Nyheter

Spers remissvar till Shekarabi

Idag den 8 maj är det sista dagen att lämna in remissyttrande på promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Sper är en av remissinstanserna och har lämnat sitt svar som finns att läsa längre ned.

Sper poängterar i sitt svar att befintlig lagstiftning med rådande omsorgsplikt är en bra och kraftfull lagstiftning. Vi anser att denna är fullt tillräcklig för att uppnå ett högt konsumentskydd, även i nuvarande situation, där licenshavarna har ett omfattande ansvar för att identifiera och vidta åtgärder mot riskspelande. Vi önskar därför att myndigheter i än större utsträckning följer upp och säkerställer att omsorgsplikten efterlevs.

Samtidigt framhåller vi att Sper delar regeringens oro för att social isolering och ekonomisk utsatthet på grund av pågående pandemi riskerar att öka psykiska ohälsa för utsatta grupper i Sverige. Med anledning av att spel alltid innebär en viss risk för att få problem har spelbranschen ett extra stort ansvar att värna om sina kunder. Att regeringen engagerar sig i detta och att den bedriver en aktiv spelpolitik är bra. Åtgärderna behöver dock utgå från fakta och noggranna konsekvensanalyser för att få önskad effekt.

Spers medlemmar uttrycker stark oro över vilken effekt föreslagna tillfälliga åtgärder kommer att ha på deras verksamheter.

Sper remissyttrande tillfällig spelförordning 8 maj 2020

Debatt: Ansträngt läge i coronatider

Att en av våra större dagstidningar kallar sin artikelserie ”Spelbolagen och pengarna” kan man förstå.  Tråkigare är det när den politik som förväntas värna om både medborgare och näringsliv låter sin ensidiga bild av spelbranschen få slagsida.

Tvärtemot vad socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger sig veta, är nämligen många spelbolag i ett ansträngt läge, och flera funderar på att kasta in handduken.

När andra bolag erbjuds lättnader flaggas för ytterligare restriktioner för spelbolagen. Är covid-19 bara en ursäkt för att införa ytterligare restriktioner för en bransch som fortsätter att väcka känslor, frågar sig Spelbranschens Riksorganisation (Sper).  

Sper är en av flera aktörer som bjudits in att komma med synpunkter på promemorian för Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid.19.  Och visst ser vi områden för förbättring, problemet är att dessa förbättringsområden inte återfinns i ovan förslag.

Spers medlemmar, precis som många andra företag och organisationer, vittnar om pandemins negativa effekter på sina verksamheter. Situationen är ansträngd och osäkerheten stor.  Vissa bolag har permitterat personal och andra planerar för det.

Ingen unik situation i dagsläget, men tråkigt likafullt.

Regeringens remiss delar dock inte problembilden. Där görs istället antagandet att ökad social isolering och ekonomisk utsatthet i samhället kommer innebära att konsumenter spelar mer och söker sig till riskfyllda spelformer. Regeringen har också inspirerats av länder som, till följd av coronapandemin, vidtagit tillfälliga regulativa åtgärder för att begränsa riskerna på spelmarknaden. I remissen föreslås att Sverige gör samma sak.

Här vill vi sätta två frågetecken. Dels undrar vi på vilka premisser regeringen gör antaganden om individers spelbeteende under en pandemi som världen aldrig förr skådat? Vem kan med säkerhet säga att ett eventuellt ökat spelande under en begränsad tid (lagändringen är tänkt att gälla året ut) korrelerar högt med ökad spelproblematik?

Dels undrar vi varför regeringen fäster så stor vikt vid vad andra länder gör, till synes utan att ta hänsyn till olikheter i dessa länders regleringar, ej heller vilka konsekvenser som regleringarna fått. Sverige har de senaste månaderna visat prov på ett exemplariskt gott självförtroende genom att gå sin egen väg, varför överge det modet nu?

Sper företräder många typer av spelaktörer med olika produkter. Från statligt ägda och kontrollerade företag till privata aktörer och ideella lotterier. För några veckor sedan kunde Sper välkomna nya partners, aktörer som på olika sätt arbetar med spelansvar utan att själva erbjuda spel. Att vissa typer av spel ökar risken att utveckla ett osunt spelande kan de flesta skriva under på.

Samtidigt kan vi konstatera att omsorgsplikten inte alltid levs upp till, det står klart när vi intervjuar våra nya partners. Nuvarande lagstiftning är tuff och omsorgsplikten omfattande. Men visst, det rings fortfarande säljsamtal som inte borde ringas, lockas med bonusar som inte borde lockas med och så vidare. Inte så omfattande som kritiker vill hävda, inte alltid så fläckfritt som branschen vill låta påskina.

Här finns förbättringsområden som med relativt små insatser kan få stora effekter. Bolagen måste agera omsorgsfullt hela vägen, och regeringen måste via sina tillsynsmyndigheter se till att så sker. Staten har ett tungt vägande ansvar i vägen till sund konkurrens, alternativet vill nämligen ingen ha.

Hotet från den olicensierade spelmarknaden är ett reellt hot inte bara för våra medlemmar, även konsumentskyddet är hotat när mindre nogräknade, olicensierade aktörer söker kundkontakt. Trots att Spelinspektionen har tillgång till verktyg som ska förhindra dessa aktörer från att agera här, står verktygen oanvända. Oklart varför. Istället ser vi att såväl kunder som bolag tenderar att söka sig bort från den reglerade marknaden. Till en mer ljusskygg spelvärld.

Osolidariskt och moraliskt förkastligt, absolut. Men kan man egentligen klandra den som väljer en väg ut när den befintliga marknaden blir oförklarligt rigid och omöjlig att förutse?

Vi är därför övertygade om att hårdare tag inte är vägen framåt för konsumentskyddet. Tvärtom känner vi oss rätt säkra på att lösningen finns i att få den befintliga, redan hårt reglerade och av licenstagarna en gång accepterade, spelmarknaden att flyga.

Möjligheten att stänga av sig i Spelpaus.se är ett väldigt bra initiativ. Får vi önska skulle initiativet utvecklas och även inkludera allmän information om spel och spelande. Ett folkbildande anslag där spelandets för- och nackdelar lyfts fram och vägleder. Sverige har en god tradition av folkbildning sedan kampanjer som Håll Sverige Rent och Spola Kröken. Och återigen, vi lyssnar på våra myndigheter.

Ta också ett hårdare grepp om snabblåneinstituten. Spelbolagens ansvar för kundens spelande ska vara långtgående, men hur spelet finansieras har vi begränsad insyn i.  Överskuldsättning är förödande både för individen och samhället och ett nationellt skuldregister skulle kunna vara en lösning.

”Man ska inte tro att det är någon valfrihet att följa den svenska lagen”, säger Shekarabi. Det är ingen som tror heller, däremot vill vi tro att regeringen värnar svenska företag som vill göra rätt för sig. Sper delar Ardalan Shekarabis oro för social isolering och ekonomisk utsatthet i kölvattnet av rådande pandemi, men spelbranschens ansvar är oförändrat.

Virus eller inte.Stärk konsumentskyddet genom regelefterlevnad och framförallt, håll de olicensierade bolagen långt borta från svenska kunder. I slutänden vill vi ju alla samma sak. Att ha ett hållbart licenssystem. Hållbarhet handlar bland annat om att hushålla med befintliga resurser, ovan är exempel på just det.

Jenny Nilzon
vd, Sper

Spel i omvärlden

Danmark blockerar olicensierade spelsajter

Danska spelmyndigheten blockerar åtkomst till 16 webbplatser som erbjuder olicensierat spel till konsumenter i Danmark

Sju av de webbplatser som har blockerats av danska internetleverantörer erbjöd skinbetting, där spelare spelar om virtuella föremål i videospel, ett område som är särskilt oroande för spelmyndigheten på grund av risken att utsätta unga spelare för spel om pengar.

Ytterligare sju olicensierade onlinekasinon har blockerats, tillsammans med två webbplatser för vadslagning online.

ISP-blockering används som ett mått på en sista utväg av den danska tillsynsmyndigheten när olicensierade operatörer ignorerar uppmaningar om att dra tillbaka sina tjänster från marknaden.

Sedan öppnandet av den reglerade danska marknaden för onlinespel 2012 har domstolarna tillåtit spelmyndigheten att blockera 90 webbplatser, medan många fler olicensierade bolag har dragit sig tillbaka från marknaden utan att det har behövts några rättsliga åtgärder.

-Vi arbetar för att skydda spelare mot olagligt spel, och vi måste också se till att operatörerna som har licens att erbjuda spel i Danmark kan driva sina företag under ordnade förhållanden. Det är därför mycket viktigt för oss att begränsa spel som erbjuds utan licens, säger den danska spelmyndighetens chef Morten Niels Jakobsen.

Till skillnad från andra europeiska tillsynsmyndigheter namnger inte den danska spelmyndigheten de olagliga webbplatserna som är föremål för blockering.

 

Sänkt förlustgräns i Finland

Finska regeringen har beslutat att förlustgränserna för ”snabba” onlinespel på Veikkaus ska sänkas med 75 procent från de nuvarande 2 000 € per månad till 500 €, med hänvisningen att konsumenter ägnar mer tid hemma på grund av Covid19 pandemin.

Veikkaus fysiska spelplatser har stängts efter den nödsituation som deklarerades i landet den 16 mars.

– Under Coronavirusepidemin tillbringar de flesta mer tid hemma än vanligt, vilket kan öka risken för spel på nätet. Samtidigt som många har en svår ekonomisk situation. Med denna förordning kommer vi att begränsa tillväxten av spelproblem relaterade till onlinespel under exceptionella omständigheter, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Den nya förlustgränsen som trädde i kraft den 1 maj, kommer att gälla till åtminstone 30 september. Förlustgränsen gäller för Veikkaus eBingo, lotterier online, virtuell vadslagning och onlinekasino, exklusive poker. Alla spelare måste sätta sina egna dagliga och månatliga förlustgränser, inom den nya gränsen som regeringen beslutat.

Den nya förlustgränsen förväntas öka spelandet på olicensierade webbplatser, därför har polisen till uppgift att övervaka mediekanaler för att bekämpa olaglig spelreklam.

 

Spelbranschen i UK stoppar själva tv- och radioreklam

Medlemmar i Storbritanniens UK’s Betting and Gaming Council har kommit överens om att avbryta all radio- och tv-reklam för spel i minst sex veckor. Reklamen kommer att stoppas så snabbt som möjligt, dock senast den 7 maj.

Bland medlemmarna i UK’s Betting and Gaming Council, BGC, ingår Storbritanniens ledande speloperatörer och de står för cirka 50 procent av all spelreklam i tv och radio. Denna frivilliga åtgärd från branschen kommer trots en minskning av annonsvolymen under covid-19-pandemin och uppskattningsvis en 60 procents minskning av intäkter för medlemmar i BGC.

-Vi har arbetat nära våra medlemsföretag sedan denna kris började och övervakar effekterna av spelande. Det har inte varit en explosion av människor som spelat online, vilket vissa förutspådde, snarare det motsatta med en minskning av totala intäkter upp till 60 procent. Detta stora tillkännagivande från våra medlemmar kommer att leda till att hälften av all produktannonsering på tv och radio tas bort. Jag hoppas nu att andra stora speloperatörer som National Lottery följer vårt initiativ, säger BGC:s vd Michael Dugher.

De frivilliga reklambegränsningarna kommer endast att gälla under ”lock down-restriktionen”.

 

Källa: Gaming Intelligence

​Sper inleder samarbete med aktörer inom spelansvarsområdet

Sper inleder partnerskap med aktörer vars huvudsysselsättning är att motverka spelproblem och hjälpa såväl individer som företag inom området. Revansch, Spelfriheten AB, Spelnykter och Sustainable Interaction ansluter sig till Sper i syftet att utbyta kunskap och verka för ett ökat konsumentskydd.

− Önskemålet till samarbete kom från organisationerna själva och vi bestämde oss för att satsa på det. Den här typen av aktörer är viktiga för att hjälpa både oss i spelbranschen och samhället i stort med de problem som finns och vi har mycket att lära av varandra, säger Jenny Nilzon, vd Sper.

Branschorganisationen Sper verkar för att spel ska vara underhållning för den breda massan. Riskfyllt spelande ska motverkas och konsumentskyddet vara starkt. Som ett steg i detta arbete erbjuds nu aktörer inom spelansvarsområdet partnerskap i Sper.

De fyra aktörer som nu ansluter sig arbetar på olika sätt inom spelansvarsområdet, med allt från behandling till utbildning och kunskapsspridning.

− Jag har arbetat med spel i över 20 år och har bland annat varit med och startat Stödlinjen. Det jag har lärt mig under dessa år är att vi inte kan stå på varsin kant och peka på varandra. Spelbranschen och vi som jobbar direkt eller indirekt med problemspelare måste samarbeta, säger Thomas Nilsson, Leg. psykolog och grundare av Sustainable Interaction.

 

 • Om RevanschRevansch är en förening som ger råd, stöd och vägledning till individer som fastnat i spelproblem och till deras anhöriga. Arbetar såväl preventivt med kunskapsspridning som med individuell coachning och självhjälpsgrupper.
 • Om Spelfriheten ABSpelfriheten AB är en behandling som drivs och har utvecklats av erfarna terapeuter, före detta spelberoende och anhöriga. Håller även Kostnadsfria självhjälpsmöten för både spelare och anhöriga.
 • Om SpelnykterSpelnykter erbjuder föreläsning, rådgivning och coachning kring frågor som handlar om spelberoende och spelansvar. Arbetar med individuell coachning till individer som fastnat i spelproblem och till deras anhöriga. Spelnykter är även aktiv i den spelpolitiska debatten
 • Om Sustainable InteractionSustainable Interaction erbjuder lösningar för spelansvar för både organisationer och individer, så som webbaserade utbildningar, föreläsningar, handledning, Player Tracking System, självtest och webbaserade självhjälpsprogram för spelberoendebehandling.

Omvärldsbevakning

Nya regler för information vid marknadsföring av spel i Danmark

De nya reglerna innehåller ett avsnitt om vad licensinnehavaren är skyldig att informera om i samband med marknadsföring av spel. Reglerna träder i kraft den 1 april 2020.

Reglerna innebär att licensinnehavaren vid marknadsföring av spel måste ange:

 • åldersgräns för spelet
 • Spelmyndighetens guide till ansvarsfullt spel, och
 • möjligheten till självavstängning.

Dessa regler förväntas väcka vissa frågor från licensinnehavare och andra intressenter, eftersom det beroende på typ av media kan vara svårt att uppfylla kraven. Spillemyndighedens uppfattning är att det kan förekomma fall där det inte är möjligt att uppfylla kraven. Spelmyndigheden kommer inom kort att publicera en vägledning.

Branschinitiativ i Danmark för anmälan av spelreklam

Källa: Gaming Intelligence och DOGA

Danska Online Gambling Association (DOGA) har lanserat ”Spilreklamenævnet” där danska konsumenter kan anmäla spelreklam. Det branschledda initiativet är utformat för att få spelbolag att tänka mer ansvarsfull genom att inrätta en organisation dit allmänheten kan anmäla spelreklam (gäller spelreklam online). Spilreklamenævnet består av experter på spelberoende, konsumentskydd och representanter för spelindustrin samt en domare som fungerar som ordförande.

Lanseringen av Spilreklamenævnet är ett led i genomförandet av DOGA:s riktlinjer för onlinespelindustrin som antogs 2019.

– I spelindustrin har vi en gemensam ambition att skapa en hälsosam kultur kring spel, och här tror vi att en Spilreklamenævnet är ett viktigt initiativ,” sa Morten Rønde, vd för DOGA.

Danska konsumenter kommer att kunna lämna in klagomål till webbplatsen www.spilreklamenaevnet.dk. Spilreklamenævnet är ett självständigt organ som finansieras av DOGA, Kasinoföreningen, Spelautomatbranschen och Lotteribranschen. Namnet är på plats, men formellt är organisationen på plats någon gång under april månad.

I Danmark finns inte något tidigare branschinitiativ liknande Reklamombudsmannen. 

Ny generaldirektör för spelmyndigheten i Danmark

Källa: DOGA

Skatteministeriet har utsett Morten Niels Jakobsen till ny GD för Spillemyndigheden i Danmark. Morten Niels Jakobsen börjar sin nya position den 15 april och efterträder Birgitte Sand. Niels Jakobsen är 45 år, har en  juristexamen från Aarhus universitet, har varit anställd vid Justitieministeriet och var mellan 2014 och 2019 chef för statsadvokaten för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet (SØIK).

Lotteries.com tappar licens i UK

Källa: Gaming Intelligence

Den brittiska tillsynsmyndigheten, Gambling Commission har dragit in licensen för Multi-Media Entertainments, vars webbplats heter Lotteries.com. Detta på grund av misstankar om deras metoder att arbeta mot penningtvätt och frågor som rör spelansvar. Gambling Commission gav ingen ytterligare information om avstängningen, annat än att bolaget måste ge kunderna möjlighet att ta ut innestående medel.

I coronatider prövas spelansvaret

”Jag har fått oroande signaler”, skrev socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på sitt Facebookkonto förra veckan. Han refererar till spelreklam som han menar tar nya former under coronavirusets framfart och uppmanar personer som är oroliga över sitt spelande att stänga av sig på spelpaus.se.

Ministern har inte fel i sak. Felet ligger i att det över huvud taget finns anledning till oro.

Att stänga av sig på spelpaus.se må vara en symbol på framgång för politiken, men för branschen kan det inte tolkas som någonting annat än ett misslyckande.

Jag är väl medveten om de utmaningar som våra medlemmar, med några få undantag, går igenom just nu. Betting drabbas hårt när matcher ställs in och människor inte får samlas. Fysiskt spel på kasinon, restauranger och båtar har kraftigt begränsats, liksom bingohallarna som ekar tomma.

Att onlinecasino är en snabb och riskfylld produkt som kräver ökad försiktighet är väl känt. Och att fler söker sig till just casinot när det inte finns något att betta på är ingen vild gissning. Det är också ett rimligt antagande att människor kan komma att spela mer, såväl i tid som pengar, när vanliga aktiviteter ställs in och fritiden ökar.

Spelansvar ska inte kompareras, det finns inget som heter viktigare eller viktigast här. Men om det gjorde det skulle jag säga att spelansvaret är viktigare än någonsin.

Vi ser dagligen hur olika branscher verkligen bjuder till i dessa kristider. Förutom vårdpersonalen som är värda en alldeles egen hyllning, erbjuds vi lättnader som fri hemkörning, reducerat pris på hämtmat och halverad hyra för butiksägare, för att ta några exempel. Det finns en allmän önskan om att hjälpa till och bidra till människors välmående på sätt som både överraskar och värmer.

Och med all respekt för att man som licensierat spelbolag ska tillåtas tjäna pengar uppmanar jag nu våra medlemmar att ta sin del av ansvaret i den här situationen. Det här är inte en tid för hårdför nyrekrytering av kunder, ej heller för att locka till mer spel än vad kundens plånbok tillåter.

Det här är en tid för manifestering av det spelansvar jag vet att ni alla står för.

Socialförsäkringsministern avslutar sitt Facebookinlägg med uppmaningen att människor ska dela skärmdumpar med ”exempel på aggressiv spelreklam”. I nöden prövas vännen, brukar det heta. I coronatider prövas spelansvaret, säger jag. Låt oss se till att vår socialförsäkringsminister inte tilldelas några skärmdumpar. För branschens skull, men framför allt för kundernas skull.

***

Den 1 april träffas spelmarknadsutredningens expertgrupp där Sper sitter med. På agendan står bland annat diskussion kring åtgärder för att stänga ute olicensierade aktörer samt ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföring av spel.

***

Den här veckan ska Statskontoret komma med sin årliga rapport. Rapporten syftar till att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden, där effekterna på folkhälsan är en parameter.

***

Jenny Nilzon
vd, SPER

Header Swedish Gambling Awards

Finalisterna i årets omgång av Swedish Gambling Award

Den 26 mars koras vinnarna av Swedish Gambling Award, utmärkelsen för en mer hållbar spelbransch. Nu presenteras de nominerade initiativen och ledarna, som har chansen att ta hem utmärkelsen.

 Av över 40 bidrag har 11 bidrag gått vidare till final i kategorierna hållbarhet, kundnöjdhet och ledarskap. De nominerade finalisterna har utsetts av en oberoende jury bestående av sju personer med lång erfarenhet och kunskap från såväl hållbarhet och spelansvar som marknadsföring och ledarskap.

– Vi fick väldigt intressanta bidrag i år och det var en lång juryprocess. Finalisterna tycker vi har gjort något extra inom aktuellt område. Initiativ och personer som kan vara förebilder är viktiga att lyfta fram i spelbranschen, säger Thomas Nilsson, ordförande i Swedish Gambling Award.

Det är branschorganisationen Sper som lanserat utmärkelsen Swedish Gambling Award. Syftet är att lyfta fram och premiera initiativ som bidrar till att skapa en mer hållbar och sund spelmarknad i Sverige. Bidragen kom från spelbolag, leverantörer och media som är aktiva på den svenska marknaden.

Finalister 2020

HÅLLBARHET

 • Svenska Spel – Vegas initiativ hållbarhet
 • Paf – Sänkt obligatorisk förlustgräns kombinerad med öppenhet
 • Novamedia/Postkodlotteriet – Omtänksamhet för miljoner
 • Zimpler – Självreglering för kanalisering och en sund spelmarknad 

KUNDNÖJDHET

 • ATG – Tid för omställning
 • Betsson Group – 24/7 assistance with zero waiting time
 • Novamedia/Postkodlotteriet – Tack Sverige

LEDARSKAP

 • Hasse Lord Skarplöth – ATG
 • Per Jaldung – Det självklara valet, Casino Cosmopol
 • Daniela Johansson – För viljan att göra spelbranschen hållbarare, Paf
 • Petra Forsström – Stark ledarskap som utvecklat hållbarhetsfrågor i hela spelbranschen

JURY

 • Thomas Nilsson (ordförande), Psykolog och grundare av Sustainable Interaction
 • Ann-Sofie Olsson, Managementkonsult, InterPares
 • Hanna Riberdahl, Vd, Sveriges Annonsörer
 • Magnus Berglund, Vd Kinglet och Gamblers Magazine
 • Maria Kausits, Analytiker och partner SB Insight / Sustainable Brand Index
 • Mats Georgson, PhD Marketing Communication, CMO Polygiene
 • Pia Grahn, fd. Vd Regi Research & Strategi

Hänt i omvärlden

Spanien vill skärpa reglerna för spelansvar och marknadsföring

 

Spaniens ansvariga myndighet för spelreglering har lanserat ett offentligt samråd om nya regler för spel. Förslaget innefattar regler för ansvarsfullt spelande för operatörer och introducerar också nya regler för reklam, kampanjer och sponsring.

Regleringsmyndigheten La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) har remitterat ett förslag till nya regler och förordning för marknadsföring och ansvarsfullt spelande. Remissvaren ska vara myndigheten tillhanda senast den 16 mars.

Syfte att balansera kommersiella intressen och konsumentskydd

Den nya förordningen ska stärka lagen från 2011 då Spanien reglerade onlinespelmarknaden. Allt sedan dess har marknadsföringen av spel ökat och den allmänna opinionen har synpunkter på det. I utkastet till förordningen sägs att parlamentariker delar allmänhetens oro och förslaget syftar till att balansera operatörernas kommersiella intressen med adekvat skydd för konsumenterna, särskilt ungdomar.

De nya marknadsföreskrifterna gäller speloperatörer och affiliates och förbjuder dem att marknadsföra bl.a. varumärken.

Förbud mot kändisar och begränsad bonus

All reklam måste vara sanningsenlig och ansvarstagande för att inte främja överdrivet spel, användning av bilder som lyxprodukter eller pengar kommer att betraktas som ett brott mot kravet på socialt ansvar. Annonser som uppmuntrar tittaren att dela annonsen med andra kommer också att anses vara ansvarslösa.

Sponsoravtal som inbegriper namnrättigheter till sportevenemang kommer att bli förbjudna, liksom alla namnrättigheter relaterade till idrottslag eller någon annan enhet utanför spel- och spelsektorn. Användning av kändisar i marknadsföring föreslås också förbjudas.

Vidare kommer inga kampanjerbjudanden över 100 euro att tillåtas för nya kunder. Förslaget innebär också att regleringsmyndigheten kommer att kunna sätta gränser för värdet av kampanjer även till befintliga kunder.

Bonusar måste visas separat från insatta pengar på spelarens konto och bonusreglerna bör inte hindra spelare från att ta ut insatta pengar, medan lojalitetsbonusar endast kan erbjudas utan att kräva att spelare genomför ett antal satsningar eller spel för att bonusen ska släppas. Spelare som har ökat sin insättningsgräns ska uteslutas från kampanjer under en period av 30 dagar efter ökningen, och inga kampanjer får skickas till spelare som har stängt sitt konto.

Gratisspel föreslås endast erbjudas till registrerade spelare som är inloggade och måste exakt replikera chanserna att vinna jämfört med om man spelat om pengar, för att inte ge spelarna ett felaktigt intryck.

Förslaget beräknas träda ikraft 1 juli 2020.

 

Avstängningsregister för kreditlån i Spanien

I Spanien planeras även för en lansering av ett register för självavstängning från möjligheten att ta kreditlån. Detta register har tagits fram i samarbete mellan den spanska federationen för rehabiliterade spelare (FEJAR), den spanska föreningen för Fintech & Insurtech (AEFI) och DGOJ, spaniens spelreglerare. Registret kommer att lanseras under våren 2020.

 

Förvirring i Tyskland om ny spelreglering

Utkastet till ny spelreglering i Tyskland, som godkändes provisoriskt av landets 16 förbundsländer, har lett till förvirring bland politiker och i spelbranschen. 

Utkastet innehåller ett välkomnat förslag att inrätta en nationell spelmyndighet med stora befogenheter inklusive möjligheter att bekämpa olicensierade operatörer, tillsammans med förslag som kritiker säger visar en fullständig brist på förståelse för dagens konsumenter och för modern teknik.

Förslaget avslutar Tysklands långsiktiga men ineffektiva förbud mot onlinecasino genom att tillåta en nationell tillsynsmyndighet att utfärda onlinecasinolicenser, men tillåter samtidigt varje förbundsland att bestämma vilka onlinespel som ska tillåtas, vilket har lett till förvirring.

Utkastet tillåter slots och poker online och ger förbundsländerna befogenhet att godkänna andra kasinospel som roulett och blackjack, medan livebetting bara föreslås tillåtas i väldigt begränsad form såsom på nästa mål.

Många röster hörs som säger att besvikna konsumenter kommer att vända sig till erbjudanden på svarta marknaderna som inte uppfyller lagkraven.

Källa: Gaming Intelligence

Tre nya medlemmar

Spelaktörerna More tech group, Yggdrasil och Game Lounge har valts in som medlemmar i Sper. Organisationerna ställer sig därmed bakom Spers arbete för att skapa en mer hållbar spelbransch.

More Tech Group är ett spelbolag som erbjuder vadslagsningsprodukter under svensk licens sedan 2019 med en månatlig insättningsgräns på 3000 kronor per spelare.

− Vi vill genom Sper vara med och påverka andra spelbolag att ta större spelaransvar. Det är hög tid att spelbranschen visar att det dåliga ryktet inte är applicerbart på majoriteten av aktörer och att det finns spelbolag som tar sitt sociala ansvar, säger Thomas Winther, vd More Tech Group.

Yggdrasil är en svensk spelutvecklare som etablerades 2013. Sedan starten har företaget tagit positionen som en av spelbranschens mest innovativa och framgångsrika spelutvecklare. Game Lounge är ett affiliateföretag som grundades 2011 och ägs även det av EEI. Game Lounge tillhandahåller digital marknadsföring för den globala onlinekasinomarknaden och har flera olika affiliatesajter däribland Sveacasino.

− Vi ser en positiv tendens att fler aktörer vill vara med och ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen i spelbranschen. Dialog och kunskapsutbyte är viktiga komponenter där Sper är en naturlig plattform, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Omvärldsnytt i spelbranschen

Förbud mot spel med kreditkort i UK

Från och med april får inte brittiska konsumenter betala spel med kreditkort med undantag för fysiska lotter. Förbudet kommer att påverka cirka 800 000 vuxna spelare i Storbritannien och syftar till att minska risken för spelproblem. En undersökning från Gambling Commission visar att 22 procent av de som spelar online och betalar med kreditkort klassificeras som problemspelare.

Förutom kreditkortsförbudet har Gambling Commission beslutat om ett nytt licensvillkor som träder i kraft i mars, vilket innebär att alla speloperatörer ska ge sina kunder tillgång till GAMSTOP-självavstängningssystem. Senast den 31 mars kommer alla onlineoperatörer att vara skyldiga att ansluta sig till systemet för självavstängning.

Australien fortsätter kamp mot olicensierat spel

Den australiska kommunikations- och mediemyndigheten (ACMA) fortsätter sin kamp mot olicensierade spelwebbplatser med avsikt att blockera ytterligare nio webbplatser

ACMA avser att begära att internetleverantörer (ISP:er) ska blockera nio olagliga iGaming-webbplatser och har uppmanat australiska användare av dessa webbplatser att dra tillbaka sina pengar omedelbart.

I november förra året blev Emu Casino det första onlinecasino som blockerades i Australien. Därefter har kasinot lämnat den australiska marknaden och har tillåtit kunder att få tillbaka sina insatta medel. De senaste operatörerna som ska blockeras inkluderar Roo Casino, GW Casino, Wager Beat, Joe Fortune, Ignition Casino, Casino Dingo, AU Slots, Top Bet och XBet.

ACMA bekräftade att drygt 80 klagomål har inkommit avseende webbplatserna, som har riktat sig mot australiska spelare i strid med landets Interactive Gambling Act 2001.

Mer än 90 olagliga operatörer har lämnat den australiensiska marknaden sedan 2017, då ACMA verkställde nya regler för illegala offshore-spel.

Malta har utdömt den högsta sanktionen hittills

Malta Gaming Authority (MGA) har utdömt sin högsta ekonomiska påföljd hittills, till Blackrock Media Limited. MGA har utdömt en ekonomisk sanktion på 2,34 miljoner euro till operatören för att den erbjudit sina tjänster utan att ha licens. Det är resultatet av en gemensam utredning av MGA och Maltas polis. Företaget har processat betalningar mellan kunder i samband med spel utan att ha en giltig licens för detta.