Aktuellt

Spers remissyttrande angående matchfixning och olicensierat spel

Sper tillstyrker förslagen i Finansdepartementets Ds 2021:29, Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet.

Att ändra Spellagens tillämpningsområde i enlighet med utredningens förslag kommer med all sannolikhet att innebära att bedömningen om ett onlinespel omfattas av spellagens tillämpningsområde eller inte förenklas betydligt.  

Sper anser vidare att det är oerhört viktigt att komma till rätta med matchfixning och välkomnar de förslag som nu presenteras. Lika viktigt är det att stävja spelandet på olicensierade bolag, vilket riskerar att urholka spelregleringen och därmed konsumentskyddet. Sper ställer sig därför positiv till de förslag som syftar till att stärka arbetet mot olicensierad spelverksamhet.

Sper delar även utredningens bedömning att inte höja taket för sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen.

Här finns hela vårt remissyttrande att läsa.

Debattartikel: Leta efter otillåtet spel där lampan inte lyser

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I SVENSKA DAGBLADET 11 DECEMBER 2021

Nio av tio som sökt hjälp för spelproblem hos behandlingsföretaget Spelfriheten de senaste åren har varit avstängda i spelpaus.se, som blockerar allt licensierat spel. Trots spärren har väldigt många fortsatt att spela. Hur är det ens möjligt frågar man sig. Jo man spelar helt enkelt hos de olicensierade bolagen i stället, där det varken finns lagstadgat konsumentskydd eller avstängningsknapp. Ändå är det de licensierade bolagen som är under ständig lupp hos lagstiftaren. Spelbranschens Riksorganisation ser en oroande tendens att regleringen för de licensierade bolagen ökar, medan de olicensierade får härja fritt.

Initiativet med ett nationellt avstängningsregister kändes som ett handfast grepp när det instiftades i samband med omregleringen. I augusti 2021 hade drygt 65 000 personer stängt av sig och verktyget anses göra sitt jobb. Men vad hjälper det att en spelare stänger av sig från licensierat spel, när det visar sig att samma spelare i nästa stund kan logga in på ett olicensierat alternativ som inte omfattas av omsorgsplikten?

Generaldirektören för Kammarkollegiet, Gunnar Larsson, har på regeringens uppdrag givit förslag på hur olicensierat spel kan förhindras. Det är bra förslag, men det är bråttom. För den som insjuknar i spelberoende går det nämligen fort utför – utvecklingskurvan ser i princip likadan ut för alla som drabbas: Första insatsen. Första större vinsten. Spelar i smyg. Sover dåligt. Lånar pengar. Lånar mer pengar. Blir desperat i jakten på pengar. Förlorar familj och vänner. Bryter ihop.

Alla har hört den någon gång – historien om mannen som letar efter sin borttappade nyckel under en gatlykta. Inte för att han tappade den där, utan för att det är lättare att leta där det är ljust.

Visst är det lättare att reglera de bolag som syns i det upplysta hägnet, och ska såklart göras, men nu är det hög tid att leta även där lampan inte lyser. För medan regeringen funderar på hur de ska kunna införa fler restriktioner för de licensierade bolagen har Spelfriheten inskrivningssamtal med dem som fortsatt att spela bort sig på den olicensierade marknaden.

Att regeringen måste få bukt med de olicensierade bolagen för att minska spelproblemen betyder dock inte att de licensierade spelbolagen bara kan sitta på händerna och vänta.

Tvärtom måste spelbolagen hela tiden arbeta för att stärka konsumentskyddet genom att minska risken för spelproblem. Och här förs dialog mellan spelbranschen, beroendeföreningar och myndigheter vilket vi ser som vägen till framgång.

Tyvärr ligger mycket av det som indirekt påverkar konsumentskyddet bortom vår räckvidd. Snabblån och konsumtionskrediter är ett ökat problem i Sverige. Ingen ska spela för mer än vad den egna plånboken tillåter och ingen ska låna till sitt spelande.  Det vet de flesta men lättillgängligheten gör det enkelt att fatta impulsiva, och dåliga, beslut och så är lånebollen i rullning. Det är därför bra att regeringen givit en utredare uppgiften att granska marknaden för konsumentkrediter och föreslå åtgärder som motverkar riskfylld kreditgivning och överskuldsättning.

Spelproblem är en beroendesjukdom där den drabbade ofta inges en känsla av att penningproblemet kanske kan lösa sig genom mer spelande. Det är det som gör sjukdomen så bedräglig. Många av de som fastnat i ett beroende vittnar samtidig om skammen och en motsägelsefull önskan om att vilja bli påkommen. För att få hjälp.

Att identifiera och ingripa vid spelbeteenden som tyder på ett överdrivet, eller förändrat, spelande ingår i spelbolagens omsorgsplikt. Och här får spelbranschen aldrig säga att de är nöjda eftersom det är ett område som alltid kan göras bättre.

Spellagstiftningen innehåller redan alla verktyg som behövs för att få en långsiktigt hållbar spelmarknad. De licensierade spelbolagen jobbar varje dag året runt med att leva upp till de hårda kraven. Regeringen bör därför fokusera helhjärtat på att dra åt tumskruven för de olicensierade bolagen i stället för att stirra sig blind på att justera ett i stort sett fungerande regelverk.

För detta krävs att regeringen och riksdagen

 • genomför utredare Gunnar Larssons förslag för att reglera olicensierat spel
 • genomför Spelmarknadsutredningens förslag till främjandeförbud och licenser för leverantörer
 • inför en spärrmöjlighet för snabblån

Behandlingsföretaget Spelfriheten

Branschorganisationen Spelbranschens Riksorganisation

Samlade remissåsikter om särskild måttfullhet

Finansdepartementets Promemoria Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter föreslår att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Över 120 remissyttranden inkom till departementet och Sper har gått igenom dessa och kan konstatera följande:

 • En överhängande majoritet av remissvaren avstyrker förslaget.
 • Många svarar enligt förväntade skiljelinjer: spelbransch, idrottsrörelse och mediebransch är emot, de som ska värna konsumentintressen och spelberoendeintressen är ofta för.
 • Av mer neutrala aktörer, svarar många att de tillstyrker förslaget eller lämnar det utan kommentarer.
 • Många av svaren, från alla kategorier, kritiserar förslagets underlag och menar att det innehåller brister och saknar konsekvensanalys.
 • Många remissvar ber om undantag för kapitel 6.
 • Många remissvar menar att nuvarande lagstiftning inte har varit giltig tillräcklig länge och det är därför svårt att se på hur den påverkat spelbranschen. Att ändra lagstiftningen igen så tätt inpå den befintliga är därför inte lämpligt.
 • En stor andel av svaren vill se en riskklassificering.
 • Ett antal remissvar menar att förslaget inte håller juridiskt, invändningarna handlar om grundlagen och yttrandefriheten, om svensk lagstiftning om allmännyttiga lotterier och om EU-rätten.

Läs Spers remissvar här

Nu öppnar en ny omgång av Swedish Gambling Award

Den 15 november öppnade en ny omgång av Swedish Gambling Award (SGA), den årliga utmärkelsen där hållbara initiativ på den svenska spelmarknaden hyllas.

Nytt för i år är att branschorganisationerna Sper, Spelbranschens Riksorganisation, och BOS, Branschföreningen för Onlinespel, arrangerar SGA tillsammans.

− Vi är glada över att genomföra Swedish Gambling Awards ihop med BOS. Ett viktigt syfte med utmärkelsen är att premiera ansvarstagande initiativ som blir förebilder. Vi vill bidra till att spelbranschen tar ett större ansvar och bidrag till en hållbar utveckling av branschen, säger Jenny Nilzon, vd för SPER.

Dessutom har de tre kategorierna utökats med underkategorier inför årets omgång av Swedish Gambling Awards.

 • Inom Ledarskap kan man delta i kategorierna Person och Organisation
 • Inom Hållbarhet kan man delta i kategorierna Spelansvar och Samhällsansvar
 • Inom Kundnöjdhet kan man delta i kategorierna Effekt & NKI och Marknadsföring

Tävlingen öppnar nu för bidrag och det går att skicka in tävlingsbidrag fram till den 7 februari. De nominerade bidragen utses i början av mars och årets vinnare koras under prisutdelningen, som sker på Royal Viking Hotell den 30 mars kl. 17.00-19.00.

Juryn består av Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer, Magnus Berglund, vd Kinglet, Anna Berggren, ledarskapskonsult, Leif Almqvist, senior spelkonsult, Mats Georgson, vd Georgson & Co och Maria Kausits, analytiker och partner SB Insight och Ann-Sofie Olsson, Managementkonsult och juryordförande.

På hemsidan www.swedishgamblingaward.se finns mer information om utmärkelsen.

Sper engagerar sig i Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, Fredagen den 15 oktober arrangeras närmare 1300 aktiviteter i Sverige. Spelbranschen digitaliserades tidigare än många andra branscher och för Sper är det självklart att engagera sig i initiativet.

Sper har valt att engagera sig i initiativet Digitalidag eftersom spelbranschen ständigt växer online och i de digitala kanalerna. Det är centralt med ökat fokus på konsumentupplysning och spelarskydd eftersom det finns stora utmaningar parallellt med alla möjligheter digitaliseringen ger.

-Det är en särskild utmaning för vår branschen eftersom ständig tillgänglighetinteraktivitet och snabbhet kan vara digitaliseringens styrka men också dess svaghet när det handlar om spel, säger Jenny Nilzon VD för Sper.

Årets Digitalidag bjuder på 1290 aktiviteter på 200 orter, med samverkan som ledord för att fler människor ska kunna ta del av den digitala omställningen. Digitalidag sätter fokus på att alla ska vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

-Det är otroligt glädjande att se den fantastiska mångfalden av initiativ som tagits över landet, med samverkan som klar och tydlig röd tråd. Digitalidag är i sig självt resultatet av samverkan mellan ett antal statliga, regionala, privata aktörer som alla strävar efter att gemensamt bidra till ett mer inkluderande digitaliserat samhälle, säger Oscar Stege Unger, ordförande för Digitalidag.

Digitalidag grundades efter inspiration från den schweiziska temadagen Digitalday. Den första upplagan av Digitalidag ägde rum den 22 november 2019 och den 2 oktober 2020 arrangerades den andra temadagen.

Initiativtagare till Digitalidag är Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige, (LO), Myndigheten för digital förvaltning, (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

Måttfull spelreklam tillräckligt

Sper avstyrker Finansdepartementets förslag om att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Även om Sper alltid verkar för ett starkt konsumentskydd och för att minimera riskerna med spel ser branschorganisationen flera problem med förslaget:

 1. Proportionalitet: en viktig utgångspunkt för att införa nya och skärpta regler är kravet på proportionalitet. För att uppfylla proportionalitetskravet bör det finnas ett problem som behöver lösas. Det är svårt att hitta stöd för att marknadsföringen av spel har utvecklats till ett problem som inte kan hanteras med de regler som redan gäller. Det framgår inte heller av promemorian vad de eventuella positiva konsekvenserna av förslaget skulle vara.
 2. Framförhållning: arbetet med en långsiktigt hållbar spelmarknad är beroende av framförhållning och förutsägbarhet i regleringen. Om lagstiftningen präglas av hastiga förändringar försvårar det ett hållbart arbete. Sper anser att regeringen i stället bör lägga större kraft på att stävja spelandet på olicensierade bolag som riskerar att urholka spelregleringen och därmed konsumentskyddet.
 3. Analys och utveckling: avsaknaden av en tydlig forskning som stödjer koppling mellan marknadsföring och problemkonsumtion av spel innebär att Finansdepartementets förslag är alltför långtgående och därmed icke nödvändigt. Spers uppfattning är att det efter spellagens ikraftträdande skett klara förbättringar avseende spelbolagens marknadsföring. Konsumentverkets rapport visar att marknadsföringen blivit mer måttfull och enligt mätningar från Kantar Sifo har spelbolagens investeringar i reklam minskat.
 4. Konsekvenser: Sper befarar att ett skärpt måttfullhetskrav kommer att få stora negativa konsekvenser utöver kanaliseringen. Det framgår inte av promemorian hur påverkan blir för lotterierna och ideella sektorn för att nämna några områden.
 5. Praxis: praxis för vad som är måttfull spelreklam har börjat ta form. Två mål har hittills processats i Patent- och Marknadsdomstolen och det har blivit allt tydligare att kravet innebär en stor begränsning för marknadsföring av spel. Sper anser inte att lagstiftningen ska ändras innan denna praxis har utvecklats mer. Dessutom råder det en stor oklarhet om vad den stora skillnaden är mellan måttfullhet och särskild måttfullhet är.

Hela Spers remissyttrande finns att läsa här:
Spelbranschens Riksorganisation remissvar Fi202102357

Webbinarium om spelbranschens marknadsföring

Den 15 oktober engagerar sig Sper och organisationer över hela Sverige i temadagen Digitalidag. Syftet är att tillsammans belysa vikten av en positiv digital utveckling av samhället. Spelbranschen, som var tidig med att digitalisera, har stor kunskap om både de möjligheter och utmaningar som ständig tillgänglighetinteraktivitet och snabbhet kan innebära.

Vi börjar dagen med att bjuda in till ett webbinarium om spelbranschens marknadsföring, med fokus på det högaktuella förslaget om särskild måttfullhet. Hur kan förslaget komma att påverka spelaktörer och konsumenter om det blir verklighet – ökar konsumentskyddet eller minskar bara kanaliseringen?

En namnkunnig panel finns redo att säga sitt: Andreas Prochazka som har varit många år på Konsumentverket och som för närvarande forskar inom just området måttfullhet. Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström har gedigen erfarenhet från självreglering i alkoholbranschen och kan reglerna kring särskild måttfullhet inom det området bättre än de flesta. Sandra Hansson från advokatbyrån Marlaw har följt spelbranschens reglering gällande måttfullhet under många år och bland annat analyserat Ninja Casion-domen närmare och nu vad det nya förslaget med särskild måttfullhet kan komma att innebära. Spelbranschen representeras denna gång av Amandus Jabin från Betsson och Klas Moberg från Folkspel. Modererar gör Bengt Hansell

Boka din plats här: https://lnkd.in/g5Kh6GCr

Länk till seminariet https://youtu.be/m3gjKLkFrOE 

Boka in dig så ses vi!

Spelakademin är Spers seminarieserie som består av både fysiska och digitala träffar. 

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

Så säger allmänheten om spelbranschen

Svenskt Kvalitetsindex har på uppdrag av Spelbranschens Riksorganisation genomfört en undersökning om hur allmänheten ser på spelbranschen och spelregelringen. På frågan vad branschen bör göra för att stärka sitt förtroende svarar respondenterna: ökad transparens, större ansvarstagande och trovärdigare marknadsföring. Resultatet presenterades på ett seminarium den 7 juli. 

Undersökningen och datainsamlingen genomfördes via ett demografiskt representativt urval ur kundpanel. 1043 intervjuer genomfördes totalt, fördelade mellan 605 personer (58 procent) som brukar spela om pengar eller köpa lotter och 438 personer (42 procent) som inte brukar spela.

Här finns en sammanfattning av resultatet: Allmänheten om spelbranschen juni 2021

Spers anser att tillfällig förordning bör vara faktabaserad

Sper har skickat in ett remissyttrande till Finansdepartementet avseende promemoria Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (Drn: Fi2021/01546). Den tillfälliga förordningen infördes sommaren 2020 och nu föreslås en förlängning till hösten 2021.

Sper delar regeringens oro för att social isolering och ekonomisk utsatthet på grund av Corona riskerar att öka psykisk ohälsa för utsatta grupper. Sper har därför förståelse för att regeringen under rådande omständigheter förlänger förordningen. Sper framhåller dock att en förlängning av förordningen bör ta avsteg i en grundlig utvärdering av huruvida man kan se att ett ändrat riskbeteende eller ökade spelproblem har skett på grund av pandemin. För Sper är det viktigt att spelansvar är ett långsiktigt arbete där åtgärderna utgår från fakta och konsekvensanalyser för önskad effekt.

Samhällsrådgivaren Ramboll har, på uppdrag av Sper, genomfört en konsekvensanalys av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna i förordningen. Där konstaterades bland annat att av de forskare de intervjuat är flera positivt inställda till att regeringen agerar för att stärka spelarskyddet. Majoriteten av intervjuade forskare uppger samtidigt att den tillfälliga regleringen saknar stöd i forskning och att de därför är tveksamma till om den bidrar till att stärka spelarskyddet, särskilt inte för riskspelare.

Med anledning av att allt spel innebär en viss risk för problem har spelbranschen alltid ett extra stort ansvar för konsumenterna. Sper verkar för ett starkt konsumentskydd och spelansvaret är centralt i vårt arbete.

Spers remissyttrande på spelmarknadsutredningen

Sper har skickat in ett remissvar på utredningen Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77). Här presenteras en sammanfattning och hela svaret finns att läsa i pdf:en längre ned.

Sper framhåller inledningsvis att det i Spelmarknadsutredningen saknas en helhetsbedömning av hur samtliga förslag tillsammans påverkar svensk spelreglering med hänsyn tagen till bland annat spelansvar, konsumentskydd och kanalisering. Sper anser också att vissa av förslagen i Spelmarknadsutredningen är avhängiga av vad utredningen Åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet, ledd av Gunnar Larsson, kommer fram till.

SAMMANFATTNING AV SPERS REMISSYTTRANDE

 • Sper delar utredningens bedömning om att det i nuläget inte är nödvändigt för ägarna att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Svenska Spels omstrukturering ska vara förenlig med gällande rätt.
 • Sper delar utredningens bedömning att varken en reglerad marknadsavgift eller ett särskilt upphovsrättsliknande skydd för idrotten är lämpligt att införa för att ersätta idrottsrörelsen för att idrott används som spelobjekt.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om B2B-licens
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om ett stärkt främjandeförbud
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att förbudet i spellagen mot att sända reklam för spel som tillhandahålls av någon som saknar nödvändig licens ska utvidgas till att gälla även för utlandsbaserade medietjänstleverantörer
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att Spelinspektionen bör ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en modell för riskklassificering av olika spelformer.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att riskklassificering av spel bör få genomslag vid regleringen av marknadsföring av spel
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att ett krav på särskild måttfullhet inte bör införas
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att begränsning av omfattningen av marknadsföring av vissa spelprodukter i särskilt påträngande medier bör införas
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att informationsskyldigheten i spellagen inte utökas till att även omfatta sannolikheten att vinna
 • Sper tillstyrker utredningens förslag att Konsumentverket inte bör få tillgång till spellagens administrativa sanktioner
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att bestämmelsen i 15 kap. spellagen kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift
 • Sper tillstyrker utredningens förslag att inga ändringar i sekretessregleringen behövs för genomförandet av en effektivare tillsyn
 • Sper tillstyrker inte utredningens förslag att förlustgränsen vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska få uppgå till högst 5 000 kronor per vecka.
 • Sper delar utredningens ståndpunkt att i dagsläget bör Spelinspektionen fortsätta detta arbete med att tydliggöra omsorgsplikten inom befintlig lagstiftning.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag gällande att licens- och tillståndshavare enligt spellagen ska vara skyldiga att på begäran av spelmyndigheten lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att Spelinspektionen ska få meddela föreskrifter om undantag från det bedömningsförfarande som avses i 16 kap. 3 § spellagen föreskriva vilka andra bedömningsförfaranden som i stället ska gälla.
 • Sper tillstyrker utredningens förslag om att licenshavare enligt 6 kap. spellagen ska undantas från begränsningen i 14 kap. 9 § spellagen som föreskriver att en licenshavare endast får erbjuda eller lämna bonus vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel.
 • Sper ifrågasätter delvis utredningens bedömning gällande lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel och menar att det inte är tillräckligt med kunskapshöjande insatser.

Sper vill poängtera att det finns medlemmar som har andra uppfattningar och synpunkter än vad som anges i detta remissvar. Detta kommer att framgå av medlemmarnas respektive remissvar.

Läs vidare: Spelbranschens Riksorganisation remissvar spelmarknadsutredningen