Spelpaus är ett verktyg från Spelinspektionen som ger spelare en möjligt att stänga av sig från olika spelplattformar. I denna studie anger 3% av de respondenter som spelar att det stängt av sig i Spelpaus, men att man fortsätter spela ändå. Hälften av dessa anger dessutom att man spelar varje vecka eller oftare. Närmare hälften anger att man anser att man spelar för mycket.

– I den allmänna debatten låter det ibland som att lagstiftning och verktyg som Spelpaus löser stora spelproblem. Jag tror inte att det är så enkelt, säger Jenny Nilzon, vd för SPER. Tvärtom tyder vår studie på att spelare som stänger av sig i Spelpaus både fortsätter att spela och dessutom upplever att man spelar för mycket. Det är förvisso osäkra siffror från ett litet underlag, men ändå en indikation som förtjänar att tas på stort allvar av oss.

Denna studie ställer också frågor kring problemspelande. 5% av de 1 000 respondenter som spelar anger att man tycker att man spelar för mycket vilket är en ökning med en procentenhet från fjolåret. Endast 27% anser att den nya lagstiftningen bidragit till att skydda spelkonsumenter från ett riskfyllt spelbeteende.

– Problemspelande är branschens största utmaning, det är ingen tvekan om det. Det är naturligtvis också bekymmersamt att få känner till och har förtroende för den nya lagstiftningen, men det är samtidigt inte lagar och regelverk som ska fixa detta. Förändringen måste komma inifrån. De aktörer som vill jobba med spelansvarsfrågan och branschens anseende måste fortsätta att gå längst fram och visa att det går. Det finns ingen annan väg. fortsätter Jenny Nilzon.

Förändring tar tid

Resultatet visar att det samlade betyget för spelbranschen hamnar på 57,9 på en skala från 0 till 100, vilket är två indexenheter högre än den mätning som genomfördes 2018. Enligt SKI:s mätmodell innebär ett index under 60 att man har en generellt låg kundtillfredsställelse och svårt att attrahera nya kunder, således ligger spelbranschen kvar på en generell nivå som inte är långsiktigt hållbar.

– Årets resultat visar framförallt att förändring tar tid. Jag noterar att branschens siffror är fortsatt låga, men väljer ändå att se positivt på den lilla förbättring som vi ser. Vi vet att vi har ett anseende som inte är hållbart och det blir tyvärr inte bättre av en publik debatt som främst handlar om spelproblem och aggressiv marknadsföring. Men vår bransch håller på att samlas och tar dessa frågor på mycket större allvar än tidigare. Jag är övertygad om att det kommer att leda till en reell förändring, avslutar Jenny Nilzon.

Not, om studien

Undersökningen genomfördes mellan 16 oktober-7 november 2019 via en webbaserad datainsamling ur ett demografiskt representativt urval om 1 500 respondenter, varav 1 000 angett att de spelar regelbundet.

Ta del av undersökningen här. 

Ny omgång av Swedish Gambling Award

Utmärkelsen Swedish Gambling Award öppnar en ny tävlingsomgång mellan den 26 november och den 9 februari. Syftet är att lyfta fram initiativ som skapar en mer hållbar och sund spelbransch i Sverige. Förra gången deltog närmare 50 bidrag i kategorierna Hållbarhet, Ledarskap och Kundnöjdhet.

Swedish Gambling Award är en utmärkelse som är initierad av branschorganisationen Sper. Målet med utmärkelsen är att skapa goda föredömen i spelbranschen. Bidrag kan skickas in från och med den 26 november fram till den 9 februari 2020. Vinnarna koras den 26 mars.

– Vår bransch har mycket att bevisa. Det allmänna förtroendet är lågt och uppfattningen är att branschen inte tar sitt ansvar. Det stämmer inte riktigt. Det pågår ett stort arbete för att skapa en positivare utveckling. Det vill vi visa genom Swedish Gambling Award, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Utmärkelsen sätter ljuset på goda initiativ och förebilder för ett ökat ansvarstagande. Initiativ premieras i kategorierna Hållbarhet, Kundnöjdhet och Ledarskap. Vem som helst kan delta med bidrag kostnadsfritt. Vinnarna utses av en jury, bestående av sju personer med erfarenhet från bland annat spelbranschen, hållbarhet och marknadsföring:

Läs mer här: www.sper.se/award

Seminarium: Vad lär vi av Ninja Casino-domen?

Ninja Casino-domen – vad kan spelbolagen lära sig?

Den 22 november kom domen från Patent- och marknadsdomstolen i målet mellan Konsumentombudsmannen och Elec Games gällande marknadsföring av Ninja Casino. Målet är det första som specifikt rör måttfullhetskravet för marknadsföring av spel.

Sper tycker att det är bra att domen kommer för att ge vägledning till övriga aktörer kring var gränserna för måttfull marknadsföring går. Branschens egna riktlinjer har bland annat utgått från områdena i anmälan. Vi följer den fortsatta processen och ska se över om riktlinjerna behöver uppdateras ytterligare. Är det tillåtet att framhäva möjlighet till snabbt uttag av vinst vid marknadsföring av spel? Är det måttfullt att framhäva glada människor som firar i marknadsföringen?

Under frukostseminariet går advokat Sandra Hanson från MarLaw igenom domen och vilka slutsatser som kan dras gällande vad bolagen får och inte får göra vid marknadsföring av spel. Sandra är särskilt inriktad på juridiska frågeställningar kring spelmarknadsföring. Spers VD Jenny Nilzon berättar om hur domen eventuellt kommer att påverka spelbranschens självreglering.

Anmälan sker här senast den 2 december. Anmälan är bindande. En avgift om 295 kronor exklusive moms utgår vid no-show.

Varmt välkommen!

Tid: Kl. 8.30-10.00, frukost serveras kl. 08.30 och seminariet startar kl. 09.00.
Plats: Advokatfirman MarLaw, Nybrogatan 11, 5 tr, Stockholm

Spelnyheter i Europa

Frankrike och Grekland inför nya lagar och Casumo-annons fälld i UK.

Ny spelreglering och spelmyndighet i Frankrike

Den franska regeringen inför en ny spelreglering som träder i kraft den 1 januari 2020, inför privatiseringen av det statligt ägda spel- och lotteriföretaget FDJ.

De nya reglerna ger FDJ exklusiv rätt att driva spel om pengar i Frankrike, både fysiskt och online. Reglerna förbjuder även andra operatörer än FDJ att utnyttja resultatet av lotterispel från FDJ om FDJ inte på förhand godkänt det. Åtgärden som syftar till att bekämpa spelbolag som erbjuder vadslagning på lotterier. De exklusiva rättigheterna till lotterispel och fysiskt sportspel sträcker sig över en 25-årsperiod. De ska betalas till staten senast den 30 juni 2020, även om priset för de exklusiva rättigheterna ännu inte är beslutat.

Den franska regeringen planerar samtidigt att minska sin andel i FDJ från nuvarande aktieinnehavet på 72 procent till cirka 20 procent. Regeringen kommer fortsätta att ha noggrann övervakning av FDJ.

I och med de nya reglerna skapas också en ny oberoende myndighet, National Gambling Authority (L’autorité nationale des jeux – ANJ). Myndighetens uppdrag är att reglera all spelverksamhet, både fysisk och online.

Grekland inför spelreglering för onlinespel

Den nya spelregleringen i Grekland kommer göra det möjligt för speloperatörer att säkra en onlinelicens i landet för första gången. Regleringen är utformade för att kanalisera spelare till den reglerade marknaden och samtidigt öka statens intäkter genom licensavgifter och skatter. Europeiska kommissionen har gett sitt godkännande.

Europeiska operatörer på den grekiska marknaden för onlinespel är för närvarande inte lokalt licensierade utan tillåts operera enligt ett övergångssystem från 2011 som innebär att de betala lokala skatter. De nya bestämmelserna kommer att kräva att alla operatörer ska söker grekisk onlinespel- och kasinolicens till en kostnad av tre respektive två miljoner euro, med licenser giltiga i sju år.

Casumo-annons fälld i UK

Den brittiska myndigheten The UK Advertising Standards Authority (ASA) har fällt en annons från online-speloperatören Casumo som oavsiktligen riktades mot potentiellt utsatta konsumenter. Annonsen visades som ett sponsrat sökresultat på Google till personer som sökte på termen ”hur man stänger av sig från allt spel” och erbjöd välkomstbonus och 20 gratis spin.

En konsument klagade och ifrågasatte om annonsen var passande. Casumo svarade med att säga att deras annonser på Google var riktade mot individer som sökte efter termer som ”spel” och ”spelwebbplatser”, där företaget också använde en lista med uteslutna termer eller kombinationer för att hindra att deras annonser visas när dessa sökord används. Företaget sa vidare att kombinationen av termer som använts av den klagande inte hade förutsetts när man skapade listan med uteslutna söktermer. Casumo tillade att på grund av den dynamiska karaktären på Googles sökningar och det sätt på vilket individer sök på internet, ansåg de att det inte var möjligt att täcka alla variationer och kombinationer som kan uppstå. Vid anmälan av klagomålet gjorde Casumo dock det specifika sökordet inaktivt och granskade också sin bredare lista med uteslutna söktermer för att säkerställa att den blev mer robust.

ASA konstaterar att Casumo vid mottagandet av klagomålet omedelbart vidtagit åtgärder för att adressera var deras annonser visades. Eftersom ASA ansåg att det fanns en stark risk för att utsatta konsumenter som försöker undvika spelannonser och spelwebbplatser kan ha fått en spelannons riktad till sig efter en sökning efter ”hur man kan stänga av sig från allt spel”, drog ASA ändå slutsatsen att annonsen inte varit ansvarsfull. ASA beslutade att annonsen brutit mot vissa regler och inte får visas igen.

 

Källa: Gambling Intelligence

Spelnyheter i Europa

Utgiftsgräns i Norge, svartlistning i Schweiz och Malta delar info om matchfixning. 

Norsk Rikstoto inför utgiftsgräns

Norsk Rikstoto kommer att införa en utgiftsgräns för spelare från och med nästa år, i ett försök att minska risken för problemspel. Utgiftsbegränsningen förväntas bli cirka 20 000 norska kronor per månad, även om spelare kan tillåtas föra över oanvända pengar upp till 90 dagar till max 60 000 norska kronor. Den slutliga gränsen kommer att bestämmas av den norska spelmyndigheten.

Hästindustrin har reagerat negativt på förslaget eftersom det riskerar att äventyra det ekonomiska bidraget till hästindustrin från Norsk Rikstoto. Detta avvisades dock av spelmyndigheten, som påpekade att Rikstotos roll är att skydda norska spelare och inte hästindustrin. Lotterimyndigheten menar att Rikstotos huvuduppgift är att säkerställa säkert och ansvarsfullt spel. Det faktum att hästindustrin drar nytta av vinsten från spelet är en konsekvens, och inte anledningen till att Norsk Rikstoto är en av få aktörer som får erbjuda spel i Norge.

Diskussioner om utgiftsgränser har pågått i flera år och Rikstoto har försökt att tillämpa individuella utgiftsgränser på spelare baserat på deras spelarprofiler. Rikstoto har därefter föreslagit att storspelarna skulle få en högre gräns än andra spelare eftersom de har råd att ta större förluster. Detta avvisades också av spelmyndigheten, som menade att utgiftsgränsen bör fungera som ett säkerhetsnät för alla som inte kan kontrollera sitt spelande. Den nya utgiftsgränsen träder i kraft den 1 januari 2020.

Norsk Tipping införde en frivillig utgiftsgräns på 20 000 NOK per månad 2016.

Schweiz har upprättat svart lista över onlinebolag

Den schweiziska spelmyndigheten har identifierat 65 internetdomäner för blockering i landets första svartlista för olicensierade onlineoperatörer. Den nya spelregleringen för onlinspel i Schweiz trädde ikraft i juli och innebär att det är enbart landbaserade kasinooperatörer som kan får tillstånd att bedriva onlinespel. Fyra licenser har utfärdats hittills, Grand Casino Baden, Casino Davos, Grand Casino Lucerne och Casino Pfäffikon.

Den nya regleringen avseende onlinespel fick många internationella speloperatörer att dra sig tillbaka från marknaden. Många är dock kvar och därför har myndigheterna släppt en svartlista men olicensierade aktörer som bör blockeras.

Den första svartlistan innehåller 65 domäner relaterade till vadslagning och lotterier. På listan finns bl.a. aktörer som 1xBet, bet-at-home.com, bet365, betclic, Cashpoint, Expekt, Interwetten, Pinnacle, Sunmaker, TheLotter, Tipwin och Unibet. Det finns också 39 svartlistade domäner relaterade till onlinecasino, denna lista inkluderar namn som 5dimes, bet365, gg.bet, iGame, Intertops, Parimatch, Slotcash och Videoslots.

Maltesisk enhet delar information om matchfixning

Malta Gaming Authority (MGA) har inrättat en ny enhet för Integrity in sport för att samla in och dela information om misstänkt matchfixning. Enheten kommer att fungera som en länk mellan lokala och utländska tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, övervakningssystem för spel, idrottens organ och speloperatörer. MGA förbinder sig att samarbeta med intressenter i den utsträckning som lagen tillåter och att agera mot sådant som hotar integriteten för både sport- och spelindustrin.

 

Källa: Gambling Intelligence

Riktlinjer utvärderade

Sper har utvärderat riktlinjerna för marknadsföring. Riktlinjerna lanserades under våren som en av åtgärderna på den kritik civilminister Shekarabi riktade mot spelreklamens innehåll och omfattning. Utvärderingen genomförd av Spers medlemmar visar att spelbolagen ser riktlinjerna som en bra vägledning och upplever att de har påverkat innehållet i marknadsföringen.

Sper anser att det är viktigt att branschen fortsätter att följa handlingsplanen som bland annat innehåller riktlinjer för självreglering. Det är angeläget, inte minst utifrån det faktum att Spelmarknadsutredningen har i uppdrag att analysera branschens egna åtgärder inom marknadsföringsområdet.

­­– För att få en fungerande självreglering är det viktigt att insatserna utvärderas löpande. Även om de nya riktlinjerna bara gällt sedan april var det angeläget för oss att följa upp dem redan nu. Vi vill se om de fungerar och används ute i verkligheten, säger Jenny Nilzon, vd på Sper.

Utvärderingen visar att riktlinjerna följs av Spers medlemmar och har gjort nytta i arbetet med att ta fram måttfull marknadsföring. Medlemmarna fick svara på sju frågeställningar om hur riktlinjerna följs, fungerar och vad som behöver utvecklas. Resultatet visar att olika insatser görs för att riktlinjerna ska genomsyra spelaktörernas organisationer. Genom interna utbildningar, information och checklistor har kunskapen om de nya riktlinjerna spridits. Många medlemmar har också informerat externa intressenter om riktlinjerna. Däremot anser medlemmarna att det fortfarande finns tolkningssvårigheter kring vissa punkter.

– Vi fortsätter att genom arbetsmöten i Sper och dialog i branschen jobba för en gemensam standard och förbättring. Men vi ser redan en tydlig utveckling av spelreklamen, både i mängd och innehåll, säger Jenny Nilzon, vd på Sper.

Bakgrunden till branschens arbete är att civilminister Ardalan Shekarabi i februari kallade alla spelbolagen med licens i Sverige till ett möte angående marknadsföringen av spel. Budskapet var att spelreklamen ökar i både omfattning och aggressivitet och att det är en ohållbar situation. Branschorganisationerna Bos och Sper tog budskapet på allvar och presenterade en handlingsplan som bland annat bestod av gemensamma riktlinjer för marknadsföring. Riktlinjerna säger bland annat att det inte får upplevas som att det går att spela anonymt och utan registrering, att budskapen inte får vara kraftigt påtryckande och pressande – så som ”spela nu, du har inget att förlora” – och att det aldrig får framställas som att en spelare garanterat kommer att vinna eller att spelet är den snabbaste vägen till vinst.

Ministern var inte nöjd med branschens egna förslag till åtgärder och gav Spelmarknadsutredningen i uppdrag att lämna förslag till ändringar i spellagen som ytterligare begränsar marknadsföringen av spel. Detta uppdrag innebär bland annat att utredaren ska analysera praxis och branschens egna åtgärder för att uppfylla kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel.

Så var ​Spelakademin

Den 11 september arrangerades branschträffen Spelakademin. Branschorganisationen Sper och spelaktören Paf bjöd in till ett seminarium som tog upp branschens aktuella frågor och utmaningar. Camilla Rosenberg, Generaldirektör på Spelinspektionen medverkade tillsammans med flera andra nyckelspelare i spelbranschen.

Syftet med dagen var att skapa fokus på en mer hållbar utveckling av spelbranschen. Spelaktörer och andra intressenter behöver samverka närmare och mer strukturerat för att skapa en förändring. Det allmänna förtroendet för spelbranschen har sjunkit kraftigt under senare år. Primära områden som påverkar förtroendet och som också var innehållet i Spelakademins program är hållbarhet inklusive spelansvar, ett starkt ledarskap samt underhållande och säkra kundupplevelser.

Camilla Rosenberg från Spelinspektionen presenterade myndighetens arbete med bland annat pågående tillsynsärenden. Att ha en fungerande lagstiftning och praxis att utgå ifrån kan ses som det främsta ledarskapet för en bransch.

–En förutsättning för att vara framgångsrik i spelbranschen är att följa lagen. Vi hoppas kunna bidra med mer dialog och vägledning framöver, sa Camilla Rosenberg, Spelinspektionen under Spelakademin.

Under dagens diskuterade bland andra Svenska Spel, Kindred, Paf och Miljonlotteriet branschens gemensamma utmaningar. Patrik Hofbauer, vd för Svenska Spel drog paralleller till det förändringsarbete han tidigare varit med och drivit i telekombranschen:

–Jag känner igen läget i spelbranschen, med ett vikande allmänt förtroende, från min tid som vd på Telenor. Enda sättet att skapa en förändring är att vi som bransch arbetar aktivt tillsammans för en förändring. Det är inte enkelt men det går.

Att samla beslutsfattare, opinionsbildare och andra nyckelpersoner i branschen i sammanhang så som Spelakademin är en del av ett förändringsarbete som Sper driver. Närmare 100 personer deltog på Spelakademin i år, som har varit svenska spelbranschens årliga mötesplats sedan 1992.

Omvärldsnytt: hårdare spelregler på gång i UK, Spanien och Nederländerna

UK överväger förbud mot kreditkort för onlinespel

Tillsynsmyndigheten UK Gambling Commission (UKGC) har bekräftat att man kommer att hålla ett samråd avseende frågan om användande av kreditkort vid onlinespel. De ska överväga ett förbud mot spel på nätet med kreditkort. Allmänheten och andra intressenter kommer också att rådfrågas om andra alternativ, inklusive begränsning av användning av kreditkort. UKGC kommer sedan att vidta den lämpligaste åtgärden mot bakgrund av vad som kommit fram i samrådet tillsammans med andra fakta som finns på området.

– Att spela med lånade pengar är en riskfaktor för konsumenterna, så vi tror att det finns ett behov av åtgärder. Detta samråd hjälper oss att avgöra vad denna åtgärd ska vara, säger Paul Hope vd för UKGC.

Tillsynsmyndigheten konstaterar att om man bara vidtar restriktioner avseende kreditkort finns det ändå möjligheter för spelarna att finansiera deras spel, genom exempelvis kreditspel och lån. UKGC är tydliga med att de också måste ta hänsyn till hur av ett eventuellt förbud eller begränsning av användande av kreditkort påverkar de spelare som inte har problem med sitt spelande.

Spanien stoppar allt sportspel med deltagare under 18 år

Licensierade speloperatörer i Spanien kan inte längre erbjuda spel på sportevenemang som innehåller deltagare under 18 år. Det spanska förbudets omfattning inkluderar också satsning på evenemang, till exempel fotboll, som kan ha äldre spelare och yngre spelare under 18 år och som spelar tillsammans i samma lag. Tillsynsmyndigheten sa att åtgärden kommer att hjälpa till att eliminera möjligheten att tävlingar manipuleras genom påverkan av idrottare vars ”idrott och personlig mognad ännu inte har slutförts och därför sannolikt är mer lättpåverkade”.

Ändringarna tvingar de licensierade operatörer bland annat att meddela tillsynsmyndigheten vid vilka evenemang de kommer att erbjuda in-play-spel. Tillsynsmyndigheten kommer att ha befogenheter att avbryta vadslagning på ett evenemang, eller i förekommande fall, kommer att uppmana operatörerna att göra nödvändiga ändringar för att ”säkerställa skyddet för deltagarna och allmänintresset.”

Ändringarna gör att Spaniens reglering mer överensstämmer med andra europeiska jurisdiktioner, inklusive den nyligen omreglerade svenska marknaden.

Nya lagförslag presenterade i Holland

Nederländernas har nyligen publicerat förslag till sekundärlagstiftning för onlinespel. Dessa förordningar och föreskrifter innehåller regler om integritet i spelen, åtgärder mot penningtvätt, marknadsförings- och bonusbegränsningar samt krav på omsorgsplikt.

Begränsningarna innebär bland annat att kunder bara kan spela på ett kasinospel i taget och förbjuder operatörer att erbjuda bonusar till kunder baserat på deras spelbeteende. Operatörer måste dessutom spela in alla spelaktiviteter, inklusive varje spelat spel och pengar som satsats och förlorats, och ingripa när spelare visar tecken på risk för spelberoende. De föreslagna reglerna förbjuder även användning av enskilda professionella idrottare i reklam, exklusive sponsringsavtal.

Regleringen syftar också till att ”lyfta” den nederländska hästsporten genom att kräva att operatörerna bidrar med 10 procent av deras månatliga bruttointäkter från hästvadhållning för att finansiera avel m.m.

Källa: Gaming Intelligence